Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Kiến thức chung

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CCHC NĂM 2013
MÔN: KIẾN THỨC CHUNG
STT
Nội dung tài liệu
1 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH 11
ngày 26 tháng 11 năm 2003 [ gồm các chương: I, II ( mục 4,5,6), chương III,
chương IV ( mục 4, 5), chương V và chương VI ].
2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân số 31/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 ( chương I đến
chương VI ).
3 Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm
2005 .
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng số
01/2007/QH 12 ngày 04 tháng 8 năm 2007 .
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng số
27/2012/QH 13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 .
6 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH 12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 ( từ
chương I đến chương IV và từ chương VI đến chương X ).

...
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CCHC NĂM 2013
MÔN: KIẾN THỨC CHUNG
STT Nội dung tài liệu
1 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH 11
ngày 26 tháng 11 m 2003 [ gồm các chương: I, II ( mục 4,5,6), chương III,
chương IV ( mục 4, 5), chương V và chương VI ].
2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân số 31/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 ( chương I đến
chương VI ).
3 Luật Phòng chống tham nhũng s 55/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm
2005 .
4 Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng s
01/2007/QH 12 ngày 04 tháng 8 năm 2007 .
5 Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng s
27/2012/QH 13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 .
6 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH 12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 ( từ
chương I đến chương IV và từ chương VI đến chương X ).
Đề cương môn Kiến thức chung - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương môn Kiến thức chung 9 10 167