Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Lịch sử

Được đăng lên bởi Hiền Xù
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Cu-ba từ sau thế chiến thứ II đến nay
Thời gian
Sự kiện
10-3-1952
Tướng Ba-ti-xtan lên cầm quyền ở Cu-ba
26-7-1953
135 thanh niên yêu nước do luật sư Phi-đen Cat-xtơ-rô lãnh đạo tấn công pháo đài
Môn-ca-đa
25-11-1956
Phi-đen cùng 81 chiến sĩ đáp tàu Gama vượt biển trở về tổ quốc
12-1958
Sau khi đập tan cuộc vây quét của quân đội ba-ti-xtan, nghĩa quân đã chuyển sang
tấn công ở hầu hết các mặt trận, giải phóng được nhiều thành phố và nhiều vùng
nông thôn
31-12-1958
Nghĩa quan chiếm được pháo đài ba-ki-xtan, tên độc tài chạy sang Mĩ
1-1-1959
Cách mạng nhân dân Cu-ba thắng lợi
2) Những biến đổi của các nước Đông Nam Á từ sau thế chiến thứ II đến nay
- Biến đổi to lớn nhất: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều giành độc lập. Đay là biến đổi to lớn nhất vì:
+ Là biến đổi thân phận từ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và lệ thuộc trở thành những nước độc lập
+ Nhờ có những biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát
triển nền kinh tế, xã hội của mình ngày càng phồn vinh
- Biến đổi to lớn thứ 2: Từ khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng nền kinh tế-xã hội
va f đạt nhiều thành tích to lớn (đặc biệt là Singapo là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong các nước
Đông Nam Á và được xếp vào hàng các nước đang phát triển trên thế giới)
- Biến đổi to lớn thứ 3: Đến tháng 7-1997, các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, đó là một tổ chức liên
minh chính trị-kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng những mối quan hệ hoà bình, hữu
nghị và hợp tác giữa các nước khu vực
3) Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối 1978 đến nay
* Kinh tế:
- Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%, đạt giá trị 8740,4 tỉ nhân dân tệ (đơn vị
tiền tệ của Trung Quốc), đứng hàng thứ 7 trên thế giới.
- Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325,06 tỉ USD (tăng gấp hơn 15 lần so với năm 1978 là 20,6 tỉ
USD).
- Tính đến năm 1997, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc và đã đầu tư vào
Trung Quốc hơn 521 tỉ USD.
- Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt:
+ Từ năm 1978 → 1997: thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ
thu nhập bình quân đầu người ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ
* Trên lĩnh vực đối ngoại, Trung Quốc đã thu được nhiều kết quả, góp phần củng cố địa ...
1) Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Cu-ba từ sau thế chiến thứ II đến nay
Thời gian Sự kiện
10-3-1952 Tướng Ba-ti-xtan lên cầm quyền ở Cu-ba
26-7-1953 135 thanh niên yêu nước do luật sư Phi-đen Cat-xtơ-rô lãnh đạo tấn công pháo đài
Môn-ca-đa
25-11-1956 Phi-đen cùng 81 chiến sĩ đáp tàu Gama vượt biển trở về tổ quốc
12-1958 Sau khi đập tan cuộc vây quét của quân đội ba-ti-xtan, nghĩa quân đã chuyển sang
tấn công ở hầu hết các mặt trận, giải phóng được nhiều thành phố và nhiều vùng
nông thôn
31-12-1958 Nghĩa quan chiếm được pháo đài ba-ki-xtan, tên độc tài chạy sang Mĩ
1-1-1959 Cách mạng nhân dân Cu-ba thắng lợi
2) Những biến đổi của các nước Đông Nam Á từ sau thế chiến thứ II đến nay
- Biến đổi to lớn nhất: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều giành độc lập. Đay là biến đổi to lớn nhất vì:
+ Là biến đổi thân phận từ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và lệ thuộc trở thành những nước độc lập
+ Nhờ có những biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát
triển nền kinh tế, xã hội của mình ngày càng phồn vinh
- Biến đổi to lớn thứ 2: Từ khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng nền kinh tế-xã hội
va f đạt nhiều thành tích to lớn (đặc biệt là Singapo là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong các nước
Đông Nam Á và được xếp vào hàng các nước đang phát triển trên thế giới)
- Biến đổi to lớn thứ 3: Đến tháng 7-1997, các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, đó là một tổ chức liên
minh chính trị-kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng những mối quan hệ hoà bình, hữu
nghị và hợp tác giữa các nước khu vực
3) Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối 1978 đến nay
* Kinh tế:
- Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%, đạt giá trị 8740,4 tỉ nhân dân tệ (đơn vị
tiền tệ của Trung Quốc), đứng hàng thứ 7 trên thế giới.
- Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325,06 tỉ USD (tăng gấp hơn 15 lần so với năm 1978 là 20,6 tỉ
USD).
- Tính đến năm 1997, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc và đã đầu tư vào
Trung Quốc hơn 521 tỉ USD.
- Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt:
+ Từ năm 1978 → 1997: thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ
thu nhập bình quân đầu người ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ
* Trên lĩnh vực đối ngoại, Trung Quốc đã thu được nhiều kết quả, góp phần củng cố địa vị đất nước trên
trường quốc tế
- Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã lần lượt bình thường hoá quan hệ với Liên Xô, Mông
Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam...
- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới.
- Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồnh Kông (7-1997) và Ma Cao (12-1999)
5) Công cuộc cải tổ của Liên Xô từ 1985 đến 1991 diễn ra là:
- Về chính trị - xã hội:
+ Thực hiện chế độ tổng thống tập trung mọi quyền lực
+ Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng cùng tham gia công việc chính trị của đất nước)
+ Xoá bỏ chế đọ một đảng (tức xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô)
+ Tuyên bố dân chủ và công khai mọi mặt
- Về kinh tế:
Đề cương môn Lịch sử - Trang 2
Đề cương môn Lịch sử - Người đăng: Hiền Xù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương môn Lịch sử 9 10 618