Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2010 - 2011

Được đăng lên bởi maytinhso15-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2010 - 2011
Page 1 of 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011

I. LÝ THUYẾT
1. Giới hạn dãy số; giới hạn hàm số; hàm số liên tục và những ứng dụng.
2. Đạo hàm; đạo hàm tại một điểm; tiếp tuyến của đồ thị hàm số; xét dấu đạo hàm; các bài toán liên quan đến đạo hàm.
3. Quan hệ vuông góc giữa đường thẳng với đường thẳng, giữa đường thẳng với mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng; góc giữa đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng
với mặt phẳng, mặt phẳng với mặt phẳng; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng, giữa hai đường thẳng chéo nhau. Xác định đường vuông góc
chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
4. Tổng hợp kiến thức từ đầu năm: phương trình lượng giác; tổ hợp, nhị thức New-ton, xác suất; cấp số cộng, cấp số nhân; quan hệ song song.
II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Giới hạn dãy số
1. Tìm các giới hạn sau:
a)

2

6n 3 - 2n 2 + 3
lim 3
n + 3n + 2

c)

lim

e)

lim

n 4 + 2n 3 - 1

( n +1)

(

3

3

n 3 + 6n 2 + 4n - n

2. Cho dãy số

( un )

thỏa mãn

)

Sn

( un )

a) Tìm số hạng đầu

u1

b) Gọi

Sn

un

và tìm giới hạn

là tổng của n số hạng đầu của dãy số đã cho. Tìm

3. Cho cấp số cộng

( 2n +1) ( 3n + 2)
lim
n 4 ( 5n +1)

d)

lim

f)

lim

3

(

n 2 + 3n +1 - n

)

(

n 2 + 4n + 3 -

n 2 - 2n + 4

)

u1 = 3, u n +1 = u n + 2, " n Î ¥ * .

a) Tìm công thức xác định số hạng tổng quát

b) Gọi

b)

thỏa mãn điều kiện

lim

lim

( 2n +1) u n
n 2 +1

.

2n 2 + 3n +1
.
Sn

ìïï u1 - u 3 + u 5 = 10
.
í
ïïî u1 + u 6 = 17

và công sai d của cấp số cộng đó.

là tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng đó. Tìm

lim

4Sn - 1
.
2n 2 + 3

Giới hạn hàm số
4. Tìm các giới hạn sau:
a)

d)

lim ( 2 - 3x - 4x 2 )

b)

2x - 3
x ®- 2 3x + 2

3x + 5
2
x ®- 1 x + 5x + 2

e)

lim

x ®- 1

lim

lim

3x +1 - 1
2x +1

x ®1

2x 2 + 3x - 1
x®2
2x - 1

c)

lim

f)

lim

c)

3x 2 +10x + 3
x ®- 3 3x 2 +16x + 21

f)

2x 2 + 7x + 5
x ®- 1 1 + 3x + 3x 2 + x 3

2x 2 - 6
x ® 4 1- 3 7x - 1

5. Tìm các giới hạn sau:
a)

x 2 + 2x - 8
x ® 2 x 2 - 5x + 6

lim

2x - 2
d) lim
x ®1 x 3 - 4x + 3

b)

2x 2 - 11x + 9
x ®1 x 2 - 5x + 4

lim

e) lim

x 2 - 6x + 5

( x - 1)

x ®1

3

lim

lim

6. Tìm các giới hạn sau:

3x +1 - 2
x ®1
x- 1
2x - 6
d) lim
x ®3
x +6 - 3
a)

lim

b)

lim
x ®1

e)

lim
x ®0

3x +1 - 2
x - 3x + 2

c)

1 + 5x - 1
x

f)

