Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập

Được đăng lên bởi mcfcs2u
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:Nguồn gốc ra đồi của nhà nước?
Quan điểm của mác-Lênin
-Nhà nước là một phạm trù lịch sử,phạm trù vĩnh viễn
-Công xã nguyên thủy không có nhà nước
+Cơ sở kinh tế(Công xã nguyên thủy):
-sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất
-Phân phối công bằng
-Không có sự phân hóa giàu nghèo,không có sự
phân chia giai cấp

+Tổ chức xh thị tộc ra đời(Hội đồng thị tộc)
-Lực lượng sản xuất phát triển,phân công lao động xã hội ra đời
-Năng suất lao động xã hội tăng,của cải sản xuất ra nhiều và dư thừa chế đọ tư
hữu ra đời,có sự phân hóa giàu nghèo,phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp.Từ
đó nhà nước ra đời.
Câu 2:Khái niệm,bản chất và đặc điểm(Dấu hiệu) của nhà nước.Bản chất của
nhà nước CHXHCN Việt Nam?
*Khái niệm :nhà nước là 1 tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt,là 1 bộ máy
chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lí đặc biệt nhằm
duy trì trật tự xã hội,thực hiện những mục đích và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống
trị.
*Bản chất nhà nước:
+Bản chất giai cấp: -Nhà nước là sản phẩm của xã hội,của giai cấp do đó nhà
nước luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc.
-Nhà nước là 1 bộ máy cưỡng chế của giai cấp thống trị,là
công cụ sắc bén nhất có hiệu quả nhất để duy trì sự thống trị của giai cấp.

-Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt
+Bản chất xã hội:ngoài việc bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị ,nhà nước
còn quan tâm và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp khác trong xã hội.Nhà nước tham
gia và giải quyết các công việc mang tính chất chung của xã hội.
*Đặc điểm (Dấu hiệu)của nhà nước:
+Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt
+Nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành chính lãnh thổ
+Nhà nước có chủ quyền quốc gia bao gồm các yếu tố không thể tách rời là
lãnh thổ bân cư và quyền lực chính trị.
+Nhà nước ban hành pháp luật và thiết lập mối quan hệ pháp lí đối vs mọi
người dân.
+Nhà nước quy định các thứ thuế dưới hình thức bắt buộc phải nộp.
*Bản chất của nhà nước CHXH chủ nghĩa vn:
+Nhà nước XHCN VN là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân
dân,do dân,vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân mà nền
tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Câu 3:Kiểu nhà nước và hình thức nhà nước?
*Kiểu nhà nước:
+Là những dấu hiệu đặc thù cơ bản của nhà nước thể hiện bản chất giai cấp,vai
trò xã hội,điều kiện tồn tại của nhà nước trong mỗi hình thái kinh tế xã hội có một
kiểu nhà nước.
có 4 kiểu nhà nước đó là:
-Chiếm hữu nô lệ: là nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra đời t...
Câu 1:Nguồn gốc ra đồi của nhà nước?
Quan điểm của mác-Lênin
-Nhà nước là một phạm trù lịch sử,phạm trù vĩnh viễn
-Công xã nguyên thủy không có nhà nước
+Cơ sở kinh tế(Công xã nguyên thủy):
-sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất
-Phân phối công bằng
-Không có sự phân hóa giàu nghèo,không có sự
phân chia giai cấp
+Tổ chức xh thị tộc ra đời(Hội đồng thị tộc)
-Lực lượng sản xuất phát triển,phân công lao động xã hội ra đời
-Năng suất lao động xã hội tăng,của cải sản xuất ra nhiều và dư thừa chế đọ tư
hữu ra đời,có sự phân hóa giàu nghèo,phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp.Từ
đó nhà nước ra đời.
Câu 2:Khái niệm,bản chất và đặc điểm(Dấu hiệu) của nhà nước.Bản chất của
nhà nước CHXHCN Việt Nam?
*Khái niệm :nhà nước là 1 tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt,là 1 bộ máy
chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lí đặc biệt nhằm
duy trì trật tự xã hội,thực hiện những mục đích và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống
trị.
*Bản chất nhà nước:
+Bản chất giai cấp: -Nhà nước là sản phẩm của xã hội,của giai cấp do đó nhà
nước luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc.
-Nhà nước là 1 bộ máy cưỡng chế của giai cấp thống trị,là
công cụ sắc bén nhất có hiệu quả nhất để duy trì sự thống trị của giai cấp.
đề cương ôn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập - Người đăng: mcfcs2u
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
đề cương ôn tập 9 10 602