Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn mác lênin

Được đăng lên bởi oielletnguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ 1: HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực của con người, là khả năng lao động của con
người. Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất.
Có hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa:
-Người có sức lao động phải là công dân tự do (được tự do về thân thể), nghĩa là có quyền đem
bán sức lao động như một hàng hóa, họ được tự do đi làm thuê.
-Người không có tư liệu sản xuất và của cải khác, họ buộc phải đi làm thuê để kiếm sống.
Có hai thuộc tính như mọi loại hàng hóa: giá trị và giá trị sử dụng
Giá trị hàng hóa sức lao động cũng xác định bằng số lượng lao động xã hội cần thiết để sản
xuất và tái sản xuất ra nó. Giá trị của sức lao động được quy về giá trị toàn bộ các tư liệu sinh hoạt
cần thiết để tạo ra năng lực cho người lao động và duy trì cuộc sống cho gia đình họ. Nó được biểu
hiện bằng tiềngọi là tiền lương hay tiền công.
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động nhằm để thỏa mãn nhu cầu của người mua để sử
dụng và quá trình sản xuất Hàng hóa sức lao động khi được sử dụng sẽ tạo ra một lượng giá trị mới
lớn hơn giá trị bản thân nó. Đó chính là nguồn gốc giá trị thặng dư.
CHỦ ĐỀ 2: TRÌNH BÀY Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG CỦA VIỆC NÂNG CAO TỐC ĐỘ
CHU CHUYỂN TƯ BẢN
Tuần hoàn của tư bản là sự vận động của tư bản qua ba giai đoạn, tồn tại dưới ba hình thức,
thực hiện ba chức năng rồi quay lại dưới hình thức ban đầu với số lượng lớn hơn.
- Giai đoạn 1: Giai đoạn lưu thông tiền là giai đoạn chuyển từ tư bản tiền tệ đến tư bản hàng hoá,
g/đ này để mua các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất
- Giai đoạn 2: Giai đoạn sản xuất ở giai đoạn này có chức năng thực hiện sự kết hợp tư liệu sản
xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hoá, tức là chuyển tư bản hàng hoá thành tư bản sản xuất.
- Giai đoạn 3: Giai đoạn lưu thông sản phẩm: tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hoá , hàng
hoá sản xuất ra được mang bán trên thị trường và thu về một khối lượng tiền lớn hơn ban đầu.
Chu chuyển của tư bản là tuần hoàn của tư bản nếu xét nó là một quá trình định kì đổi mới
và lặp đi lặp lại. Chu chuyển của tư bản nói lên tốc độ vận động của tư bản nhanh hay chậm.
Ta có công thức tính tốc độ chu chuyển của tư bản là:
N=CH/ch
Với: -N là số vòng chu chuyển trong một năm
-ch là thời gian của một vòng chu chuyển
-CH là thời gian tư bản vận động trò một năm
Tác dụng nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản:
-Cho phép tăng nhanh quỹ khấu hao, làm cho khối lượng tư bản sử dụng ...
CHỦ ĐỀ 1: HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG VAI TRÒ CỦA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Sức lao động toàn bộ thể lực trí lực của con người, khả năng lao động của con
người. Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất.
Có hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa:
-Người có sức lao động phải là công dân tự do (được tự do về thân thể), nghĩa là có quyền đem
bán sức lao động như một hàng hóa, họ được tự do đi làm thuê.
-Người không có tư liệu sản xuất và của cải khác, họ buộc phải đi làm thuê để kiếm sống.
Có hai thuộc tính như mọi loại hàng hóa: giá trị và giá trị sử dụng
Giá trị hàng hóa sức lao động cũngc định bằng sốợng lao động hội cần thiết để sản
xuất tái sản xuất ra nó. Giá trị của sức lao động được quy về giá trị toàn bộ cácliệu sinh hoạt
cần thiết để tạo ra năng lực cho người lao động và duy trì cuộc sống cho gia đình họ. Nó được biểu
hiện bằng tiềngọi là tiền lương hay tiền công.
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động nhằm để thỏa mãn nhu cầu của người mua để sử
dụng và quá trình sản xuất Hàng hóa sức lao động khi được sử dụng sẽ tạo ra một lượng giá trị mới
lớn hơn giá trị bản thân nó. Đó chính là nguồn gốc giá trị thặng dư.
CHỦ ĐỀ 2: TRÌNH BÀY Ý NGHĨA TÁC DỤNG CỦA VIỆC NÂNG CAO TỐC ĐỘ
CHU CHUYỂN TƯ BẢN
Tuần hoàn của bản sự vận động của bản qua ba giai đoạn, tồn tại dưới ba hình thức,
thực hiện ba chức năng rồi quay lại dưới hình thức ban đầu với số lượng lớn hơn.
- Giai đoạn 1: Giai đoạn lưu thông tiền là giai đoạn chuyển từ tư bản tiền tệ đến tư bản hàng hoá,
g/đ này để mua các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất
- Giai đoạn 2: Giai đoạn sản xuất ở giai đoạn này có chức năng thực hiện sự kết hợp tư liệu sản
xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hoá, tức là chuyển tư bản hàng hoá thành tư bản sản xuất.
- Giai đoạn 3: Giai đoạn lưu thông sản phẩm: tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hoá , hàng
hoá sản xuất ra được mang bán trên thị trường và thu về một khối lượng tiền lớn hơn ban đầu.
Chu chuyển của bản tuần hoàn của bản nếu xét một quá trình định đổi mới
và lặp đi lặp lại. Chu chuyển của tư bản nói lên tốc độ vận động của tư bản nhanh hay chậm.
Ta có công thức tính tốc độ chu chuyển của tư bản là:
N=CH/ch
Với: -N là số vòng chu chuyển trong một năm
-ch là thời gian của một vòng chu chuyển
-CH là thời gian tư bản vận động trò một năm
Tác dụng nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản:
-Cho phép tăng nhanh quỹ khấu hao, m cho khối lượng bản sử dụng tăng n; tiết kiệm được
chi phí bảo quản, sửa chữa, giảm được hao n hữu hình và hình; đổi mới nhanh được máy
móc thiết bị.
-Tăng lượng bản sử dụng trong năm, cho phép tiết kiệm được bản ứng trước, chi phí kho bãi,
bảo quản, chi phí cải thiện điều kiện làm việc
-Đối với tư bản khả biến, nhờ thế mà làm tăng thêm tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng thặng dư
đề cương ôn mác lênin - Trang 2
đề cương ôn mác lênin - Người đăng: oielletnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương ôn mác lênin 9 10 501