Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập giáo dục học

Được đăng lên bởi Phạm Gia Hùng Cường
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đề cương bộ môn giáo dục học
PHẦN 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC
Chương 1- GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
1. GD là một hiện tượng xã hội
1.1. Bản chất, nguồn gốc của giáo dục
Bản chất của GD là sự truyền thụ kinh nghiệm của người này cho người khác, của thế hệ trước cho thế hệ
sau (kinh nghiệm lao động, kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử...).
Nguồn gốc của GD: Bắt đầu từ lao động, sau lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ, GD cũng
bắt đầu manh nha. Nguồn gốc của GD bắt đầu từ lao động, vì trong quá trình tác động vào thế giới khách quan
con người đã tiếp thu và tích lũy được những kinh nghiệm và truyền lại cho người khác, cho thế hệ sau để ứng
dụng vào trong quá trình lao động sau đó đạt hiệu quả cao hơn.
Cơ chế phát triển chủ yếu của động vật là di truyền. Ở con người, cơ chế phát triển là lĩnh hội kinh
nghiệm xã hội lịch sử loài người, những kinh nghiệm cá thể và kinh nghiệm xã hội lịch sử được truyền lại qua
nhiều thế hệ.
Nhờ có GD mà xã hội loài người mới duy trì sự tồn tại, phát triển và đạt được những thành tựu ngày
càng rực rỡ.
GD ban đầu được thực hiện thông qua việc truyền thụ kinh nghiệm của người này cho người khác, chưa
có một cơ quan chuyên trách đảm nhiệm việc GD, nó có thể được tiến hành một cách tự giác hoặc tự phát ở
trong gia đình hoặc cộng đồng. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, người ta nhận thấy cần phải có
những cá nhân và những cơ quan chuyên phụ trách việc GD thế hệ trẻ để đạt hiệu quả cao, từ đó trường học và
thầy giáo ra đời. Và như vậy, bên cạnh GD của gia đình, GD của xã hội thì còn có GD của cơ quan chuyên
trách đó là nhà trường. Ngày nay, việc GD trong nhà trường đã được tổ chức ngày càng khoa học và chặt chẽ
với mục đích, nội dung, kế hoạch, chương trình, phương pháp, phương tiên, nhân lực cụ thể và dựa trên cơ sở
của các khoa học liên quan đến GD con người.
* Từ những phân tích trên ta có thể đi đến kết luận: GD là một hiện tượng chỉ có trong xã hội loài người,
bản chất của GD là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử-xã hội của các thế hệ loài người, nhờ có GD
mà các thế nối tiếp nhau phát triển, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại được kế thừa, bổ sung và trên cơ
sở đó xã hội loài người không ngừng tiến lên. Hoạt động GD ngày càng được tổ chức chặt chẽ, bài bản, hiêu
quả dựa trên những cơ sở khoa học.
1.2. Tính chất của GD
Tính chất của GD là những thuộc tính cơ bản để phân ...
đề cương bộ môn giáo dục học
PHẦN 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC

1. GD là một hiện tượng xã hội
 !"#$%&'()
#$*+,-. /0)1%%23#$4%+/'4%1&#$52.6'52
,$ 71%%23*$'891%%23%$'%5:;<=>
?8@ A*$'89,$ *$'89B+8!4%B6%*$'89*+CDE
F?8@ 3$$G !"#$F?8@ A*$'89BH.'I &.H&89B+'5%6%1&I $
'4%8J%5: B+K*E/8LD1%%23B+. /0*M%'4%1&'52,$ 8N;
()B+'.'I &.H*$'89,$ 8O8M%2 I $'
5:&.%N#/5 #$89BP*+(%. /0Q'4%5:&.%N*+*R9%1%
%23<J9%*S,=*'+%4%D1%%23&NB+1%%23<J9%*S,=8L. /0*M%I $
%0 52
G4O3+<J9%*'+%4%36%( /.H,-!M%:&.%NB+8M8LD+- +/
+.-.T
F$8@ 8L-%2CI $B%2. /0)1%%23#$4%+/'4%1&$
O39I $ /U.&83%23B%2OON8L%5+39&-%&'V-:&W
.'%$8H'V98!XB6%,-:&.%N#$<J9%*'+%4%4%$P/@:%O
D&YB+DI $ /U:).&B%252.Z8N8M%2 I $'A8O.4[B+
@/%&'.$84%\+BP/FUM#$%$8H#$<J9%H]O#$I $ /U
.&8O*++.4G+/$/B%2.'+.48J8L^;+/+1'$[B+V_
B6%3)8K9%( 15'M.H::&::%UY*-)NB+(-$.U,W
#$&1'$[*%UI $85'4%
 !"#$%&$!'(
)*+,-./0123 4-56%&,7 $!'('
787($29:2$1!"();-2<
-=%&$!'>?@$1/!";ABC())*(
D*:.<-=$E?
1.2. Tính chất của GD
K#$*+D 9KF8N:YF%2OB6%&%2L1&O&K
,$ `
1.2.1. Tính phổ biến và vĩnh hằng của GD
K:^F%5R$*+O3VW3[%%B+3[%*a
KBRbR$*+!M%B+:&.%NXB6%<J9%*'+%4%O!M%3J%3J%A
+']<J9%*'+%4%HA8O]!M%
OK:^F%5B+BRbBH?FOV_B6%,-:&.%N<J9%B+:&.%N&
Y
cN<J9%*'+%4%ON( /.H,-!M%B+:&.%N+/+$'H@:%OI &.H
GD1%%23B"%N F%5#$4%+/#$52.6@:%8. /0*M%'4%1&B+
'52,$ 8N;()B+'.'I &.H*$'89%M'5%6%1&I $8M%2 I $'GD
1%%23B+B"%N F%58O*M%8LK*E/B+*+3:':aU3B+*M%8L%5:). /0I $&
52%5:,$ G4BP/3+<J9%*'+%4%0Bd3%Y*'M%:&.%NB+%5F91CA
UMB%2:)B)',-:&.%N<J9%H]*+:%28N:&.%N&Y`
eG[F.&F+1KYF[F.%8M'f394%3+1COH1CN.W+'
4%g'8ahR$#$O4O3+&YON:&.%NB0Y&B+.W+#N
.'&'M89G4O3+D%03d"#$'4%8L1%(P/F9*9B+:&
.%NE*+3''4%:&.%N'+(%2B03[%3V
1.2.2. Tính quy định của xã hội đối với GD
*+39%2L#$<J9%/,%A @ #$<J9%!M%B+:&.%NXB6%<J9%*'+%
4%UOO3"%I $23P%5B6%<J9%B+S ,-I /8S#$<J9%
Đề cương ôn tập giáo dục học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập giáo dục học - Người đăng: Phạm Gia Hùng Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Đề cương ôn tập giáo dục học 9 10 233