2

3

7. Tìm các giới hạn sau:

Biên soạn: Nguyễn Tiên Tiến, THPT Gia Viễn B

3x - 2 - x
x ®1
x2 - 1
x +1
lim 3
x ®- 1 9x +1 + 2
lim

Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2010 - ...
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2010 - 2011 Page 1 of 9
I. LÝ THUYẾT
1. Giới hạn dãy số; giới hạn hàm số; hàm số liên tục và những ứng dụng.
2. Đạo hàm; đạo hàm tại một điểm; tiếp tuyến của đồ thị hàm số; xét dấu đạo hàm; các bài toán liên quan đến đạo hàm.
3. Quan hệ vuông góc giữa đường thẳng với đường thẳng, giữa đường thẳng với mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng; góc giữa đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng
với mặt phẳng, mặt phẳng với mặt phẳng; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng, giữa hai đường thẳng chéo nhau. Xác định đường vuông góc
chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
4. Tổng hợp kiến thức từ đầu năm: phương trình lượng giác; tổ hợp, nhị thức New-ton, xác suất; cấp số cộng, cấp số nhân; quan hệ song song.
II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Giới hạn dãy số
1. Tìm các giới hạn sau:
a)
3 2
3
6n 2n 3
lim
n 3n 2
- +
+ +
b)
( ) ( )
( )
2 3
4
2n 1 3n 2
lim
n 5n 1
+ +
+
c)
( )
4 3
3
n 2n 1
lim
n 1
+ -
+
d)
( )
2
lim n 3n 1 n+ + -
e)
( )
3 2
3
lim n 6n 4n n+ + -
f)
( )
2 2
lim n 4n 3 n 2n 4+ + - - +
2. Cho dãy số
( )
n
u
thỏa mãn
*
1 n 1 n
u 3,u u 2, n
+
= = + " Î ¥
.
a) Tìm công thức xác định số hạng tổng quát
và tìm giới hạn
( )
n
2
2n 1 u
lim
n 1
+
+
.
b) Gọi
n
S
là tổng của n số hạng đầu của dãy số đã cho. Tìm
2
n
2n 3n 1
lim
S
+ +
.
3. Cho cấp số cộng
( )
n
u
thỏa mãn điều kiện
1 3 5
1 6
u u u 10
u u 17
ì
- + =
ï
ï
í
ï
+ =
ï
î
.
a) Tìm số hạng đầu
1
u
và công sai d của cấp số cộng đó.
b) Gọi
n
S
là tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng đó. Tìm
n
2
4S 1
lim
2n 3
-
+
.
Giới hạn hàm số
4. Tìm các giới hạn sau:
a)
( )
2
x 1
lim 2 3x 4x
®-
- -
b)
x 2
2x 3
lim
3x 2
®-
-
+
c)
2
x 2
2x 3x 1
lim
2x 1
®
+ -
-
d)
2
x 1
3x 5
lim
x 5x 2
®-
+
+ +
e)
x 1
3x 1 1
lim
2x 1
®
+ -
+
f)
2
3
x 4
2x 6
lim
1 7x 1
®
-
- -
5. Tìm các giới hạn sau:
a)
2
2
x 2
x 2x 8
lim
x 5x 6
®
+ -
- +
b)
2
2
x 1
2x 11x 9
lim
x 5x 4
®
- +
- +
c)
2
2
x 3
3x 10x 3
lim
3x 16x 21
®-
+ +
+ +
d)
3
x 1
2x 2
lim
x 4x 3
®
-
- +
e)
( )
2
3
x 1
x 6x 5
lim
x 1
®
- +
-
f)
2
2 3
x 1
2x 7x 5
lim
1 3x 3x x
®-
+ +
+ + +
6. Tìm các giới hạn sau:
a)
x 1
3x 1 2
lim
x 1
®
+ -
-
b)
2
x 1
3x 1 2
lim
x 3x 2
®
+ -
- +
c)
2
x 1
3x 2 x
lim
x 1
®
- -
-
d)
x 3
2x 6
lim
x 6 3
®
-
+ -
e)
3
x 0
1 5x 1
lim
x
®
+ -
f)
3
x 1
x 1
lim
9x 1 2
®-
+
+ +
7. Tìm các giới hạn sau:
Biên soạn: Nguyễn Tiên Tiến, THPT Gia Viễn B
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2010 - 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2010 - 2011 - Người đăng: maytinhso15-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2010 - 2011 9 10 307