Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập học kì I Hóa 9

Được đăng lên bởi haiconruoi7
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 11301 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Đề cương ôn tập học kì I
Hóa 9
Phần I: Các kiến thức cần ôn tập
1. Tính chất hóa học chung của các loại hợp chất vô cơ.
2. Tính chất hóa học của các hợp chát quan trọng: CaO, SO2, HCl, H2SO4, NaOH.
3. Điều chế các hợp chất quan trọng: CaO, SO2, HCl, H2SO4, NaOH.
4. Tính chất hóa học chung của kim loại.
5. Tính chất hóa học của Al, Fe.
6. Tính chất hóa học chung của phi kim.
7. Tính chất hóa học của các phi kim: Cl2, C, Si, S.
8. Điều chế Clo. Sản xuất nhôm, sản xuất gang, thép.
Phần 2: Một số bài tập:
I. Một số bài tập trách nghiệm khách quan.
Câu 1:. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2 thì:
A. Không có hiện tợng gì
B. Có kết tủa trắng
C. Có kết tủa nâu đỏ
D. Có chất khí không màu thoát ra.
Câu 2: Thổi hơi thở vào nớc vôi trong. Hiện tợng xảy ra là:
A. Xuất hiện kết tủa xanh
B. Xuất hiện kết tủa trắng
C. Không có hiện tợng gì
D. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ
Câu 3: Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch K2CO3 thì có hiện tợng:
A. Có kết tủa trắng
B. Có kêt tủa nâu đỏ
C. Có chất khí không màu thoát ra
D. Không có hiện tợng gì.
Câu 4: Cho 400g dung dịch H2SO4 4,9% tác dụng với 16g Oxit của một kim loại hóa trị 2 thì
vừa đủ. Oxit đó là:
A. FeO
B. CuO
C. ZnO
D. Oxit khác.
Câu 5: Cho 5,6 g CaO tác dụng với một lợng vừa đủ dung dịch HCl 18,25%. Khối lợng dung
dịch HCl đó là:
A. 10g
B. 20g
C. 30g
D. 40g
E. Kết quả khác.
Câu 6: Để phân biệt các dung dịch: NaCl, HCl, NaNO3. Có thể dùng các thuốc thử lần lợt là:
A. Dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3
B. Quỳ tím, dung dịch AgNO3
C. Phenolphtalein, dung dịch H2SO4
D. Dung dịch H2SO4, dung dịch BaCl2
Câu 7: Để phân biệt các dung dịch NaCl, NaNO3, Na2SO4 có thể dùng các thuốc thử lần lợt là:
A. Dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3
B. Quỳ tím, dung dịch BaCl2
C. Quỳ tím, dung dịch AgNO3
D. Quỳ tím, phenolphtalein.
Câu 8: Dung dịch HCl có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:
A. KOH, BaCl2, CaCO3, H2SO4
B. CaCO3, Mg(OH)2, SiO2, MgO
C. Fe, NaOH, MgO, CaCO3
D. BaCl2, CaCO3, SO2, H2SO4
Câu 9: Để tách lấy Fe từ hỗn hợp của Fe với Al ta cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch d của
chất nào sau:
A. H2SO4 đặc nguội
B. H2SO4 đặc nóng
C. CuSO4
D. NaOH
Câu 10: Cho 4,8 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 4,48 lít H2 (đktc). M
là:
A. Fe
B. Zn
C. Mg
D. Al
Câu 11: Cho 16,8 g kim loại M tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 6,72 lít khí H2 (đktc). M
là:

A. Fe
B. Zn
C. Mg
D. Al
Câu 12: Cho 25,6g kim loại M hóa trị 2 tác dụng với 8,96 lít Cl2 (đktc) thì vừa đủ. M là:
A. Mg
B. Fe
C. Cu
D. Kết quả khác
Câu 13: Cho 4,6 g kim loại M ...
§Ò c¬ng «n tËp häc k× I
Hãa 9
PhÇn I: C¸c kiÕn thøc cÇn «n tËp
1. TÝnh chÊt hãa häc chung cña c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬.
2. TÝnh chÊt hãa häc cña c¸c hîp ch¸t quan träng: CaO, SO
2
, HCl, H
2
SO
4
, NaOH.
3. §iÒu chÕ c¸c hîp chÊt quan träng: CaO, SO
2
, HCl, H
2
SO
4
, NaOH.
