Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn văn hóa

Được đăng lên bởi Chú Mục Đồng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN
Ngành đào tạo : HÀN QUỐC HỌC
Khối kiến thức : chuyên ngành

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
( Đào tạo theo hệ tín chỉ)
I.

Thông tin cơ bản về môn học

Thông tin môn
học

Giáo viên phụ
trách
Mục tiêu học phần
Giáo trình & tài
liệu tham khảo

Phương pháp tiến
hành bài giảng

Tên học phần

VĂN HOÁ HÀN QUỐC

Học kỳ/ Năm học
Số ĐVHT- lý thuyết-thực hành
Tính chất môn học ( bắt buộc/tự
chọn)
Tên

Học kỳ II năm học 2010-2011

Email

Hienanh_le@yahoo.com

Bắt buộc
Th.sĩ LÊ HIỀN ANH

1. Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm. NXB. Giáo dục, 1999.
2. Hàn Quốc đất nước, con người, Cơ quan thông tin hải ngoại Hàn
Quốc. NXB. Thế giới, 2006.
3. Tập hợp các bài giảng chuyên đề Hàn Quốc học, Đại học Quốc gia
Hà Nội, trường ĐH KHXH & NV, khoa Đông phương học, Hà Nội,
12/2006.
4. Tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc, Nguyễn Long Châu. NXB. Giáo dục,
2000.
5. Tìm về bản sắc Văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm. NXB.
TP.HCM, 2001.
6. Tương đồng văn hoá Việt Nam- Hàn Quốc, Khoa ngữ văn ĐH
KHXH & NV- Đai học Quốc gia Hà Nội. NXB. Văn hoá thông tin,
1996.
7. 한한한 한한한한 (Truyền thống mỹ thuật của Hàn Quốc), Nhiểu tác giả.
NXB. The Korea Foundation, Seoul, 1993.
8. 한한한 한한한 한한 한한한한한, 박박박. 박박박박박, 2002.
9. 한한한한한 한한한 한한한,박박박. 박박박박,1997.
10. 한한한한 한한한한, 박박박. 박박박박 박박박, 2003.
11. Korean business culture, Professor Young- Ryeol Park, Yonsei
University Press, 2005.
12. Korean Language and Culture, Sang- Oak Lee. NXB. Sotong, 2008
13. Kut- Korean Shamanist Rituals, Halla Pai Huhm,NXB. Hollym
Corporation, 1978.
1. SV thuyết trình theo từng chủ đề
2. GV góp ý về nội dung, sửa lại những phần chưa chính xác, giảng

thêm về những phần sv chưa đề cập.
3. Thảo luận
GV đưa ra dàn bài cuối cùng để sv sửa lại.
Đánh giá
Chuyên
Thuyết trình
Phát biểu Bài tiểu luận
Cộng
cần
(giữa kỳ)
10%
30%
10%
50%
100%
Nhiệm vụ của sinh
- Đi học đủ số tiết theo qui định .
- Chuẩn bị bài thuyết trình đã được phân chia từ đầu và tham gia thảo
viên
luận.
- Nộp bài thuyết trình cho GV 1 tuần trước khi phát biểu .
- Nộp lại bài thuyết trình hoàn chỉnh sau khi thảo luận và gv góp ý.
Xử lý vi phạm
II. Đề cương chi tiết
Tuần/thời gian
Đề cương chi tiết
Tuần 1
Chủ đề : KHÁI QUÁT VỀ VĂN HOÁ VÀ VĂN HOÁ HÀN QUỐC
Nội dung:
- Văn hoá ( khái niệm, cấu trúc)
- Nét đặc trưng của văn hoá Hàn Quốc
Chủ đề: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN- ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI HÀN
QUỐC- NGÔN NGỮ
Nội dung
- Khái quát chung về Hàn Quốc ( tên gọi, thủ đô, quốc kỳ, quốc hoa,
dân số, thể chế)
- Điều kiện địa lý tự nhiên : địa hình,biển, khí hậu  ảnh hưởng đến văn
h...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN
Ngành đào tạo : HÀN QUỐC HỌC
Khối kiến thức : chuyên ngành
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
( Đào tạo theo hệ tín chỉ)
I. Thông tin cơ bản về môn học
Thông tin môn
học
Tên học phần VĂN HOÁ HÀN QUỐC
Học kỳ/ Năm học Học kỳ II năm học 2010-2011
Số ĐVHT- lý thuyết-thực hành
Tính chất môn học ( bắt buộc/tự
chọn)
Bắt buộc
Giáo viên phụ
trách
Tên Th.sĩ LÊ HIỀN ANH
Email Hienanh_le@yahoo.com
Mục tiêu học phần
Giáo trình & tài
liệu tham khảo
1. Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm. NXB. Giáo dục, 1999.
2. Hàn Quốc đất nước, con người, quan thông tin hải ngoại Hàn
Quốc. NXB. Thế giới, 2006.
3. Tập hợp các bài giảng chuyên đề Hàn Quốc học, Đại học Quốc gia
Nội, trường ĐH KHXH & NV, khoa Đông phương học, Nội,
12/2006.
4. Tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc, Nguyễn Long Châu. NXB. Giáo dục,
2000.
5. Tìm về bản sắc Văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm. NXB.
TP.HCM, 2001.
6. Tương đồng văn hoá Việt Nam- Hàn Quốc, Khoa ngữ văn ĐH
KHXH & NV- Đai học Quốc gia Hà Nội. NXB. Văn hoá thông tin,
1996.
7. 한한한 한한한한 (Truyền thống mỹ thuật của Hàn Quốc), Nhiểu tác giả.
NXB. The Korea Foundation, Seoul, 1993.
8. 한한한 한한한 한한 한한한한한, 박박박. 박박박박박, 2002.
9. 한한한한한 한한한 한한한,박박박. 박박박박,1997.
10. 한한한한 한한한한, 박박박. 박박박박 박박박, 2003.
11. Korean business culture, Professor Young- Ryeol Park, Yonsei
University Press, 2005.
12. Korean Language and Culture, Sang- Oak Lee. NXB. Sotong, 2008
13. Kut- Korean Shamanist Rituals, Halla Pai Huhm,NXB. Hollym
Corporation, 1978.
Phương pháp tiến
hành bài giảng
1. SV thuyết trình theo từng chủ đề
2. GV góp ý về nội dung, sửa lại những phần chưa chính xác, giảng
Đề cương môn văn hóa - Trang 2
Đề cương môn văn hóa - Người đăng: Chú Mục Đồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn văn hóa 9 10 713