Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương NC khoa học

Được đăng lên bởi Sói Già Gian Ác
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

HƯỚNG DẪN
VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Sử dụng cho: Học viên Cao học và Chuyên khoa I
I.
-

Bố cục đề cương
Trang bìa cứng (phụ lục 1)
Trang phụ bìa (phụ lục 2)
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt (phụ lục 3)
Danh mục các bảng biểu
Đặt vấn đề
Mục tiêu nghiên cứu
Chương 1: Tổng quan tài liệu (không đánh chữ số La Mã)
1.1. …
1.2.
- Chương 2: Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu
2.1. …
2.2. …
- Chương 3: Dự kiến kết quả và bàn luận
3.1. …
3.2. …
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục
II.
Hướng dẫn chi tiết cho từng phần
1. Đặt vấn đề:
Nêu lý do vì sao tiến hành nghiên cứu, có thể bao gồm các thông tin:
1.1. Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu
1.2. Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề, …
1.3. Nghiên cứu này nhằm giải quyết vấn đề gì hoặc trả lời câu hỏi nghiên cứu gì?
Lưu ý: viết ngắn gọn, tối đa là 2 trang
2. Mục tiêu nghiên cứu: (gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể - không cần thiết
phải có mục tiêu chung, nhưng bắt buộc phải có mục tiêu cụ thể, viết gọn trong 1 trang
riêng)
2.1 Viết mục tiêu phải đảm bảo: đặc thù, đo lường được. Mục tiêu dùng động từ hành
động, chỉ rõ nghiên cứu định làm gì, ở đâu, thời gian nào.
2.2 Mục tiêu phải đánh theo số thứ tự, không gạch đầu dòng.
3. Tổng quan tài liệu:
3.1. Trình bày tóm tắt các khái niệm, thông tin, số liệu về vấn đề sức khoẻ/liên quan
đến nội dung nghiên cứu. Thông thường các thông tin sắp xếp theo thứ tự: tình hình
thế giới, Việt nam, tỉnh/ thành phố, địa phương nơi tiến hành nghiên cứu.
3.2. Đề cập các nghiên cứu trong và ngoài nước đã tham khảo, phương pháp, kết quả,
hạn chế (nêu rõ những gì đã được giải quyết, những gì còn tồn tại)
3.3. Sơ đồ cây vấn đề hoặc khung lý thuyết: Cây vấn đề phải phản ánh việc phân tích
vấn đề nghiên cứu thực tế tại địa phương chứ không phải là cây vấn đề lý thuyết chung
chung. Lưu ý: trong trường hợp đề tài không bao phủ hết các nội dung chủ đề trong

cây vấn đề mà chỉ dự định khu trú vào một / một số phần thì đề cương cần nêu rõ điều
đó.
Khung lý thuyết có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế nghiên cứu. Lựa chọn
khung lý thuyết phù hợp có ý nghĩa trong định hướng thiết kế nghiên cứu cũng
như xây dựng công cụ nghiên cứu.
3.4. Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu
Lưu ý: Đối với đề cương nghiên cứu, tập trung hoàn thiện phần 3.2; 3.3 và 3.4.
Phần 3.1. có thể hoàn thiện ở bản báo cáo luận văn.
4. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu:
Phần này áp dụng cho cả thiết kế nghiên cứu định tính và định lượng
4.1. Đối tượng nghiên cứu . X...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
HƯỚNG DẪN
VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Sử dụng cho: Học viên Cao học và Chuyên khoa I
I. Bố cục đề cương
- Trang bìa cứng (phụ lục 1)
- Trang phụ bìa (phụ lục 2)
- Mục lục
- Danh mục các chữ viết tắt (phụ lục 3)
- Danh mục các bảng biểu
- Đặt vấn đề
- Mục tiêu nghiên cứu
- Chương 1: Tổng quan tài liệu (không đánh chữ số La Mã)
1.1.
1.2.
- Chương 2: Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu
2.1. …
2.2. …
- Chương 3: Dự kiến kết quả và bàn luận
3.1.
3.2.
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục
II. Hướng dẫn chi tiết cho từng phần
1. Đặt vấn đề:
Nêu lý do vì sao tiến hành nghiên cứu, có thể bao gồm các thông tin:
1.1. Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu
1.2. Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề, …
1.3. Nghiên cứu này nhằm giải quyết vấn đề gì hoặc trả lời câu hỏi nghiên cứu gì?
Lưu ý: viết ngắn gọn, tối đa là 2 trang
2. Mục tiêu nghiên cứu: (gồm mục tiêu chung mục tiêu cụ thể - không cần thiết
phải có mục tiêu chung, nhưng bắt buộc phải có mục tiêu cụ thể, viết gọn trong 1 trang
riêng)
2.1 Viết mục tiêu phải đảm bảo: đặc thù, đo lường được. Mục tiêu dùng động từ hành
động, chỉ rõ nghiên cứu định làm gì, ở đâu, thời gian nào.
2.2 Mục tiêu phải đánh theo số thứ tự, không gạch đầu dòng.
3. Tổng quan tài liệu:
3.1. Trình bày tóm tắt c khái niệm, thông tin, số liệu về vấn đề sức khoẻ/liên quan
đến nội dung nghiên cứu. Thông thường các thông tin sắp xếp theo thứ tự: tình hình
thế giới, Việt nam, tỉnh/ thành phố, địa phương nơi tiến hành nghiên cứu.
3.2. Đề cập các nghiên cứu trong ngoài nước đã tham khảo, phương pháp, kết quả,
hạn chế (nêu rõ những gì đã được giải quyết, những gì còn tồn tại)
3.3. Sơ đồ cây vấn đề hoặc khung thuyết: Cây vấn đề phải phản ánh việc phân tích
vấn đề nghiên cứu thực tế tại địa phương chứ không phải là cây vấn đề lý thuyết chung
chung. Lưu ý: trong trường hợp đề tài không bao phủ hết các nội dung chủ đề trong
Đề cương NC khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương NC khoa học - Người đăng: Sói Già Gian Ác
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương NC khoa học 9 10 254