Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học QLNN về Đô thị

Được đăng lên bởi tamnguyen196451-gmail-com
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 4675 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Đề cương môn học
QLNN về Đô thị

Biên soạn
ThS. Trịnh Ngọc Thu

1

CẤU TRÚC MÔN HỌC BAO GỒM 3 CHƯƠNG

 Chương

1: Lý luận chung về đô thị và QLNN

về đô thị
 Chương

2: Phương hướng chung xây dựng

phát triển và quản lý đô thị Việt Nam
 Chương

3: QLNN đối với các lĩnh vực chủ

yếu ở đô thị
2

Chương 1: Lý luận chung về đô thị và
QLNN về đô thị
Đô thị

I.

Khái niệm đô thị:

1.
a)
b)
c)
d)
e)

2.
3.

Nguồn gốc hình thành phát triển đô thị
Khái niệm
Tiêu chuẩn đô thị
Kết cấu đô thị
Hệ thống đô thị

Phân loại đô thị
Phân cấp quản lý đô thị
(theo NĐ số 42/2009/ND-CP ngày 7-5-2009)

3

Bảng phân loại đô thị theo tiêu chí
tổng hợp (theo ND số 42/2009/ND-CP ngày 7-5-2009)
Loại đô thị

4

Vai trò

Dân số

Tỷ lệ lao
động phi
NN

Cơ sở hạ tầng

Mật độ
dân số

Kiến trúc, cảnh
quan

(Ng/km2)

Đặc biệt
2 đô thị

Cả nước

>= 5 triệu

>= 90 %

Cơ bản đồng bộ,
hoàn chỉnh

>=
15.000

Quản lý theo
quy chế, 60 %

Loại 1
6 đô thị

Quốc gia hoặc
liên tỉnh

>1 triệu TW
>= 50 vạn
ĐT tỉnh

>= 85 %

Nhiều mặt đồng
bộ, hoàn chỉnh

>=
12.000
>=10.000

Quản lý theo
quy chế, 50 %

Loại 2
17 đô thị

Liên tỉnh

>= 80 vạn
TW; >= 30
vạn ĐT tỉnh

>= 80 %

Nhiều mặt tương
đối đồng bộ, hoàn
chỉnh

>=
10.000
>=8.000

Quản lý theo
quy chế, 40 %

Loại 3
28 đô thị

Tỉnh hoặc liên
Huyện

>= 15 vạn

>= 75 %

Từng mặt đồng
bộ, hoàn chỉnh

>= 6.000

Quản lý theo
quy chế, 40 %

Loại 4
50 đô thị

Tỉnh hoặc liên
Huyện

>= 5 vạn

>= 70 %

Từng mặt đồng
bộ, hoàn chỉnh

>= 4.000

Từng bước quản
lý theo quy chế

Loại 5
> 650 đô thị

Huyện

>= 4000

>= 65 %

Đã và đang được
xây dựng

>= 2000

Từng bước quản
lý theo quy chế

Chương 1: Lý luận chung về đô thị và
QLNN về đô thị
Đô thị hoá

II.

Khái niệm
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị
hoá:

1.
2.
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5

Điều kiện tự nhiên
Trình độ phát triển kinh tế
Tình hình chính trị - xã hội
Văn hoá

Quá trình đô thị hoá trên thế giới
Quá trình đô thị hoá ở Việt Nam

Các thách thức trong quá trình đô
thị hóa ở Việt Nam
 Thách

thức về sự phát triển mất cân đối

 Thách

thức về sự phát triển không bền vững

 Thách

thức về năng lực quản lý của chính
quyền đô thị

 Thách

thức về an toàn xã hội, điều phối thu
nhập và đói nghèo đô thị

6

Chương 1: Lý luận chung về đô thị và
QLNN về đô thị
QLNN về đô thị

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

Khái niệm QLNN về đô thị
Vai trò của Nhà nước trong xây dựng, phát triển và
quản lý đô thị
Nhiệm vụ của chính quyền đô thị trong xây dựng, phát
triển và quản lý đô thị
Tổ chức bộ máy chính quyền đô thị
Hệ t...
1
Đề cương môn học
QLNN về Đô thị
Biên soạn
ThS. Trịnh Ngọc Thu
Đề cương môn học QLNN về Đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học QLNN về Đô thị - Người đăng: tamnguyen196451-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Đề cương môn học QLNN về Đô thị 9 10 139