Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi vietnamvodich
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1913 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Hành vi tổ chức: là môn khoa học nghiên cứu 1 cách có hệ
thống về các hành vi và thái độ của con người ( Cá nhân, nhóm, tổ
chức) trong 1 tổ chức và sự tương tác giữa hành vi ( đc chi phối
và ra quyết định bởi sự nhận thức, thái độ, năng lực và bản thân
của người lao động) con người với tổ chức.
- Khi nghiên cứu về 1 công ty, mà nếu chỉ nghiên cứu về công
ty mà không nghiên cứu về hành vi, thái độ của nhân viên trong
công ty ( chịu ảnh hưởng và tác động bởi cơ cấu tổ chức, lãnh
đạo, chính sách quản lý, văn hoá…) Không thể nghiên cứu về sự
tương tác giữa hành vi và thái độ của nhân viên đó với công ty
Chỉ dừng lại ở bức tranh tổng quát, ko thấy đc cụ thể bởi công
ty được cấu thành từ nhân viên.
- Các nhóm dù là chính thức hay không chính thức cũng có
những chuẩn mực, quy tắc và các giá trị riêng của nhóm. Cùng
nhau chia sẻ những giá trị chung và chịu sự chi phối của các quy
tắc nhóm HVTC nghiên cứu cả sự tương tác giữ hành vi và thái độ
cá nhân với nhóm.
- Chúng ta có thói quen giải thích hiện tượng theo cảm tính
trực giác của mìnhHVTC

giúp chúng ta giải thích hiện tượng 1
cách khoa học, nghiên cứu các hành vi, thái độ 1 cách hệ thống là
chỉ khi nó quyết định đến kết quả làm việc của người lao động.
2. Vai trò của hành vi tổ chức:
- Vai trò quan trọng trong việc tạo gắn kết giữa người lao động
và tổ chức trên cơ sở đảm bảo mục tiêu và các giá trị theo đuổi
của tổ chức và sự tôn trọng và đảm bảo các giá trị và lợi ích của cá
nhân người lao động.
- Giúp các nhà quản lý có được cách nhìn đầy đủ và toàn diện
về người lao động để đưa ra các chính sách, biện pháp phù hợp
nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tạo động lực cho người
lao động Cơ sở nâng cao NSLĐ và hiệu quả thức hiện công việc
của người lao động.

- Giúp nhà quản lý tạo lập môi trường làm việc hiệu quả trong
tổ chức, trên cơ sở sự chia sẻ trách nhiệm, sự hợp tác chặt chẽ
giữa các thành viên trong tổ chức.
- Đảm bảo sự cân bằng, tin tưởng và gắn kết người lao động
với tổ chức và lãnh đạo tổ chức. Giúp người lao động thay đổi đc
nhận thức, thái độ để có hành vi ứng xử phù hợp với mục tiêu và
giá trị của tổ chức.
 HVTC giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát huy vai
trò con người trong tổ chức, khai thác một cách tối ưu nguồn nhân
lực, phát huy tính sáng tạo của con người…, và tạo nên được mối
quan hệ gắn bó giữa con người với tổ chức.
3. Chức năng của hành vi tổ chức: Có 3 chức năng cơ bản:
- Chức năng giải thích: Giúp nhà quản lý tìm cách lý giải
những hành vi của các nhân, nhóm hay ...
1. Hành vi tổ chức: là môn khoa học nghiên cứu 1 cách có hệ
thống về các hành vi và thái độ của con người ( Cá nhân, nhóm, tổ
chức) trong 1 tổ chức và sự tương tác giữa hành vi ( đc chi phối
và ra quyết định bởi sự nhận thức, thái độ, năng lực và bản thân
của người lao động) con người với tổ chức.
- Khi nghiên cứu về 1 công ty, mà nếu chỉ nghiên cứu về công
ty mà không nghiên cứu về hành vi, thái độ của nhân viên trong
công ty ( chịu ảnh hưởng và tác động bởi cơ cấu tổ chức, lãnh
đạo, chính sách quản lý, văn hoá…) Không thể nghiên cứu về sự
tương tác giữa hành vi và thái độ của nhân viên đó với công ty
Chỉ dừng lại ở bức tranh tổng quát, ko thấy đc cụ thể bởi công
ty được cấu thành từ nhân viên.
- Các nhóm dù là chính thức hay không chính thức cũng có
những chuẩn mực, quy tắc và các giá trị riêng của nhóm. Cùng
nhau chia sẻ những giá trị chung và chịu sự chi phối của các quy
tắc nhóm HVTC nghiên cứu cả sự tương tác giữ hành vi và thái độ
cá nhân với nhóm.
- Chúng ta có thói quen giải thích hiện tượng theo cảm tính
trực giác của mìnhHVTC giúp chúng ta giải thích hiện tượng 1
cách khoa học, nghiên cứu các hành vi, thái độ 1 cách hệ thống là
chỉ khi nó quyết định đến kết quả làm việc của người lao động.
2. Vai trò của hành vi tổ chức:
- Vai trò quan trọng trong việc tạo gắn kết giữa người lao động
và tổ chức trên cơ sở đảm bảo mục tiêu và các giá trị theo đuổi
của tổ chức và sự tôn trọng và đảm bảo các giá trị và lợi ích của cá
nhân người lao động.
- Giúp các nhà quản lý có được cách nhìn đầy đủ và toàn diện
về người lao động để đưa ra các chính sách, biện pháp phù hợp
nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tạo động lực cho người
lao động Cơ sở nâng cao NSLĐ và hiệu quả thức hiện công việc
của người lao động.
Đề cương môn hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn hành vi tổ chức - Người đăng: vietnamvodich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương môn hành vi tổ chức 9 10 446