Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học PP dạy học sinh học 1

Được đăng lên bởi hieuliem718
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên môn học: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 1
MÃ SỐ MÔN HỌC: MET 431
- Số tín chỉ:
3 (2 + 1)
- Số tiết:
Tổng: 45
LT: 30
TH: 15
- Đánh giá:
Điểm thứ 1: 30% Kiểm tra định kì (60 phút) + chuyên cần
Điểm thứ 2: 70% Kiểm tra cuối kì (vấn đáp)
- Môn tiên quyết: Đại cương PPDHSH, các môn cơ bản (Sinh học tế bào, Vi sinh
học, Thực vật học, Động vật học, Cơ thể người và vệ sinh)
Nội dung tóm tắt môn học:
Phương pháp dạy học Sinh học 1 là một phần kiến thức khoa học giáo dục trang
bị cho sinh viên các thao tác, kỹ năng, kỹ thuật dạy học, phương pháp dạy học các
thành phần kiến thức của chương trình Thực vật học, Động vật học, Cơ thể người- Vệ
sinh, Sinh học tế bào, Sinh học Vi sinh, Công nghệ nông nghiệp ở trường THCS và
THPT.
Tài liệu tham khảo:
[1] Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, “Lí luận dạy học Sinh học (Phần Đại
cương)”, NXB Giáo dục H. 1996.
[2] Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Xuân Viết, “Tài liệu bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên trung học phổ thông”, NXB ĐHSP H. 2006
[3] Nguyễn Văn Hồng, “Giáo trình phương pháp dạy học TVH, ĐVH, Cơ thể người và
vệ sinh trung học cơ sở”, NXB Khoa học và kỹ thuật
[4] Trần Bá Hoành, “Kỹ thuật dạy học Sinh học”, NXB Giáo dục H. 1996.
[5] Nguyễn Quang Vinh, “Dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở”, NXB Giáo dục
H. 2000.
[6] Sách giáo khoa, sách giáo viên Sinh học, công nghệ lớp 6 đến lớp 10.
[7] Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa sinh học 10,
công nghệ 10, H.2006.
Cán bộ tham gia giảng dạy:

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng

ThS. Nguyễn Thị Hằng

ThS. Nguyễn Thị Hà
Nội dung chi tiết:
Tuần
Nội dung
Tài liệu Ghi chú
Chương 1 Dạy học Thực vật học ở trường
THCS
1
1.1
Vị trí dạy học thực vật học ở trường
[3,5]
THCS.
Nhiệm vụ dạy học TVH
LT: 2
1

1.2

2
3

3

4
5

6

7
8

8
9

10

Cấu trúc nội dung
Các thành phần kiến thức cơ bản
[3,5]
trong chương trình TVH
1.3
Phương pháp dạy học các thành phần
LT: 3
kiến thức TVH
1.4
Tổ chức và sử dụng thí nghiệm TVH
TH: 2
Chương 2 Dạy học Động vật học ở trường
THCS
2.1
Vị trí dạy học Động vật học
[3,5]
Nhiệm vụ dạy học Động vật học
LT: 2
2.2
Cấu trúc nội dung
các thành phần kiến thức cơ bản trong
[3,5]
chương trình ĐVH
2.3
Phương pháp dạy học các thành phần
LT: 3
kiến thức ĐVH
2.4
Tổ chức và sử dụng thí nghiệm ĐVH
TH: 2
Chương 3 Dạy học Cơ thể người và Vệ sinh ở
trường THCS
3.1
Vị trí dạy học Cơ thể người- Vệ sinh
[3,5]
Nhiệm vụ dạy học Cơ thể người và
LT: 2
Vệ sinh
3.2
Cấu trúc nội dung, Các thành phần
TH: 2
kiến...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên môn học: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 1
MÃ SỐ MÔN HỌC: MET 431
- Số tín chỉ: 3 (2 + 1)
- Số tiết: Tổng: 45 LT: 30 TH: 15
- Đánh giá: Điểm thứ 1: 30% Kiểm tra định kì (60 phút) + chuyên cần
Điểm thứ 2: 70% Kiểm tra cuối kì (vấn đáp)
- Môn tiên quyết: Đại cương PPDHSH, các môn bản (Sinh học tế bào, Vi sinh
học, Thực vật học, Động vật học, Cơ thể người và vệ sinh)
Nội dung tóm tắt môn học:
Phương pháp dạy học Sinh học 1 là một phần kiến thức khoa học giáo dục trang
bị cho sinh viên các thao c, kỹ năng, kỹ thuật dạy học, phương pháp dạy học các
thành phần kiến thức của chương trình Thực vật học, Động vật học,thể người- Vệ
sinh, Sinh học tế bào, Sinh học Vi sinh, Công nghệ ng nghiệp trường THCS và
THPT.
Tài liệu tham khảo:
[1] Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, “Lí luận dạy học Sinh học (Phần Đại
cương)”, NXB Giáo dục H. 1996.
[2] Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Xuân Viết, Tài liệu bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên trung học phổ thông”, NXB ĐHSP H. 2006
[3] Nguyễn Văn Hồng, “Giáo trình phương pháp dạy học TVH, ĐVH, Cơ thể người và
vệ sinh trung học cơ sở”, NXB Khoa học và kỹ thuật
[4] Trần Bá Hoành, “Kỹ thuật dạy học Sinh học”, NXB Giáo dục H. 1996.
[5] Nguyễn Quang Vinh, “Dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở”, NXB Giáo dục
H. 2000.
[6] Sách giáo khoa, sách giáo viên Sinh học, công nghệ lớp 6 đến lớp 10.
[7] Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa sinh học 10,
công nghệ 10, H.2006.
Cán bộ tham gia giảng dạy:
PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh
PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng
ThS. Nguyễn Thị Hằng
ThS. Nguyễn Thị Hà
Nội dung chi tiết:
Tuần Nội dung Tài liệu Ghi chú
1
Chương 1
1.1
Dạy học Thực vật học trường
THCS
Vị trí dạy học thực vật học trường
THCS.
Nhiệm vụ dạy học TVH
[3,5]
LT: 2
1
Đề cương môn học PP dạy học sinh học 1 - Trang 2
Đề cương môn học PP dạy học sinh học 1 - Người đăng: hieuliem718
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn học PP dạy học sinh học 1 9 10 858