Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - THỰC HÀNH CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 9013 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
- Môn học: THỰC HÀNH CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
- Số tín chỉ: 1
- Số tiết tín chỉ: Lý thuyết: 4 – Thực hành: 22 – Tự học: 40
1. Mục tiêu học tập
a. Kiến thức
Sinh viên cần nắm vững các kiến thức sau
[a1] Vai trò - vị trí - nhiệm vụ và các đặc trưng cơ bản của người giáo viên Phụ trách
Đội TNTP Hồ Chí Minh
[a2] Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a3] Điều lệ và nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a4] Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a5] Những nguyên tắc hoạt động.
[a6] Hoạt động Đội TNTP HCM.
[a7] Hoạt động Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh
[a8] Mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a9] Chương trình rèn luyện đội viên và chương trình dự bị đội viên.
[a10] Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
b. Kỹ năng
Thành thạo:
[b1] Thực hành nghi thức Đội TNTP HCM:
- 7 yêu cầu đội viên theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi.
[b2] Thực hành nghi lễ Đội TNTP HCM:
-

Lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

-

Lễ kết nạp Đội viên mới.

[b3] Thực hành hoạt động hát múa – trò chơi thiếu nhi:
-

Thực hành xây dựng chương trình buổi sinh hoạt cộng đồng

-

Thực hành trò chơi thiếu nhi

-

Hướng dẫn dạy hát cho thiếu nhi

-

Hướng dẫn múa cho thiếu nhi

[b4] Công tác Sao nhi đồng Hồ Chí Minh:
-

Tổ chức hoạt động Sao nhi đồng

[b5] Thực hành kỹ năng dã ngoại và lều trại:
- Morse và các phương tiện truyền tin
- Dấu đường
- Nút dây và công dụng của nút dây
- Thực hành về lều trại
- Thực hành hoạt động trò chơi lớn
[b6] Thực hành tổ chức các hội thi thiếu nhi:
- Thực hành viết lời dẫn chương trình cho hội thi thiếu nhi
- Thực hành tổ chức các cuộc thi : Nét đẹp đội viên, thi nghi thức Đội, thi tuyên
truyền măng non…
c. Thái độ
[c1] Tôn trọng quyền của trẻ em.
[c2] Có niềm tin vào trẻ em và không lạm dụng niềm tin của trẻ em
2. Tổng quan về môn học
Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động của
Đội TNTP Hồ Chí Minh, các kỹ năng thực hành để có thể thiết kế và tổ chức các hoạt động
phong trào cho thiếu niên, nhi đồng ở các trường phổ thông cơ sở và tiểu học. Sinh viên tự tin
hơn sau khi học xong môn học.
II. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Nội dung
1. Đánh giá lý thuyết:

Hình thức
Trắc nghiệm khách quan

Trọng số
0,3

Mục tiêu từ [a1] đến [a6]
2. Đánh giá thực hành:

Kiểm tra thực hành

Mục tiêu từ ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
- Môn học: THỰC HÀNH CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
- Số tín chỉ: 1
- Số tiết tín chỉ: Lý thuyết: 4 – Thực hành: 22 – Tự học: 40
1. Mục tiêu học tập
a. Kiến thức
Sinh viên cần nắm vững các kiến thức sau
[a1] Vai trò - vị trí - nhiệm vụ các đặc trưng bản của người giáo viên Phụ trách
Đội TNTP Hồ Chí Minh
[a2] Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a3] Điều lệ và nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a4] Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a5] Những nguyên tắc hoạt động.
[a6] Hoạt động Đội TNTP HCM.
[a7] Hoạt động Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh
[a8] Mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đội TNTP Hồ Chí Minh.
[a9] Chương trình rèn luyện đội viên và chương trình dự bị đội viên.
[a10] Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
b. Kỹ năng
Thành thạo:
[b1] Thực hành nghi thức Đội TNTP HCM:
- 7 yêu cầu đội viên theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi.
[b2] Thực hành nghi lễ Đội TNTP HCM:
- Lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Lễ kết nạp Đội viên mới.
[b3] Thực hành hoạt động hát múa – trò chơi thiếu nhi:
- Thực hành xây dựng chương trình buổi sinh hoạt cộng đồng
- Thực hành trò chơi thiếu nhi
- Hướng dẫn dạy hát cho thiếu nhi
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - THỰC HÀNH CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - THỰC HÀNH CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - THỰC HÀNH CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 9 10 957