Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương ôn tập môn Kỹ Năng Lãnh Đạo

Được đăng lên bởi tuannguyentrai
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Phân tích các nguyên nhân của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở. Theo
anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, tại sao?
Công tác đánh giá cán bộ là để xác định năng lực, trình độ kết quả công tác, phẩm
chất chính trị đạo đức và khả năng phát triển của cán bộ;làm căn cứ để bố trí sử dụng bổ
nhiệm ,miễn nhiệm, luân chuyển , đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng kỷ luật và thực
hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ
*Phân tích các nguyên tắc của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở
Để đánh giá đúng cán bộ, công tác đánh giá cán bộ trước hết phải nắm vững những
nguyên tắc sau:
a. Các cấp ủy Đảng mà thường xuyên và trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy ,
Ban Thường vụ Đảng ủy cấp cơ sở thống nhất quản lý công tác đánh giá trong phạm vi
trách nhiệm được phân công
Mức độ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao: thể hiện ở khối lượng, chất
lượng , tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí , từng thời gian;tinh thần trách
nhiệm trong công tác
Về phẩm chất chính trị,đạo đức lối sống
+ Nhận thức tư tưởng chính trị ;việc chấp hành chủ trương ,đường lối và quy chế,quy
định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
+ Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí và
những biểu hiện tiêu cực khác
+Tinh thần học tập nâng cao trình độ,tính trung thực,ý thức tổ chức kỉ luật,tinh thần
tự phê bình và phê bình
+ đoàn kết ,quan hệ trong công tác, mối quan hệ,tinh thần av2 thái độ phục vụ nhân
dân
Chiều hướng và triển vọng phát triển
Đánh giá dựa vào tiêu chuẩn đánh giá : Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ dựa vào kết quả
và hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao
b. Đánh giá cán bộ phải lấy tiêu chuẩn và hiệu quả công việc làm thước đo, đảm bảo
nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy trình
+ tập trung da6nc hủ trong đánh giá cán bộ: không được áp đặt ý kiến của mình cho
mọi người
+ Đánh giá đúng quy trình phải tuân thủ theo các bước của quy trình đánh giá
+Thông báo kết quả đánh giá
Dân chủ cả trong khi đánh giá ,sau khi đánh giá và dân chủ trong cả khiếu nại giải
quyết đánh giá
Dâc chủ trong khi đánh giá: để tự đánh giá, tạo điều kiện cho tập thể góp ý đánh
giá, sau đó cấp ủy bàn bạc thảo luận và quyết định về kết quả đánh giá đó
Dân chủ sau khi đánh giá : Kết quả đánh giá phải thông báo cho cá nhân đó biết
là tập thể đánh giá cá nhân như thế có đồng ý hay không đồng ý
Dân chủ trong quá trình giải quyết khiếu nại: Nếu người được đánh giá đồng ý
thì bàn còn người được đánh giá không đồng ý th...
Câu 1: Phân tích các nguyên nhân của công tác đánh giá cán bộ sở. Theo
anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, tại sao?
Công tác đánh giá cán bộ đểc định năng lực, trình độ kết quả công tác, phẩm
chất chính trị đạo đức và khả năng phát triển của cán bộ;làm căn cứ để bố trí sử dụng bổ
nhiệm ,miễn nhiệm, luân chuyển , đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng kỷ luật và thực
hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ
*Phân tích các nguyên tắc của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở
Để đánh giá đúng cán bộ, công tác đánh giá cán bộ trước hết phải nắm vững những
nguyên tắc sau:
a. Các cấp ủy Đảng mà thường xuyên trực tiếp Ban Thường vụ Huyện y ,
Ban Thường vụ Đảngy cấp sở thống nhất quản công tác đánh giá trong phạm vi
trách nhiệm được phân công
- Mức độ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vđược giao: thể hiện khối lượng, chất
lượng , tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí , từng thời gian;tinh thần trách
nhiệm trong công tác
- Về phẩm chất chính trị,đạo đức lối sống
+ Nhận thức tư tưởng chính trị ;việc chấp hành chủ trương ,đường lối và quy chế,quy
định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
+ Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí và
những biểu hiện tiêu cực khác
+Tinh thần học tập nâng cao trình độ,tính trung thực,ý thức tổ chức kỉ luật,tinh thần
tự phê bình và phê bình
+ đoàn kết ,quan hệ trong công tác, mối quan hệ,tinh thần av2 thái độ phục vụ nhân
dân
- Chiều hướng và triển vọng phát triển
Đánh giá dựa vào tiêu chuẩn đánh giá : Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ dựa vào kết quả
và hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao
b. Đánh giá cán bộ phải lấy tiêu chuẩn và hiệu quả công việc làm thước đo, đảm bảo
nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy trình
+ tập trung da6nc hủ trong đánh giá cán bộ: không được áp đặt ý kiến của mình cho
mọi người
+ Đánh giá đúng quy trình phải tuân thủ theo các bước của quy trình đánh giá
+Thông báo kết quả đánh giá
Dân chủ c trong khi đánh giá ,sau khi đánh giá dân chủ trong cả khiếu nại giải
quyết đánh giá
- Dâc chủ trong khi đánh giá: để tự đánh giá, tạo điều kiện cho tập thể góp ý đánh
giá, sau đó cấp ủy bàn bạc thảo luận và quyết định về kết quả đánh giá đó
- Dân chủ sau khi đánh giá : Kết quả đánh giá phải thông báo cho cá nhân đó biết
là tập thể đánh giá cá nhân như thế có đồng ý hay không đồng ý
- Dân chủ trong quá trình giải quyết khiếu nại: Nếu người được đánh giá đồng ý
thì bàn còn người được đánh giá không đồng ý thì phải tạo điều kiện cho cá hha6n đó giải
trình, khi giải trình xong không s thống nhất đôi n , nhân đó quyền bảo
lưu ý kiến của mình và chuyển lên cấp trên cao hơn và chờ cấp trên xem xét
Khi biểu quyết ý kiến thiểu số phục tùng đa số đó là nguyên tắc tập trung
c. Đánh giá cán bộ phải khách quan, tòa diện lịch sử, cụ thể và phát triển
Đề Cương ôn tập môn Kỹ Năng Lãnh Đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương ôn tập môn Kỹ Năng Lãnh Đạo - Người đăng: tuannguyentrai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề Cương ôn tập môn Kỹ Năng Lãnh Đạo 9 10 549