Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập hóa 9

Được đăng lên bởi Linh Dưa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ Và Tên: …………………………..

Lớp:…………

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 9
A. LÝ THUYẾT:
1)Tính chất hoá học của oxit bazơ:
Tác dụng với nước → dd bazo(kiềm)
BaO + H2O → Ba(OH)2
Tác dụng với axit  Muối + nước.
CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O
Tác dụng với oxit axit Muối
BaO + CO2  BaCO3

2)Tính chất hoá học của oxit axit
Tác dụng với nước  dd axit
P2O5 + 3H2O
 2H3PO4
Tác dụng với dd bazơ  muối + nước
CO2 + Ca(OH)2CaCO3 + H2O
Tác dụng với oxit bazo Muối
CO2 + CaO  CaCO3

3)TCHH của axit.
Dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
Axit + kim loại (trước H)  Muối + H2↑
3H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3+ 3H2↑
2HCl + Fe  FeCl2 + H2 ↑
Axit + Bazơ  Muối + H2O (phản ứng trung
hoà)
H2SO4+ Cu(OH)2CuSO4 + 2H2O
Axit + Oxit bazơ  Muối + H2O
Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
Axit + Muối  Muối mới + Axit mới
H2SO4 + BaCl2 BaSO4+ 2HCl

4)TCHH của Bazo:
DD bazo làm Quì tím đổi sang màu xanh, làm
dd Phenolphtalein không màu đổi thành màu
đỏ
DD bazo + oxit axit  muối + H2O
2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O
Bazo + axit  muối + H2O
Cu(OH)2 +2HNO3  Cu(NO3)2 + 2H2O
Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ → oxit bazơ
tương ứng + H2O
t
Cu(OH)2 
CuO + H2O
DD bazo + ddMuối  Muối mới+Bazo mới
2NaOH+CuSO4Na2SO4+ Cu(OH)2↓

5)TCHH của muối:
DDMuối + kim loại  muối mới + kim loại
mới
Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2+ 2Ag
Muối + axit  muối mới + Axit mới
BaCl2 + H2SO4BaSO4+ 2HCl
Dd muối +Ddmuối Hai muối mới
AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3
DdMuối + dd bazơ  Muối mới+Bazo mới
2NaOH + CuSO4Na2SO4+ Cu(OH)2↓
Phản ứng phân huỷ muối
t
2KClO3 
2KCl + 3O2
t
CaCO3  CaO + CO2

6) Tính chất hóa học của kim loại
Tác dụng với oxi  oxit bazơ
t
3Fe+ 2O2 
Fe3O4
Tác dụng với phi kim khác→ muối
t
2Na+Cl2 
2NaCl
Kim loại trước H + axit  muối và khí hiđro
Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
Tác dụng với dd muối → muối mới + KL mới
Cu+2AgNO3Cu(NO3)2+2Ag

o

o

o

o

o

7) Dãy hoạt động hóa học của kim loại
K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
* Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học:
1.
Mức độ hoạt động hoá học của các KL giảm dần từ trái sang phải.
2.
KL đứng trước Mg phản ứng với nước → dd bazo + khí Hidro.
3.
KL đứng trước hiđro phản ứng với axit loãng  muối + khí hiđro.
4.
Từ Mg, KL đứng trước đẩy KL đứng sau ra khỏi dd muối.
(1)

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Ag, Au
1

(2)

(3)

(4)
8. Tính chất hoá học của SẮT:
1. Tác dụng với phi kim
Tác dụng với oxi Oxit sắt từ
t
3Fe + 2O2 
Fe3O4
Tác dụng với clo Muối sắt ba
t
2Fe + 3Cl2 
2FeCl3
2. Tác dụng với axit  muối sắt hai +khí hiđro
Fe + 2HCl FeCl2 + H2↑
Chú ý :...
Họ Và Tên: ………………………….. Lớp:…………
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 9
A. LÝ THUYẾT:
1)Tính chất hoá học của oxit bazơ:
Tác dụng với nước → dd bazo(kiềm)
BaO + H
2
O → Ba(OH)
2
Tác dụng với axit
Muối + nước.
CuO + 2HCl CuCl
2
+ H
2
O
Tác dụng với oxit axit
Muối
BaO + CO
2
BaCO
3
2)Tính chất hoá học của oxit axit
Tác dụng với nước
dd axit
P
2
O
5
+ 3H
2
O 2H
3
PO
4
Tác dụng với dd bazơ
muối + nước
CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ H
2
O
Tác dụng với oxit bazo
Muối
CO
2
+ CaO CaCO
3
3)TCHH của axit.
Dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
Axit + kim loại (trước H)
Muối + H
2
3H
2
SO
4
+ 2Al Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2HCl + Fe FeCl
2
+ H
2
Axit + Bazơ
Muối + H
2
O (phản ứng trung
hoà)
H
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
CuSO
4
+ 2H
2
O
Axit + Oxit bazơ
Muối + H
2
O
Fe
2
O
3
+ 6HCl 2FeCl
3
+ 3H
2
O
Axit + Muối
Muối mới + Axit mới
H
2
SO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+ 2HCl
4)TCHH của Bazo:
DD bazo làm Quì tím đổi sang màu xanh, làm
dd Phenolphtalein không màu đổi thành màu
đỏ
DD bazo + oxit axit
muối + H
2
O
2NaOH + SO
2
Na
2
SO
3
+ H
2
O
Bazo + axit
muối + H
2
O
Cu(OH)
2
+2HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ 2H
2
O
Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ → oxit bazơ
tương ứng + H
2
O
Cu(OH)
2
o
t
CuO + H
2
O
DD bazo + ddMuối
Muối mới+Bazo mới
2NaOH+CuSO
4
Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
5)TCHH của muối:
DDMuối + kim loại
muối mới + kim loại
mới
Cu + 2AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ 2Ag
Muối + axit
muối mới + Axit mới
BaCl
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2HCl
Dd muối +Ddmuối
Hai muối mới
AgNO
3
+ NaCl AgCl + NaNO
3
DdMuối + dd bazơ
Muối mới+Bazo mới
2NaOH + CuSO
4
Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
Phản ứng phân huỷ muối
2KClO
3
o
t
2KCl + 3O
2
CaCO
3
o
t
CaO + CO
2
6) Tính chất hóa học của kim loại
Tác dụng với oxi
oxit bazơ
3Fe+ 2O
2
o
t
Fe
3
O
4
Tác dụng với phi kim khác → muối
2Na+Cl
2
o
t
2NaCl
Kim loại trước H + axit
muối và khí hiđro
Zn + 2HCl ZnCl
2
+ H
2
Tác dụng với dd muối → muối mới + KL mới
Cu+2AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
+2Ag
7) Dãy hoạt động hóa học của kim loại
K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
* Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học:
1. Mức độ hoạt động hoá học của các KL giảm dần từ trái sang phải.
2. KL đứng trước Mg phản ứng với nước → dd bazo + khí Hidro.
3. KL đứng trước hiđro phản ứng với axit loãng muối + khí hiđro.
4. Từ Mg, KL đứng trước đẩy KL đứng sau ra khỏi dd muối.
(1)
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Ag, Au
1
đề cương ôn tập hóa 9 - Trang 2
đề cương ôn tập hóa 9 - Người đăng: Linh Dưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương ôn tập hóa 9 9 10 314