Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Công tác quốc phòng an ninh

Được đăng lên bởi Lâm Nhà Báo
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm 1: (4đ)
Câu 1: nếu khái niêm lực lượng DQTV.TRình bày một số biện pháp xây dựng ll DQTV trong
giai đoạn hiện nay?
Trả lời:
- Khái niệm
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác, là một
bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lí, điều hành của Chính phủ và của
uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ
đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương.
Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan
nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi chung là
cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.
-

Một số biện pháp xây dựng LL DQTV

- Thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của
Đảng, Nhà nước về công tác dân quân tự vệ.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực
lượng dân quân tự vệ.
Tóm lại: Dân quân tự vệ là lực lượng chiến đấu tại chỗ ở địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ
chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân ở cơ
sở, là thành phần không thể thiếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Việc xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống
chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Câu 2: nêu những giải pháp đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc chống
phá cmvn của các thế lực thù địch?
Trả lời:
Dân tộc là cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử, tạo lập một quốc gia, trên cơ sở
cộng đồng bền vững về: lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hoá, đặc điểm
tâm lý, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc.
Để vô hiệu hoá sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam của các thế lực thù địch thì
giải pháp chung cơ bản nhất là thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, mà trực tiếp là
chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc, các

tôn giáo, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi
mới, theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hiện nay, cần tập
trung vào những giải ph...
Nhóm 1: (4đ)
Câu 1: nếu khái niêm lực lượng DQTV.TRình bày một số biện pháp xây dựng ll DQTV trong
giai đoạn hiện nay?
Trả lời:
- Khái niệm
Dân quân tự vệ là lực lượng trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác,một
bộ phận của lực lượng trang nhân dân của n nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam,
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lí, điều hành của Chính phủ của
uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ
đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương.
Lực lượng y được tổ chức xã, phường, thị trấn gọi là dân quân; được tổ chcquan
nhà nước, đơn vị sự nghip, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tchức cnh trị xã hội (gi chung là
quan, tchức) gọi là tự vệ.
- Một số biện pháp xây dựng LL DQTV
- Thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của
Đảng, Nhà nước về công tác dân quân tự vệ.
- Phát huy sc mnh tng hp trên đa bàn đ xây dng lc lưng dân quân t v.
- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng Nhà nước đối với lực
lượng dân quân tự vệ.
Tóm lại: Dân quân tự vệ lực lượng chiến đấu tại chỗ địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ
chính quyền, bảo vệ chế độ hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
sở, thành phần không thể thiếu của lực lượng trang nhân dân Việt Nam. Việc xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống
chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Câu 2: nêu những giải pháp đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc chống
phá cmvn của các thế lực thù địch?
Trả lời:
Dân tộc cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử, tạo lập một quốc gia, trên sở
cộng đồng bền vững về: lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hoá, đặc điểm
tâm lý, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc.
Để vô hiệu hoá sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam của các thế lực thù địch thì
giải pháp chung cơ bản nhất là thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, mà trực tiếp là
chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc, các
Đề cương ôn tập Công tác quốc phòng an ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Công tác quốc phòng an ninh - Người đăng: Lâm Nhà Báo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề cương ôn tập Công tác quốc phòng an ninh 9 10 852