4. TÝnh chÊt hãa häc chung cña kim lo¹i.
5. TÝnh chÊt hãa häc cña Al, Fe.
6. TÝnh chÊt hãa häc chung cña phi kim.
7. TÝnh chÊt hãa häc cña c¸c phi kim: Cl
2
, C, Si, S.
8. §iÒu chÕ Clo. S¶n xuÊt nh«m, s¶n xuÊt gang, thÐp.
PhÇn 2: Mét sè bµi tËp:
I. Mét sè bµi tËp tr¸ch nghiÖm kh¸ch quan.
C©u 1:. Nhá dung dÞch NaOH vµo dung dÞch MgCl
2
th×:
A. Kh«ng cã hiÖn tîng g× B. Cã kÕt tña tr¾ng
C. Cã kÕt tña n©u ®á D. Cã chÊt khÝ kh«ng mµu tho¸t ra.
C©u 2: Thæi h¬i thë vµo níc v«i trong. HiÖn tîng x¶y ra lµ:
A. XuÊt hiÖn kÕt tña xanh B. XuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng
C. Kh«ng cã hiÖn tîng g× D. XuÊt hiÖn kÕt tña n©u ®á
C©u 3: Nhá dung dÞch HCl vµo dung dÞch K
2
CO
3
th× cã hiÖn tîng:
A. Cã kÕt tña tr¾ng B. Cã kªt tña n©u ®á
C. Cã chÊt khÝ kh«ng mµu tho¸t ra D. Kh«ng cã hiÖn tîng g×.
C©u 4: Cho 400g dung dÞch H
2
SO
4
4,9% t¸c dông víi 16g Oxit cña mét kim lo¹i hãa trÞ 2 th×
võa ®ñ. Oxit ®ã lµ:
A. FeO B. CuO C. ZnO D. Oxit kh¸c.
C©u 5: Cho 5,6 g CaO t¸c dông víi mét lîng võa ®ñ dung dÞch HCl 18,25%. Khèi lîng dung
dÞch HCl ®ã lµ:
A. 10g B. 20g C. 30g D. 40g E. KÕt qu¶ kh¸c.
C©u 6: §Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch: NaCl, HCl, NaNO
3
. Cã thÓ dïng c¸c thuèc thö lÇn lît lµ:
A. Dung dÞch NaOH, dung dÞch AgNO
3
B. Quú tÝm, dung dÞch AgNO
3
C. Phenolphtalein, dung dÞch H
2
SO
4
D. Dung dÞch H
2
SO
4
, dung dÞch BaCl
2
C©u 7: §Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch NaCl, NaNO
3
, Na
2
SO
4
cã thÓ dïng c¸c thuèc thö lÇn lît lµ:
A. Dung dÞch BaCl
2
, dung dÞch AgNO
3
B. Quú tÝm, dung dÞch BaCl
2
C. Quú tÝm, dung dÞch AgNO
3
D. Quú tÝm, phenolphtalein.
C©u 8: Dung dÞch HCl cã ph¶n øng víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y nµo sau ®©y:
A. KOH, BaCl
2
, CaCO
3
, H
2
SO
4
B. CaCO
3
, Mg(OH)
2
, SiO
2
, MgO
C. Fe, NaOH, MgO, CaCO
3
D. BaCl
2
, CaCO
3
, SO
2
, H
2
SO
4
C©u 9: §Ó t¸ch lÊy Fe hçn hîp cña Fe víi Al ta cho hçn hîp t¸c dông víi dung dÞch d cña
chÊt nµo sau:
A. H
2
SO
4
®Æc nguéi B. H
2
SO
4
®Æc nãng C. CuSO
4
D. NaOH
C©u 10: Cho 4,8 gam kim lo¹i M t¸c dông víi dung dÞch HCl d thu ®îc 4,48 lÝt H
2
(®ktc). M
lµ:
A. Fe B. Zn C. Mg D. Al
C©u 11: Cho 16,8 g kim lo¹i M t¸c dông víi dung dÞch HCl d thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H
2
(®ktc). M
lµ:
Đề cương ôn tập học kì I Hóa 9 - Trang 2
Đề cương ôn tập học kì I Hóa 9 - Người đăng: haiconruoi7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập học kì I Hóa 9 9 10 433