Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học bóng đá

Được đăng lên bởi nguyenthanhhuyen8385
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ - ĐÁ CẦU

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Môn học: Bóng đá
Đối tượng: Phổ tu Khóa ĐH 50. Học kỳ I...Năm học: 2015-2016
Thời gian...60 giờ........Tổng số giáo án: 21
Giáo

Nhiệm vụ,

án

yêu cầu bài giảng

1

2

Khối
Các biện pháp chủ yếu

lượng
SL

TG

1. Học mới kỹ thuật không - Chạy thẳng, chạy ngang, chạy lùi, chạy
chữ chi, chạy đổi hướng, chạy dừng.
bóng
- Bật nhảy có đà và không đà. Bật nhảy tì
a. Kỹ thuật chạy trong vai trên không, bật nhảy đánh đầu.
bóng đá
c- Di chuyển ngang, chéo, chữ chi
b. Kỹ thuật nhảy trong
bóng đá:
c. Hoạt động biến đổi
hướng(di chuyển):
2. . Học mới kỹ thuật đá a.Phân tích kỹ thuật.(5 giai đoạn)
b. Thị phạm động tác:
bóng bằng lòng bàn chân c.Bài tập mô phỏng.
d. Tập hoàn thiện động tác

15

3. Thi đấu giáo học

30

- Lớp chia đội thi đấu
1. Học mới kỹ thuật dừng a.Phân tích kỹ thuật
b. Thị phạm động tác:
bóng bằng lòng
c.Bài tập mô phỏng.
d. Tập hoàn thiện động tác
- Hai người một bóng, cự ly 2-3m một
ngưởi tung người kia dừng bóng bằng lòng
bàn chân ở tình huống bóng sệt, đi ngang
đi bổng
- Chạy thẳng, chạy ngang, chạy lùi, chạy
2. Kỹ thuật không bóng
chữ chi, chạy đổi hướng, chạy dừng.
a. Kỹ thuật chạy trong
- Bật nhảy có đà và không đà. Bật nhảy tì
bóng đá
vai trên không, bật nhảy đánh đầu.
b. Kỹ thuật nhảy trong
c- Di chuyển ngang, chéo, chữ chi
bóng đá:

15

10

10

c. Hoạt động biến đổi
hướng(di chuyển),
3. Kỹ thuật đá bóng bằng - Hai người một bóng, cự ly 10-15m
chuyền qua lại bằng lòng bàn chân.
lòng bàn chân
- Mỗi người một bóng cự ly 10-15 m đá
bóng bằng lòng vào hàng rào.

10

4. Thi đấu giáo học

30

Ngày ban hành: 14-11-2011

- Lớp chia đội thi đấu
Lần ban hành 01

Mã biểu mẫu: BM/QT-TH-01-02

1. Học mới kỹ thuật dừng - a.Phân tích kỹ thuật.
b. Thị phạm động tác:
bóng bằng gan bàn chân
c.Bài tập mô phỏng.
d. Tập hoàn thiện động tác
Hai người một bóng, cự ly 10-15m chuyền
qua lại bằng lòng bàn chân sau đó dừng
bóng bằng gan bàn chân.
2. Kỹ thuật đá bóng bằng - Hai người một bóng, cự ly 10-15m
chuyền qua lại bằng lòng bàn chân.
lòng bàn chân
- Mỗi người một bóng cự ly 10-15 m đá
3

bóng bằng lòng vào cầu môn 2x2m
3. Kỹ thuật dừng bóng - Hai người một bóng, cự ly 10-15m
chuyền qua lại bằng lòng bàn chân sau đó
bằng lòng bàn chân
dừng bóng bằng lòng.

10

10

10

- Hai người một bóng cự ly 2-3m tung
bóng cho nhau để thực hiện dừng bóng
bằng lòng bàn chân trong tình huống bóng
đi ngang đi bổng
4

4. Thi đấu giáo học
- Lớp chia đội thi đấu
1. Lịch sử phát triển môn - Thuyết trình
Bón...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ - ĐÁ CẦU
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Môn học: Bóng đá
Đối tượng: Phổ tu Khóa ĐH 50. Học kỳ I...Năm học: 2015-2016
Thời gian...60 giờ........Tổng số giáo án: 21
Giáo
án
Nhiệm vụ,
yêu cầu bài giảng
Các biện pháp chủ yếu
Khối
lượng
SL TG
1
1. Học mới kỹ thuật không
bóng
a. Kỹ thuật chạy trong
bóng đá
b. Kỹ thuật nhảy trong
bóng đá:
c. Hoạt động biến đổi
hướng(di chuyển):
- Chạy thẳng, chạy ngang, chạy lùi, chạy
chữ chi, chạy đổi hướng, chạy dừng.
- Bật nhảy có đà không đà. Bật nhảy
vai trên không, bật nhảy đánh đầu.
c- Di chuyển ngang, chéo, chữ chi
15
2. . Học mới kỹ thuật đá
ng bằng lòng bàn chân
a.Phân tích kỹ thuật.(5 giai đoạn)
b. Thị phạm động tác:
c.Bài tập mô phỏng.
d. Tập hoàn thiện động tác
15
3. Thi đấu giáo học - Lớp chia đội thi đấu 30
2 1. Học mới k thuật dừng
bóng bằng lòng
a.Phân tích kỹ thuật
b. Thị phạm động tác:
c.Bài tập mô phỏng.
d. Tập hoàn thiện động tác
- Hai người một bóng, cự ly 2-3m một
ngưởi tung người kia dừng bóng bằng lòng
bàn chân ở tình huống bóng sệt, đi ngang
đi bổng
10
2. Kỹ thuật không bóng
a. Kỹ thuật chạy trong
bóng đá
b. Kỹ thuật nhảy trong
bóng đá:
c. Hoạt động biến đổi
hướng(di chuyển),
- Chạy thẳng, chạy ngang, chạy lùi, chạy
chữ chi, chạy đổi hướng, chạy dừng.
- Bật nhảy có đà không đà. Bật nhảy
vai trên không, bật nhảy đánh đầu.
c- Di chuyển ngang, chéo, chữ chi
10
3. Kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân
- Hai người một bóng, cự ly 10-15m
chuyền qua lại bằng lòng bàn chân.
- Mỗi người một bóng cự ly 10-15 m đá
bóng bằng lòng vào hàng rào.
10
4. Thi đấu giáo học - Lớp chia đội thi đấu 30
Ngày ban hành: 14-11-2011 Lần ban hành 01 Mã biểu mẫu: BM/QT-TH-01-02
Đề cương môn học bóng đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học bóng đá - Người đăng: nguyenthanhhuyen8385
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương môn học bóng đá 9 10 760