Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Hóa 9

Được đăng lên bởi haiconruoi7
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1950 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đakpơ 3/2008

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
MƠN : HỐ HỌC
Thời gian làm bài : 150’
-----------------------------------------------Câu 1: (2,0 điểm )
a) Chỉ được dùng thêm quỳ tím,làm thế nào nhận biết được các dung dịch mất nhãn: NaHSO 4,
Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S. Viết c ác PTHH xảy ra.
b) Nêu phương pháp nhận biết sự cĩ mặt của mỗi khí trong hỗn hợp gồm: CO, SO 2, SO3,
C2H2. Viết các PTHH xảy ra.
Câu 2: (2,0 điểm) Hồn thành dãy chuyển hố hố học sau đây ( mỗi mùi tên viết 1 PTHH và
ghi rõ điều kiện nếu cĩ). Biết rằng phản ứng (1) khơng phải phản ứng nhiệt phân. Mỗi chữ cái
trong sơ đồ là một chất khác nhau.
+M
+N
A
B
C
(3)
(6)
X

(1)

X

(2)

(5) X

+P
D

(4)

(8)

X

+Q
E

(7)

G

Câu 3: (2,0 điểm) Cĩ 3 hiđrocacbon A,B,C cĩ cơng thức tổng quát là :
A:
CxH2x +2
B:
Cx’H2x’
C:
Cx’H2x’-2
Biết d B/A=1,4 v à d A/C = 0,75
Tìm CTPT và viết CTCT cĩ thể cĩ của các hiđrocacbon A, B, C
Câu 4: (3,0 điểm) Hịa tan hồn tồn 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat của
kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thì thu được dung dịch B cĩ n ồng độ
MgCl2 trong dung dịch là 6,028% đồng thời thu được 3,36 lít khí (đktc) . Xác định kim loại M.
Câu 5:(2,0 điểm) Hịa tan hồn tồn 2,81 gam Fe 2O3 ,MgO,ZnO trong 500 ml dung dịch axit
H2SO4 0,1M (vừa đủ). Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối
khan?.
Câu 6: (2,5 điểm) Cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dung dịch B chứa
AgNO3 và Cu(NO3)2. Phản ứng kết thúc thu được dd C và 8,12g chất rắn D gồm 3 kim loại.Cho
D tác dụng với dd HCl dư thu được 0,672 lít (ở đktc).
a) Rắn D gồm những kim loại nào ?
b) Xác định nồng độ mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch B.
Câu 7 :(3,0 điểm)
Trộn 5 lít hỗn hợp gồm (CH4 và C2H4) với 5 lít H2 rồi nung nĩng hỗn hợp ( cĩ xúc tác bột Ni)
cho đến khi phản ứng hồn tồn. Sau khi đưa hỗn hợp trở lại điều kiện nhiệt độ và áp suất ban
đầu thì thể tích khí tổng cộng chỉ cịn lại 8 lít. Dẫn lượng khí này qua dung dịch brơm.( Các thể
tích khí đo ở cùng nhiệt độ, áp suất ).
a) Dung dịch brơm cĩ bị thay đổi gì hay khơng?
b) Tính thành phần % theo thể tích của CH4 và C2H4 trong hỗn hợp.
c) Nếu thay etylen bằng axetylen cùng thể tích thì tổng thể tích khí thu được sau phản ứng là
bao nhiêu ?
Câu 8: (3,5điểm)
Hỗn hợp khí X gồm một hiđrocacbon A mạch hở và H 2. Đốt cháy hồn tồn 8 gam hỗn hợp X
thì thu được 22 gam khí CO2. Mặt khác 8 gam X tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch Br 2 1M.
a) Phân tử chất A cĩ liên kết đơn ? liên kết đơi ? hay liên kết ba ? Từ đĩ đ...
MÔN : HOÁ HỌC
Thời gian làm bài : 150’
------------------------------------------------
Câu 1: (2,0 điểm )
a) Chỉ được dùng thêm quỳ tím,làm thế nào nhận biết được các dung dịch mất nhãn: NaHSO
