Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Tin 11

Được đăng lên bởi dangvanhuongmk
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Tin Học 11
Chương IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
§11. Kiểu mảng
Kiến thức
- Hiểu khái niệm mảng một chiều
- Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng.
Kĩ năng
- Cài đặt được thuật toán giải một bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều.
- Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, tính toán các phần tử của mảng.
- Lập trình tính tổng các phần tử đếm số phần tử, tìm phần tử lớn nhất (nhỏ nhất), sắp xếp dãy số không
giảm (không tăng) thỏa điều kiện nào đó.
§12. Kiểu xâu
- Biết xâu là gì ? Biết cách khai báo xâu, truy cập các phần tủ của xâu.
- Sử dụng được một số hàm và thủ tục về xâu.
- Cài đặt một số CT đơn giản về xâu.
- Biết cách so sánh hai xâu. Biết cách tham chiếu đến các phần tử về xâu
Chương V: TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
§ 14 Kiểu dữ liệu tệp +§15 Các thao tác với tệp
- Biết được đặc điểm của kiểu dữ liệu tệp.
- Biết khái niệm về tệp có cấu trúc và tệp văn bản. Biết các lệnh khai báo với tệp.
- Thực hiện các thao tác xử lý tệp như: gán tên tệp, đóng/mở tệp, ghi/ đọc tệp……
- Biết một số hàm và thủ tục liên quan với tệp.
§ 16 ví dụ làm việc với tệp
- Sử dụng được một số hàm và thủ tục liên quan với tệp.
- Sử dụng các hàm và thủ tục để giải một số bài toán đơn giản.
Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC
§ 17 chương trình con và phân loại
- Biết được khái niệm chương trình con.
- Biết được ý nghĩa của chương trình con, Sự cần thiết phảI có chương trình thành các chương trình con.
- Biết được cấu trúc của chương trình con.
- Biết cách khai báo chương trình con.
- Phân biệt được 2 loại chương trình con.
- Nhận biết đầu các thành phần của chương trình con .
- Nhận biết 2 loại tham số trong chương trình.
- Biết cách truyền tham số cho chương trình con và lời gọi chương trình con.
§ 18 ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
- Biết được cấu trúc chung và vị trí của thủ tục trong chương trình con.
- Phân biệt được tham số trị và tham số biến
- Nắm được biến toàn cục và biến cục bộ.
- Biết lời gọi của chương trình con và vị trí của chương trình con trong chương trình chính.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thắng

Phú Tân, ngày 27 tháng 03 năm 2015
Giáo viên bộ môn

Đặng Văn Hưởng

...
Đ ƠNG ÔN TP HỌC KÌ II NĂM HC 2014-2015
Môn: Tin Hc 11
Chương IV: KIỂU DLIU CÓ CẤU TC
§11. Kiểu mảng
Kiến thức
- Hiu khái niệm mảng một chiều
- Hiu ch khai o truy cập đến các phần tử ca mảng.
năng
- i đặt được thuật toán giải một bài toán đơn giản vi kiểu dliệu mảng một chiều.
- Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, nh tn c phần t của mảng.
- Lập trình tính tổng các phần tử đếm số phần tử, tìm phần tử lớn nhất (nhỏ nhất), sắp xếp dãy số không
giảm (kng tăng) thỏa điều kiện nào đó.
§12. Kiểu xâu
- Biết xâu gì ? Biết cách khai báo xâu, truy cập các phần tủ của xâu.
- Sử dụng được một sm và thtục về xâu.
- i đặt một sCT đơn giản về xâu.
- Biết cách so nh hai xâu. Biết cách tham chiếu đến các phần tvu
Chương V: TỆP VÀ THAO TÁC VI TỆP
§ 14 Kiểu dữ liệu tệp +§15 Các thao tác với tệp
- Biết được đặc điểm của kiu dliệu tp.
- Biết khái nim v tp có cu trúc và tp văn bn. Biết các lnh khai báo vi tp.
- Thực hiện các thao tác xử lý tệp như: gán tên tệp, đóng/mở tp, ghi/ đọc tệp…
- Biết mt số hàm và thtục liên quan với tệp.
§ 16 dm việc vi tệp
- Sử dng đưc một số hàm và thtục ln quan với tệp.
- Sdụng các hàm thủ tục đgii một số bài tn đơn giản.
Chương VI: CHƯƠNG TNH CON LP TNH CÓ CẤU TC
§ 17 chương tnh con pn loại
- Biết được ki niệm cơng trình con.
- Biết được ý nghĩa của cơng trình con, Sự cần thiết phảI có cơng trình tnh các cơng trình con.
- Biết được cấu tc của chương tnh con.
- Biết cách khai o chương tnh con.
- Pn biệt được 2 loại cơng trình con.
- Nhận biết đầu các tnh phần của cơng trình con .
- Nhận biết 2 loi tham strong chương trình.
- Biết cách truyền tham scho chương trình con lời gi cơng trình con.
§ 18 dvề cách viết và s dụng chương trình con
- Biết đưc cấu tc chung vtrí của thủ tục trong chương trình con.
- Pn biệt được tham strvà tham sbiến
- Nắm được biến toàn cục biến cục bộ.
- Biết li gi ca chương tnh con và vị trí của chương tnh con trong chương tnh cnh.
Phú n, ngày 27 tháng 03 năm 2015
KÝ DUYỆT CA T TNG Giáo viên b môn
Nguyn Ngc Thng Đng n Hưng
Đề cương môn Tin 11 - Người đăng: dangvanhuongmk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương môn Tin 11 9 10 63