Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn tố tụng hành chính

Được đăng lên bởi qntuanrd
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2191 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỀ CƯƠNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

FOREVER-ĐHKS

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
*********
Câu hỏi

Trang

CÂU 1.KHÁI NIỆM TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH...............................................................4
CÂU 2 .CÁC MÔ HÌNH TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI.................................4
CÂU 3: KHÁI NIỆM VÀ DẶC ĐIỂM CỦA TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM.............5
CÂU 4: ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT TỐ
TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM................................................................................5
CÂU 5. PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC TÔN TRỌNG PHÁP CHẾ XHCN TRONG TTHC...........6
CÂU 6. NGUYÊN TẮC HỘI THẨM ND NGANG QUYỀN VỚI THẨM PHÁN KHI XÉT XỬ
VỤ ÁN HC................................................................................................................6
CÂU 7: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM NHÂN DÂN ĐỘC LẬP
VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT KHI XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH?...........................7
CÂU 8: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC XÉT XỬ TẬP THỂ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH?..................8
CÂU 9: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC XÉT XỬ CÔNG KHAI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VAHC)....8
CÂU 10: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC 2 CẤP XÉT XỬ TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH...10
CÂU 11. NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG TỐ
TỤNG HÀNH CHÍNH...............................................................................................11
CÂU 12. QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TỰ ĐỊNH ĐOẠT CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN TRONG
LUẬT TTDS.............................................................................................................11
CÂU 13: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO QUYỀN BẢO VÊ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH
HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TTHC.............................................................12
CÂU 14: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO SỰ VÔ TƯ CỦA NHỮNG NGƯỜI TIẾN
HÀNH TỐ TỤNG HOĂC NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH........................12
CÂU 15: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC QUYỀN DÙNG TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT CỦA DÂN
TỘC TRƯỚC TÒA ÁN..............................................................................................12
CÂU 16: PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO QUYỀN KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG
TTHC.....................................................................................................................13
CÂU 17: KHÁI NIÊM THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN
DÂN......................................................................................................................13
CÂU 18: NHỮNG KHIẾU KIÊN HÀNH CHÍNH THUÔC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ...
Đ CƯƠNG T TNG HNH CHNH FOREVER-ĐHKS


Câu hi Trang


 !"#$#%
 &'( )*'+ )*"#,-&
.#%
%/01234
4/056#7/)62829
.4
:/0656 5,-
*;3,-2829.<:
=/02829-!.<=
>/02829#.#?=
@/0A28293&.@
/0 BCB3C D)7/)E#.3&
.
7/)7/ FG F 3H"#'I$3
,-J
/0 BCB37/)CB3 7/),(
("# '+JG3
/0 BCB3JG'"#K'I
&.3 'I##&. 
%/07/)LMNK"#
5'O#
4/0 BCB37/)H&33

: 67/)2829."#O#

=K  67/)B7/"#
O#
>MB17/ FN )
'(I#O#
@MB17/ FN"#+7#CF
$ )$ &'(2829"#O#<
1
Đề cương môn tố tụng hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn tố tụng hành chính - Người đăng: qntuanrd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Đề cương môn tố tụng hành chính 9 10 138