Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Lý luận và phương pháp thể dục thể thao

Được đăng lên bởi No Rub
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn học Lý luận và phương pháp thể dục thể thao
1. Số đơn vị học trình: 4 (60giờ)
2. Trình độ: Cho sinh viên học kỳ 3 năm thứ 2
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp: 40 tiết
- Xêmina, thảo luận: 06 tiết
-Bài tập, tự học: 14 tiết
4. Điều kiện tiên quyết: Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học, Sinh lý học TDTT.
5. Mục tiêu của môn học: Lý luận và phương pháp TDTT là khoa học về các quy luật và cơ sở
phương pháp chung nhất trong lĩnh vực thể dục thể thao. Môn học chiếm vị trí ưu thế trong hệ thống
kiến thức chuyên ngành TDTT là môn học bắt buộc dành cho sinh viên trong các trường Đại học cao
đẳng TDTT nhằm mục đích trang bị kiến thức về bản chất của thể dục thể thao về các phương pháp
tổ chức các quá trình giáo dục thể chất, hình thành kỹ năng vận dụng phương pháp vào thực tiễn hình
thành cho sinh viên niềm tin và tình cảm nghề nghiệp .
6.Tóm tắt nội dung chương trình: Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề sau:
Phần I: Những kiến thức chung nhất về lý luận và phương pháp TDTT, bản chất của TDTT như một
hiện tượng xã hội. Mục đích của nền TDTT nước ta, những nhiệm vụ và nguyên tắc chung nhất của
TDTT
Phần 2: Những kiến thức sư phạm TDTT như các phương pháp, phương tiện, các nguyên tắc sư
phạm của lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
Nội dung môn học được tổ chức giảng dạy chủ yếu theo hình thức bài giảng. Hình thức thảo luận
nhóm, bài tập lớn được áp dụng để củng cố kiẻn thức và rèn luyện kỹ năng. Thực tập sư phạm trong
và ngoài trường theo kế hoạch học tập sẽ nâng cao một bước chất lượng rèn luyện kỹ năng sư phạm
và kỹ năng công tác nói chung.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
Dự lớp: Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
Bài tập: Có
Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
8. Tài liệu học tập :
8.1. Giáo trình lý luận và phương pháp TDTT (Lưu hành nội bộ ) Đà Nẵng - 2003
8.2. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất. Matvêép L.P. Matxcơva . 1976
8.3. Lý luận và phương pháp thể dục thể thao nhà xuất bản TDTT Hà nội 2001.
8.4. Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao Platônốp, Kiép- 1984
8.5. Lịch sử thể dục thể thao nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1999

8.6. Học thuyết huấn luyện Nhà xuất bản TDTT Hà Nội .
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận, bài tập. Thuyết trình. Thi giữa kỳ. Thi cuối kỳ
10. Nội dung chi tiết môn học:
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
PHÂN PHỐI THỜI GIAN
NỘI DUNG

Số
giờ

Bài giảng

Thảo
luận

Tự học

Những vấn đề chung của lý luận và
phương pháp TDTT

16

10

2

4

1. Bản chất xã hội của TDTT
Lý luận và phương ph...
Đề cương môn học Lý luận và phương pháp thể dục thể thao
1. Số đơn vị học trình: 4 (60giờ)
2. Trình độ: Cho sinh viên học kỳ 3 năm thứ 2
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp: 40 tiết
- Xêmina, thảo luận: 06 tiết
-Bài tập, tự học: 14 tiết
4. Điều kiện tiên quyết: Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học, Sinh lý học TDTT.
5. Mục tiêu của môn học: luận phương pháp TDTT khoa học về các quy luật sở
phương pháp chung nhất trong lĩnh vực thể dục thể thao. Môn học chiếm vị trí ưu thế trong hthống
kiến thức chuyên ngành TDTT môn học bắt buộc dành cho sinh viên trong các trường Đại học cao
đẳng TDTT nhằm mục đích trang bị kiến thức về bản chất của thể dục thể thao vềc phương pháp
tổ chức các quá trình giáo dục thể chất, hình thành kỹ năng vận dụng phương pháp vào thực tiễn hình
thành cho sinh viên niềm tin và tình cảm nghề nghiệp .
6.Tóm tắt nội dung chương trình: Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề sau:
Phần I: Những kiến thức chung nhất về luận phương pháp TDTT, bản chất của TDTT như một
hiện tượng hội. Mục đích của nền TDTT nước ta, những nhiệm vụ nguyên tắc chung nhất của
TDTT
Phần 2: Những kiến thức phạm TDTT như các phương pháp, phương tiện, các nguyên tắc
phạm của lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
Nội dung môn học được tổ chức giảng dạy chủ yếu theo hình thức bài giảng. Hình thức thảo luận
nhóm, bài tập lớn được áp dụng để củng cố kiẻn thức và rèn luyện kỹ năng. Thực tập sư phạm trong
và ngoài trường theo kế hoạch học tập sẽ nâng cao một bước chất lượng rèn luyện kỹ năng sư phạm
và kỹ năng công tác nói chung.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
Dự lớp: Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
Bài tập: Có
Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
8. Tài liệu học tập :
8.1. Giáo trình lý luận và phương pháp TDTT (Lưu hành nội bộ ) Đà Nẵng - 2003
8.2. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất. Matvêép L.P. Matxcơva . 1976
8.3. Lý luận và phương pháp thể dục thể thao nhà xuất bản TDTT Hà nội 2001.
8.4. Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao Platônốp, Kiép- 1984
8.5. Lịch sử thể dục thể thao nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1999
Đề cương môn học Lý luận và phương pháp thể dục thể thao - Trang 2
Đề cương môn học Lý luận và phương pháp thể dục thể thao - Người đăng: No Rub
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn học Lý luận và phương pháp thể dục thể thao 9 10 748