Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn tiếng Anh khối D

Được đăng lên bởi harmonica13
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2342 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC
THÍ SINH CÂN ÔN HẾT NHỮNG PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC THI VÀ
MẪU CÂU THÔNG DỤNG. (download tại )
SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ CHỦ ĐIỂM CẦN NẮM CHẮC KHI ĐI THI ĐẠI HỌC:
I.
PHONETICS: NGỮ ÂM, TRỌNG ÂM
Lưu ý + một số từ có 3 âm tiết trở lên, những từ du nhập, mà không phải từ gốc nước Anh.
+ những từ có tiền tố, hậu tố, các dấu hiệu âm nhấn. Cần nắm “mẹo” phát âm trong chiến lược thi.
II.
INTONATION: TỪ ĐƯỢC NHẤN TRONG CÂU HAY KHÔNG ĐƯỢC NHẬN DẤU
NHẤN:
Ví dụ: Can you give me your telephone number, please?
A
B C
D
lý do C không được nhấn mạnh như các đáp án khác vì chủ thể ở đây không cần nhắc đến nữa,
thậm chí có thể bỏ, người nghe cũng có thể hiểu.
hoặc: I don’t understand the reason why he behaves rudely towards his parent.
A
B
C
D
lý do chọn D vì nó là một giới từ, thường thì giới từ, mạo từ, liên từ, từ nối… không mang
thông tin nhiều như các loại từ khác
III.
STRUCTURE AND GRAMMAR
thường thi đây là phần mà sử dụng những phần ngữ pháp trong bộ Chiến lược thi và mẫu câu
thông dụng, song chúng thường phức tạp hơn và “Bẫy” nhiều hơn và “cao” hơn. Vậy Cần nắm
vững Cấu trúc câu để không Bị “sa” bẫy.
Đây là một số chủ điểm Cần nắm:
1. PHẦN NÓI: SPEAKING
Cần nắm một số câu giao tiếp và cách trả lời giao tiếp trong một vài văn Cảnh, hoàn Cảnh như: Cảm
ơn, xin phép, mời mọc, yêu Cầu, nhờ vả, hỏi đường, khen chê, khuyên nhủ…
Ví dụ: Thank for your helping. you’re welcome
May I come in ? feel free; yes, please; it’s not your turn…
Do you know how old he is? I have no clue;
May/ could I go home more early? that’s all right
You should go out now. thank you/ thank for your advice
Can you tell me the nearest hotel here? sorry, I don’t know/ I am a newcomer; oh, easy, you go
ahead…;
Thank for you direction. don’t mention it.
Sorry for lateness. don’t mention it; not at all; think nothing of it
May I smoke here? that’s all right
Cigarettes? no thanks
More coffee?
yes, please; no thanks,
Sneeze! bless you
Bless you thank you.
Wow, how beautiful your shirt is! thank for your complements
I don’t know where it is. thank you anyway
….

Download tài li u h c t p t i : 
Ç Í - ¡

Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 1 of 12

2. PHẦN TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP
a. Cần nắm vững verb phrases, noun phrases… đặc biệt là các Cụm động từ đa nghĩa: account
for; add up, add up to; ask for; ask out; ask over; back off/up; be off, be on, be up to; break
in/into; break up; bring up; call off, call up; calm down; care of/ for; catch up; come...
Download i liÇu hÍc t-p t¡i : http://aotrangtb.com Ngưi ra đ: Phan Ngc Huy h Page 1 of 12
Đ CƯƠNG ÔN THI ĐI HC
THÍ SINH CÂN ÔN HT NHNG PHN KIN TH C CƠ BN TRONG CHIN LƯC THI VÀ
MU CÂU THÔNG DNG. (download ti http://giaovien.net)
SAU ĐÂY LÀ MT S CH ĐIM CN NM CHC KHI ĐI T H I ĐI H C:
I. PHONETICS: NG ÂM, TRNG ÂM
L ưu ý + mt s t có 3 âm tiết tr lên, nhng t du nhp, mà không phi t gc nước Anh.
+ nhng t có tin t, hu t, các du hi u âm nhn. Cn nm mo pt âm trong chiến lưc t hi.
II. INTONATION: T ĐƯC NHN TRONG CÂU HAY KHÔNG ĐƯC NHN DU
NHN:
Ví d: Can you give me your telephone number, please?
A B C D
lý do C không đưc nhn mnh như các đáp án khác vì ch th đây không cn nhc đến na,
thm chí có th b, ngưi nghe cũng có th hiu.
hoc: I dont understand the reason why he behaves rudely towards his parent.
A B C D
lý do chn D vì nó là mt gi i t, thưng thì gi i t, mo t, liên t, t ni… không mang
thông tin nhiu như các loi t khác
III. STRUCTURE AND GRAMMAR
thường thi đây là phn mà s dng nhng phn ng pháp trong b Chiến lưc thi và m u câu
thông dng, song chúng thưng phc tp hơn và By n h i u hơn và cao hơn. Vy C n nm
vng Cu trúc u đ không B “sa” by .
Đây là mt s ch đim Cn n m:
1. PHN NÓI: SPEAKING
Cn nm m t s câu giao tiếp và cách tr l i giao tiếp trong mt vài văn Cnh, hoàn Cnh như: Cm
ơn, xin phép, mi mc, u Cu, nh v , hi đưng, khen chê, khuyên nh
Ví d: Thank for your helping. youre welcome
May I come in ? feel free; yes, please; its not your turn
Do you know how old he is? I have no clue;
May/ could I go home more early? thats all right
You should go out now. thank you/ thank for your advice
Can you tell me the nearest hotel here? sorry, I dont know/ I am a newcomer; oh, easy, you go
ahead…;
Thank for you direction. dont mention it.
Sorry for lateness. dont mention it; not at all; think nothing of it
May I smoke here? thats all right
Cigarettes? no thanks
More coffee? yes, please; no thanks,
Sneeze! bless you
Bless you thank you.
W o w , h o w b e a u t i f u l y o u r s h i r t i s ! thank for your complements
I d o n t k n o w w h e r e i t i s . thank you anyway
.
Đề cương môn tiếng Anh khối D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn tiếng Anh khối D - Người đăng: harmonica13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương môn tiếng Anh khối D 9 10 220