Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề c ươ n g Đ ườ ng lối các h m ạ n g Đ ả n g c ộ n g
s ả n Việ t Na m

Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN
CỦA
ĐẢNG....................................................................................................................
.........3
I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
(trong
cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ
XX).............................................................3
1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho
việc
thành lập Đảng cộng sản Việt
Nam ........................................................................5
2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô
sản.............................7
3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt
Nam.....................................................7
III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa
sự ra
đời của Đảng
CSVN......................................................................................................8
1.Hội nghị thành lập
Đảng........................................................................................8
2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng.................................................................8
3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu
tiên
của
Đảng..................................................................................................................9
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)..9
I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 –
1930”...........9
1.Hoàn cảnh ra
đời...................................................................................................9
2. Nội dung luận
cương............................................................................................9
3.Ý nghĩa của luận
cương: .....................................................................................10
II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai
đoạn
1936 1939...............................................................................................................11
1.Khái quát hoàn cảnh lịch
sử................................................................................11
2.Chủ trương nhận thức mới của
Đảng ..................................................................12
III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý ngh...
Đ c ng Đ ng l i cách m ng Đ ng c ng ươ ườ
s n Vi t Nam
Đề cương môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 773