Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Kinh Tế Chính Trị

Được đăng lên bởi duyet-tran
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5574 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TẬP THỂ TÁC GIẢ BIÊN SOẠN
GVC, TS. Hà Xuân Vấn
GVC, ThS. Lê Đình Vui
GVC, TS. Trần Xuân Châu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
Phần mở đầu
NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
1. Đối tượng nghiên cứu của Kinh tế Chính trị Mác - Lênin
2. Chức năng và ý nghĩa nghiên cứu Kinh tế Chính trị Mác - Lênin
2.1. Chức năng của Kinh tế Chính trị Mác - Lênin
2.2. Ý nghĩa nghiên cứu Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

3. Tái sản xuất xã hội
3.1. Các khâu của quá trình tái sản xuất
3.2. Những nội dung của tái sản xuất xã hội

4. Tăng trưởng kinh tế và các nhân tố tăng trưởng kinh tế
4.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế
4.2. Các nhân tố tăng trưởng kinh tế

Phần thứ nhất
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA
PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
1. Điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá

2. Hàng hoá
2.1.Hàng hoá và hai thuộc tính của nó. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất
hàng hoá
2.2. Lượng giá trị của hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến nó

3. Quy luật giá trị
3.1. Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị
3.2. Tác động của quy luật giá trị

4. Sự chuyển hoá của tiền thành tư bản
4.1. Hàng hoá sức lao động
4.2. Công thức chung của tư bản

5. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối
6. Tích luỹ tư bản
6.1. Thực chất của tích luỹ tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản
6.2. Tích tụ và tập trung tư bản

7. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

1

7.1. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân
7.2. Sự hình thành giá cả sản xuất

8. Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán
8.1. Công ty cổ phần
8.2. Thị trường chứng khoán

9. Địa tô tư bản chủ nghĩa
9.1. Bản chất địa tô tư bản chủ nghĩa
9.2. Các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa

Phần thứ hai
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
1. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
1.1. Tính tất yếu khách quan và lợi ích của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành
phần ở Việt Nam
1.2. Các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay và vai trò chủ đạo của thành phần
kinh tế nhà nước

2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam
2.1. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
2.2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
2.3. Những tiền đề khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt N...
TP THỂ TÁC GIẢ BIÊN SON
GVC, TS. Hà Xuân Vấn
GVC, ThS. Lê Đình Vui
GVC, TS. Trần Xuân Châu
Đề cương ôn tập môn Kinh Tế Chính Trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Kinh Tế Chính Trị - Người đăng: duyet-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Kinh Tế Chính Trị 9 10 307