Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn thi Sinh học đại cương (tuyển sinh Cao học)

Được đăng lên bởi Tuankiet Truong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG
NỘI DUNG ÔN TẬP:
1. Tế bào học

1.1. Đặc trưng về cấu tạo và chức năng của tế bào
1.2. So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật
2. Trao đổi chất và năng lượng

2.1. Phương thức dinh dưỡng ở thực vật: quang hợp, trao đổi nước và dinh dưỡng
khoáng.
2.2. Phương thức dinh dưỡng ở động vật: đặc điểm dinh dưỡng ở động vật, hô hấp tế
bào và sự giải phóng năng lượng.
3. Sinh trưởng, phát triển và sinh sản

3.1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
3.2. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
3.3. Sinh sản ở thực vật
3.4. Sinh sản ở động vật
4. Tiến hóa

4.1. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
4.2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống
5. Sinh thái học

5.1. Các quy luật tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật
5.2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật
5.3. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường
5.4. Mối quan hệ của các cá thể trong quần thể, vai trò của mối quan hệ đó
5.5. Quần thể - Những đặc điểm cơ bản của quần thể
5.6. Quần xã - Những đặc điểm của quần xã; diễn thế sinh thái
5.7. Hệ sinh thái - Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái
5.8. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái
5.9. Phân tích các loại tài nguyên thiên nhiên
5.10. Phân tích các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và những giải pháp chính để
bảo vệ môi trường
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1] Philip W. D. & Chilton T. J. (1999), Sinh học (tập 1 và 2), NXB Giáo dục, Hà Nội.
[2] Phan Cự Nhân và các tác giả khác (2000), Sinh học đại cương (tập 1 và 2), NXB Giáo
dục, Hà Nội.

Sinh học đại cương – Trang 1/1

...
Sinh học đại cương Trang 1/1
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG
NỘI DUNG ÔN TẬP:
1. Tế bào học
1.1. Đặc trưng về cấu tạo và chức năng của tế bào
1.2. So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật
2. Trao đổi chất và năng lượng
2.1. Phương thức dinh ỡng thực vật: quang hợp, trao đổi nước và dinh dưỡng
khoáng.
2.2. Phương thức dinh dưỡng động vật: đặc điểm dinh dưỡng động vật, hấp tế
bào và sự giải phóng năng lượng.
3. Sinh trưởng, phát triển và sinh sản
3.1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
3.2. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
3.3. Sinh sản ở thực vật
3.4. Sinh sản ở động vật
4. Tiến hóa
4.1. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
4.2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống
5. Sinh thái học
5.1. Các quy luật tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật
5.2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật
5.3. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường
5.4. Mối quan hệ của các cá thể trong quần thể, vai trò của mối quan hệ đó
5.5. Quần thể - Những đặc điểm cơ bản của quần thể
5.6. Quần xã - Những đặc điểm của quần xã; diễn thế sinh thái
5.7. Hệ sinh thái - Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái
5.8. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái
5.9. Phân tích các loại tài nguyên thiên nhiên
5.10. Phân tích các nguyên nhân y ô nhiễm môi trường những giải pháp chính để
bảo vệ môi trường
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1] Philip W. D. & Chilton T. J. (1999), Sinh học (tập 1 và 2), NXB Giáo dục, Hà Nội.
[2] Phan Cự Nhân và các tác giả khác (2000), Sinh học đại cương (tập 1 và 2), NXB Giáo
dục, Hà Nội.
Đề cương môn thi Sinh học đại cương (tuyển sinh Cao học) - Người đăng: Tuankiet Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương môn thi Sinh học đại cương (tuyển sinh Cao học) 9 10 530