Ktl-icon-tai-lieu

đề cuong môn lý luận về nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi nglyqp-tb
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM
KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lý luận về nhà nước và pháp luật
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Sinh viên năm 1
4. Phân bổ thời gian:
- Giảng lý thuyết: 35 giờ tín chỉ
- Thảo luận:
10 giờ tín chỉ
5. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin
6. Mục tiêu của học phần:
6.1 Về kiến thức:
- Hiểu và phân tích được những nguyên nhân và quá trình ra đời của nhà nước và pháp
luật;
- Hiểu được khái niệm bản chất, các biểu hiện của bản chất nhà nước và pháp luật, các
dấu hiệu đặc trưng và vai trò của nhà nước và pháp luật, chức năng và các kiểu nhà nước
và pháp luật về lý thuyết và thực tế;
- Hiểu được khái niệm bộ máy nhà nước và các nguyên tắc chủ yếu chi phối việc tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước;
- Hiểu và đánh giá được cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước.
- Hiểu được những vấn đề lý luận chung nhất về nhà nước xã hội chủ nghĩa.
- Hiểu và phân tích được các hiện tượng pháp lý như: Quan hệ pháp luật; Vi phạm pháp
luật; Trách nhiệm pháp lý; Ý thức pháp luật; Pháp chế…
6.2 Về kỹ năng nghề nghiệp:
- Nâng cao khả năng tư duy các vấn đề pháp lý một cách khoa học và khách quan.
- Sử dụng đúng những khái niệm, thuật ngữ phản ánh các hiện tượng về nhà nước và
pháp luật.
- Nâng cao kỹ năng thuyết trình, viết và kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng pháp
lý.
- Nâng cao khả năng tranh luận, phản biện các vấn đề pháp lý.
6.3 Thái độ
- Chủ động trang bị những kiến thức Lý luận về nhà nước và pháp luật làm cơ sở cho
những môn khoa học pháp lý khác và lý giải những hiện tượng nhà nước và pháp luật.
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về nhà nước và pháp luật.
- Có thái độ khách quan và khoa học trong nghiên cứu và trao đổi những vấn đề về nhà
nước và pháp luật.
6.4 Các mục tiêu khác
- Góp phần hoàn thiện kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
- Góp phần hoàn thiện kỹ năng thuyết trình.
- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm
- Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, hình thành phương pháp nghiên cứu
khoa học.
- Góp phần trau dồi, phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá.
- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện
chương trình học tập.

1

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Học phần Lý luận về Nhà nước và pháp luật nghiên cứu hiện tượng Nhà nước và pháp
luật theo quan điểm của chủ nghĩa Max- Lenine.
- Học phần giải quyết cá...
 
 !"#$%&'$()*#*+
,-./0
12)*3 #*4)
56789) *:;
;<=)*>
?*@)AB8*CDEDF)G
 ;H
 1I
HDJKLDM)8D2)NKOP8  !"#$%&'(')(*+
,
QR 8D2K SF*3 #*4)G
 
-. /0123$0 4+565(1'( 27 /+/
8
-.1239+:&;<+&.:'(&; 27/+/<+
=;:1>52 (5?'( 27 /+/<@ +9.27
 /+/A B8
-.1239+:&C+ 27 +D'/E:F@
 G1C'(&C+ 278
-. 1++123+@F@ B:4AB 27
-.123$;1A;A 27HC')(
-. /0123+:23/+/2I(:/+/8J/G/+/
85+:/+/8K@/+/8L+/M

#0(92=+;1A/+/C+9(" 9+4(
N=O1P$9+:<$/++:23A 27
/+/
#0(9Q56< 9Q/0<1+++:23/+/

#0(95(</&:+;1A/+/
 !"#
R'1C5(&S$9@,A 27 /+/ %TU
$!9("/+/9+ $:23 27 /+/
B0(561C@A 27 /+/
RV+1C9+4( 9("5@ 5(1F$;1AA
27 /+/
$%&'(
V//W :9Q/ HN!
V//W :9Q56
V//W/+5.9QC+< :V
V//W/+5.9Q2=T+G<6 /2%/+/@
9("
V//W5(=X</+5.9Q/0<1++
V//W5Y9Q/9G<F@<4<Z=[9.5(:B:
2%56"/
đề cuong môn lý luận về nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cuong môn lý luận về nhà nước và pháp luật - Người đăng: nglyqp-tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
đề cuong môn lý luận về nhà nước và pháp luật 9 10 31