Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn an toàn lao động

Được đăng lên bởi cafedangvamua12
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Các tính chất của công tác BHLĐ?
Các giải pháp phát triển bền vững?
Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động trong công tác BHLĐ?
4.
Nghĩa vụ và quyền của người lao động trong công tác bảo hộ lao động?
5.
Nghĩa vụ và quyền của tổ chức công đoàn trong công tác bảo hộ lao động?
6.
Những quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi c ủa ng ười lao
động?
7.
Giới thiệu các yếu tố vi khí hậu? Các biện pháp phòng ch ống vi khí h ậu
xấu?
8.
Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đến sinh lý con người? Biện pháp
phòng chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất?
9.
Định nghĩa, phân loại và nêu tác hại của bụi? Các biện pháp phòng chống
bụi trong sản xuất?
10. Giới thiệu về thiết bị che chắn an toàn?
11. Giới thiệu về thiết bị và cơ cấu phòng ngừa?
12. Giới thiệu về các cơ cấu điều khiển và phanh hãm?
13. Giới thiệu về tín hiệu an toàn và biển báo phòng ngừa?
14. Giới thiệu về kỹ thuật an toàn khi thiết kế máy?
15. Kỹ thuật an toàn khi đúc?
16. Kỹ thuật an toàn khi rèn dập?
17. Kỹ thuật an toàn khi hàn?
18. Kỹ thuật an toàn khi gia công cắt gọt?
19. Kỹ thuật an toàn khi lắp ráp sửa chữa máy, thử máy?
20. Kỹ thuật an toàn khi nhiệt luyện?
21. Các quy tắc chung để bảo đảm an toàn điện?
22. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện?
23. Tác hại của các chất độc thường gặp? Biện pháp phòng tránh tác h ại ch ất
độc?
24. Nguyên nhân gây cháy nổ?
25. Các biện pháp kỹ thuật phòng và chống cháy nổ?
1.
2.
3.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG
Thời gian: 60 phút

ĐỀ SỐ: 01
Câu 1. Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động trong công tác bảo hộ lao
động?
Câu 2. Giới thiệu các yếu tố vi khí hậu? Các biện pháp phòng ch ống vi khí h ậu
xấu?
Câu3. Giới thiệu về thiết bị che chắn an toàn?
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

LƯU ĐỨC HÒA

HOÀNG MINH CÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG
Thời gian: 60 phút

ĐỀ SỐ: 02
Câu 1. Nghĩa vụ và quyền của người lao động trong công tác bảo hộ lao động?
Câu 2. Giới thiệu về kỹ thuật an toàn khi thiết kế máy?
Câu3. Giới thiệu về các thiết bị và cơ cấu phòng ngừa?
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

LƯU ĐỨC HÒA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ

HOÀNG MINH CÔNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG
Thời gian: 60 phút

ĐỀ SỐ: 03
Câu 1. Những quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của người
lao động?
Câu 2. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đến sinh lý con ng ười? Bi ện pháp
phòng chống tiếng ồn và r...
CÂU H I ÔN T P
MÔN AN TOÀN LAO Đ NG
1. Các tính ch t c a công tác BHLĐ?
2. Các gi i pháp phát tri n b n v ng?
3. Nghĩa v và quy n c a ng i s d ng lao đ ng trong công tác BHLĐ? ườ
4. Nghĩa v và quy n c a ng i lao đ ng trong công tác b o h lao đ ng? ườ
5. Nghĩa v và quy n c a t ch c công đoàn trong công tác b o h lao đ ng?
6. Nh ng quy đ nh v th i gian làm vi c th i gian ngh ng i c a ng i lao ơ ườ
đ ng?
7. Gi i thi u các y u t vi khí h u? Các bi n pháp phòng ch ng vi khí h u ế
x u?
8. nh h ng c a ti ng n rung đ ng đ n sinh con ng i? Bi n pháp ưở ế ế ườ
phòng ch ng ti ng n và rung đ ng trong s n xu t? ế
9. Đ nh nghĩa, phân lo i nêu tác h i c a b i? Các bi n pháp phòng ch ng
b i trong s n xu t?
10. Gi i thi u v thi t b che ch n an toàn? ế
11. Gi i thi u v thi t b và c c u phòng ng a? ế ơ
12. Gi i thi u v các c c u đi u khi n và phanh hãm? ơ
13. Gi i thi u v tín hi u an toàn và bi n báo phòng ng a?
14. Gi i thi u v k thu t an toàn khi thi t k máy? ế ế
15. K thu t an toàn khi đúc?
16. K thu t an toàn khi rèn d p?
17. K thu t an toàn khi hàn?
18. K thu t an toàn khi gia công c t g t?
19. K thu t an toàn khi l p ráp s a ch a máy, th máy?
20. K thu t an toàn khi nhi t luy n?
21. Các quy t c chung đ b o đ m an toàn đi n?
22. Các bi n pháp k thu t an toàn đi n?
23. Tác h i c a các ch t đ c th ng g p? Bi n pháp phòng tránh tác h i ch t ư
đ c?
24. Nguyên nhân gây cháy n ?
25. Các bi n pháp k thu t phòng và ch ng cháy n ?
đề cương ôn tập môn an toàn lao động - Trang 2
đề cương ôn tập môn an toàn lao động - Người đăng: cafedangvamua12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương ôn tập môn an toàn lao động 9 10 735