Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương môn học
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(03đvht)
1. Đối tượng: dành cho Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Cầu đường,
Thủy lợi.
2. Môn học trước: Sức bền vật liệu, địa chất công trình
3. Mục đích và nội dung tóm tắt
3.1. Mục đích: Làm cho sinh viên hiểu biết được tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây
dựng thường được sử dụng trong các công trình xây dựng đồng thời với lý thueyết sẽ làm cho
sinh viên nắm được những thiếu sót, những sai phạm trong thực tế sử dụng vật liệu có ảnh hưởng
trực tiếp đến chất lượng công trình.
3.2. Nội dung tóm tắt: gồm 07 chương
- Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng
- Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên trong các công trình xây dựng
- Chương 3: vật liệu gốm xây dựng
- Chương 4: Các chất kết dính vô cơ
- Chương 5: Bê tông
- Chương 6: Vữa xây dựng
- Chương 7: Vật liệu gỗ
4. Nội dung chi tiết
Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng
1.1.
Các tính chất vật lý chủ yếu
1.2.
Các tính chất cơ học chủ yếu
Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên trong các công trình xây dựng
2.1.
Khái niệm và phân loại đá thiên nhiên (theo sơ đồ)
2.2.
Các nhóm khóang vật tạo đá
2.3.
Các tính chất và phân loại vật liệu đá thiên nhiên
2.4.
Các biện pháp bảo vệ (ngăn ngừa) sự hư hỏng của vật liệu đá thiên nhiên
Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng
3.1.
Nguyên liệu để chế tạo và thành phần hóa học
3.2.
Các tính chất chủ yếu của đất sét dùng sản xuất vật liệu gốm xây dựng
3.3.
Quy trình công nghệ sản xuất gạch ngói đất sét nung
3.4.
Ngói đất sét nung và các loại gạch đặc biệt
Chương 4: Các chất kếtt dính vô cơ
4.1.
Khái niệm chung
4.2.
Các chất kết dính vô cơ rắn trong không khí
4.3.
Các chất kết dính vô cơ rắn trong nước
Chương 5: Bê tông
5.1.
Khái niệm và phân loại
5.2.
Bê tông n ặng – bê tông xi măng
5.3.
Giới thiệu các dạng bê tông khác phạm vi sử dụng
Chương 6: Vữa xây dựng
6.1.
Khái niệm và phân loại
6.2.
Các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa và vữa xây dựng
6.3.
Tính toán (thiết kế) vữa xây dựng
6.4.
Các loại vữa đặc biệt
Chương 7 : Vật liệu gỗ
1/2

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Khái niệm
Cấu tạo
Các tính chất cơ lý của gỗ
Các khuyết tật của gỗ dùng trong xây dựng
Các biện pháp bảo quản vật liệu gỗ

5. Phân phối thời gian
Chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Tổng

Tiết lý thuyết
Tiết bài tập
2
3
5
2
5
3
5
5
5
5
5
30
15
Tổng cộng : 45 tiết

Ghi chú

6. Giáo trình, tài liệu tham khảo:
- [1] Lê Đỗ Chương, Phan Xuân Hoàng, Giáo trình vật liệu xây dựng, NXB
ĐH&THCN Hà Nội, 19...
Đề cương môn học
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(03đvht)
1. Đối tượng: dành cho Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng Công nghiệp, Cầu đường,
Thủy lợi.
2. Môn học trước: Sức bền vật liệu, địa chất công trình
3. Mục đích và nội dung tóm tắt
3.1. Mục đích: Làm cho sinh viên hiểu biết được tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây
dựng thường được sử dụng trong các công trình xây dựng đồng thời với lý thueyết sẽ làm cho
sinh viên nắm được những thiếu sót, những sai phạm trong thực tế sử dụng vật liệu có ảnh hưởng
trực tiếp đến chất lượng công trình.
3.2. Nội dung tóm tắt: gồm 07 chương
- Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng
- Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên trong các công trình xây dựng
- Chương 3: vật liệu gốm xây dựng
- Chương 4: Các chất kết dính vô cơ
- Chương 5: Bê tông
- Chương 6: Vữa xây dựng
- Chương 7: Vật liệu gỗ
4. Nội dung chi tiết
Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng
1.1. Các tính chất vật lý chủ yếu
1.2. Các tính chất cơ học chủ yếu
Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên trong các công trình xây dựng
2.1. Khái niệm và phân loại đá thiên nhiên (theo sơ đồ)
2.2. Các nhóm khóang vật tạo đá
2.3. Các tính chất và phân loại vật liệu đá thiên nhiên
2.4. Các biện pháp bảo vệ (ngăn ngừa) sự hư hỏng của vật liệu đá thiên nhiên
Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng
3.1. Nguyên liệu để chế tạo và thành phần hóa học
3.2. Các tính chất chủ yếu của đất sét dùng sản xuất vật liệu gốm xây dựng
3.3. Quy trình công nghệ sản xuất gạch ngói đất sét nung
3.4. Ngói đất sét nung và các loại gạch đặc biệt
Chương 4: Các chất kếtt dính vô cơ
4.1. Khái niệm chung
4.2. Các chất kết dính vô cơ rắn trong không khí
4.3. Các chất kết dính vô cơ rắn trong nước
Chương 5: Bê tông
5.1. Khái niệm và phân loại
5.2. Bê tông n ặng – bê tông xi măng
5.3. Giới thiệu các dạng bê tông khác phạm vi sử dụng
Chương 6: Vữa xây dựng
6.1. Khái niệm và phân loại
6.2. Các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa và vữa xây dựng
6.3. Tính toán (thiết kế) vữa xây dựng
6.4. Các loại vữa đặc biệt
Chương 7 : Vật liệu gỗ
1/2
Đề cương môn học vật liệu xây dựng - Trang 2
Đề cương môn học vật liệu xây dựng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương môn học vật liệu xây dựng 9 10 557