Ktl-icon-tai-lieu

đề cương nguyên lý mác lê nin

Được đăng lên bởi tamanhphanhop-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Giảng viên: Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm

HÀ NỘI - 2010

0

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Trâm
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Email: tramnt@vnu.edu.vn
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 05 (75 giờ)
- Môn học: bắt buộc
- Các môn học tiên quyết:
- Các môn học kế tiếp:
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết:

50

+ Thảo luận:

14

+ Tự học xác định:

8

+ Kiểm tra, đánh giá:

3

- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách môn học: Trung tâm Đào tạo, Bồi
dưỡng GVLLCT, Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Mục tiêu môn học
3.1 Mục tiêu kiến thức:

1

- Trang bị cho sinh viên nội dung những kiến thức cơ bản nhất của chủ
nghĩa Mác- lênin thông qua ba bộ phận cơ bản cấu thành: Triết học, Kinh tế
chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Xác lập cơ sở lý luận và phương pháp luận đúng đắn để tiếp cận nội
dung của các khoa học cụ thể.
3.2 Mục tiêu kỹ năng:
- Xác lập thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn để hoạt động nhận
thức và hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
3.3 Mục tiêu về thái độ người học:
- Thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của môn học.
- Xây dựng được niềm tin, lý tưởng và con đường tất yếu dẫn đến thắng
lợi của CNXH, CNCS.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin cung cấp
cho người học:
Thế giói quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua những
nội dung của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS. Nó đồng thời chỉ ra những
nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất
TBCN qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh tế: học thuyết về giá trị, học
thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các học
thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận
động của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất TBCN mà còn chỉ ra tính tất
yếu của sự sụp đổ CNTB và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó
làm rõ những cơ sở lý luận cơ bản, trực tiếp dẫn đến sự ra đời và những nội
dung chủ yếu của học thuyết Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội.
5. Nội dung chi tiết môn học
Nội dung 1. Chương mở đầu. Giới thiệu khái quát về môn học
1.1 Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
Giảng viên: Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm
HÀ NỘI - 2010
0
đề cương nguyên lý mác lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương nguyên lý mác lê nin - Người đăng: tamanhphanhop-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
đề cương nguyên lý mác lê nin 9 10 897