4
,
Na
2
CO
3
, Na
2
SO
3
, BaCl
2
, Na
2
S. Viết c ác PTHH xảy ra.
b) Nêu phương pháp nhận biết sự mặt của mỗi khí trong hỗn hợp gồm: CO, SO
2
, SO
3
,
C
2
H
2
. Viết các PTHH xảy ra.
Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hhhọc sau đây ( mỗi i tên viết 1 PTHH
ghi điều kiện nếu có). Biết rằng phản ứng (1) không phải phản ứng nhiệt phân. Mỗi chữ cái
trong sơ đồ là một chất khác nhau.
+ M + N
A B C
X X X X
+P + Q
D E G
Câu 3: (2,0 điểm) Có 3 hiđrocacbon A,B,C có công thức tổng quát là :
A: C
x
H
2x +2
B: C
x’
H
2x’
C: C
x’
H
2x’-2
Biết d
B/A
=1,4 v à d
A/C
= 0,75
Tìm CTPT và viết CTCT có thể có của các hiđrocacbon A, B, C
Câu 4: (3,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam hn hp A gồm MgCO
3
muối cacbonat của
kim loại M bằng một lượng vừa đ dung dịch HCl 7,3% t thu được dung dịch B nng độ
MgCl
2
trong dung dịch là 6,028% đồng thời thu được 3,36 lít khí (đktc) . Xác định kim loại M.
Câu 5:(2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam Fe
2
O
3
,MgO,ZnO trong 500 ml dung dịch axit
H
2
SO
4
0,1M (vừa đủ). cạn dung dịch sau phản ứng t thu được bao nhiêu gam muối
khan?.
Câu 6: (2,5 điểm) Cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe 0,81g Al vào 200ml dung dịch B chứa
AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
. Phản ứng kết thúc thu được dd C và 8,12g chất rắn D gồm 3 kim loại.Cho
D tác dụng với dd HCl dư thu được 0,672 lít (ở đktc).
a) Rắn D gồm những kim loại nào ?
b) Xác định nồng độ mol của AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
trong dung dịch B.
Câu 7 :(3,0 điểm)
Trộn 5 lít hỗn hợp gồm (CH
4
C
2
H
4
) với 5 lít H
2
rồi nung nóng hỗn hợp ( xúc tác bột Ni)
cho đến khi phản ứng hoàn toàn. Sau khi đưa hỗn hợp trở lại điều kiện nhiệt độ và áp suất ban
đầu thì thể tích khí tổng cộng chỉ còn lại 8 lít. Dẫn lượng khí này qua dung dịch brôm.( Các thể
tích khí đo ở cùng nhiệt độ, áp suất ).
a) Dung dịch brôm có bị thay đổi gì hay không?
b) Tính thành phần % theo thể tích của CH
4
và C
2
H
4
trong hỗn hợp.
c) Nếu thay etylen bằng axetylen cùng thể tích thì tổng thể tích khí thu được sau phản ứng
bao nhiêu ?
Câu 8: (3,5điểm)
Hỗn hợp khí X gồm một hiđrocacbon A mạch hở H
2
. Đốt cháy hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X
thì thu được 22 gam khí CO
2
. Mặt khác 8 gam X tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch Br
2
1M.
a) Phân tử chất A liên kết đơn ? liên kết đôi ? hay liên kết ba ? Từ đó đề xuất một công
thức tổng quát của A thích hợp nhất ?
b) Xác định CTPT của A và thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X.
-------------------H ẾT--------------------
Lưu ý : Học sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
(1)
(3)
(2)
(4)
(6)
(8)
(5)
(7)
ÑEÀ KHAÛO SAÙT HOÏC SINH GIOÛI
Đakpơ 3/2008
Đề cương ôn tập Hóa 9 - Trang 2
Đề cương ôn tập Hóa 9 - Người đăng: haiconruoi7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập Hóa 9 9 10 403