Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi kimchi-camau93
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4024 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÍ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Câu 1: Phân biệt thị trường tài chính sơ cấp và thị trường tài chính thứ cấp. Nêu mối liên hệ và cho ví
dụ.
Câu 2: Phân biệt và nêu mối liên hệ giữa trái phiếu và cổ phiếu.
Câu 3: Trình bày chức năng tạo tiền của Ngân hàng thương mại.
Câu 4: Trình bày chức năng phát hành tiền của Ngân hàng Trung ương. Vì sao phải thực hiện cơ chế
một Ngân hàng độc quyền phát hành tiền.
Câu 5: Phân biệt Ngân hàng thương mại và Ngân hàng trung ương. Nêu mối liên hệ giữa hai ngân hàng
này.
Câu 6: Phân biệt các loại hình tín dụng. Nêu ưu nhược điểm của các loại hình tín dụng này. Tại sao tín
dụng ngân hàng lại chiếm vị trí chủ đạo trong hệ thống tín dụng?
Câu 7: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển tiền tệ? Vì sao trong lịch sử phát triển của tiền tệ vàng
đã từng được xem là hàng hóa lý tưởng phù hợp với vai trò tiền tệ?
Câu 8: Trình bày ưu, nhược điểm của các hình thái tiền tệ.
Câu 9: Tiền tệ có chức năng gì? Theo anh (chị) chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu10: Thị trường tài chính là gì? Cơ sở khách quan hình thành nên thị trường tài chính.
Câu 11: Trình bày lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng (từ thế kỷ 15 → nay).
Câu 12: Trình bày ý nghĩa từng nguồn vốn trong hoạt động của ngân hàng.

TRẢ LỜI
Câu 1: PHÂN BIỆT
Căn cứ vào thời hạn luân chuyển của vốn người ta đã chia TTCK ra làm 2 loại :
A, Thị trường sơ cấp:
- Là thị trường mua bán các CK lần đầu được phát hành qua đó huy động vốn để đưa vào đầu tư
- Thị trường này cung cấp hàng hóa cho TTCK , có khả năng thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ
của từng hộ dân cư vừa có khả năng thu hút nguồn vốn to lớn từ nước ngoài, các nguồn vốn tạm thời
nhàn rỗi từ các DN, các tổ chức tài chính, chính phủ tạo thành một nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho nền
kinh tế một cách có hiệu quả, hoạt động của TTCK cũng làm tăng vốn cho nhà phát hành thông qua
việc bán CK cho nhà đầu tư

- Nó cũng trực tiếp cải thiện mức sống của người tiêu dùng bằng cách giúp họ chọn thời điểm cho
việc mua sắm của mình tốt hơn
- Việc mua bán CK trên TT sơ cấp thường được tiến hành thông qua trung gian đó là NH
- Phương thức phát hành chứng khoán : phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng
- Thị trường này hoạt động không liên tục
B, Thị trường thứ cấp:
- Là thị trường mua đi bán lại các loại CK đã được phát hành lần đầu ở thị trường sơ cấp
- Thị trường thứ cấp tạo điều kiện dễ dàng để bán những CK đã phát hành ở thị trường sơ cấp, TT thứ
cấp này làm cho các CK có tính lỏng hơn, tính lỏng này...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÍ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Câu 1: Phân biệt thị trường tài chính sơ cấp và thị trường tài chính thứ cấp. Nêu mối liên hệ và cho ví
dụ.
Câu 2: Phân biệt và nêu mối liên hệ giữa trái phiếu và cổ phiếu.
Câu 3: Trình bày chức năng tạo tiền của Ngân hàng thương mại.
Câu 4: Trình bày chức năng phát hành tiền của Ngân hàng Trung ương. Vì sao phải thực hiện cơ chế
một Ngân hàng độc quyền phát hành tiền.
Câu 5: Phân biệt Ngân hàng thương mại và Ngân hàng trung ương. Nêu mối liên hệ giữa hai ngân hàng
này.
Câu 6: Phân biệt các loại hình tín dụng. Nêu ưu nhược điểm của các loại hình tín dụng này. Tại sao tín
dụng ngân hàng lại chiếm vị trí chủ đạo trong hệ thống tín dụng?
Câu 7: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển tiền tệ? Vì sao trong lịch sử phát triển của tiền tệ vàng
đã từng được xem là hàng hóa lý tưởng phù hợp với vai trò tiền tệ?
Câu 8: Trình bày ưu, nhược điểm của các hình thái tiền tệ.
Câu 9: Tiền tệ có chức năng gì? Theo anh (chị) chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu10: Thị trường tài chính là gì? Cơ sở khách quan hình thành nên thị trường tài chính.
Câu 11: Trình bày lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng (từ thế kỷ 15 → nay).
Câu 12: Trình bày ý nghĩa từng nguồn vốn trong hoạt động của ngân hàng.
TRẢ LỜI
Câu 1: PHÂN BIỆT
Căn cứ vào thời hạn luân chuyển của vốn người ta đã chia TTCK ra làm 2 loại :
A, Thị trường sơ cấp:
- Là thị trường mua bán các CK lần đầu được phát hành qua đó huy động vốn để đưa vào đầu tư
- Thị trường này cung cấp hàng hóa cho TTCK , có khả năng thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ
của từng hộ dân cư vừa có khả năng thu hút nguồn vốn to lớn từ nước ngoài, các nguồn vốn tạm thời
nhàn rỗi từ các DN, các tổ chức tài chính, chính phủ tạo thành một nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho nền
kinh tế một cách có hiệu quả, hoạt động của TTCK cũng làm tăng vốn cho nhà phát hành thông qua
việc bán CK cho nhà đầu tư
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Người đăng: kimchi-camau93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 9 10 979