Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn logic học đại cương

Được đăng lên bởi Trang Jessy
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 4312 lần   |   Lượt tải: 20 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LOGIC HỌC

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC

1. Logic hoc là gì ?
+ Logic học là bộ môn khoa học nghiên cứu những quy luật của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
2. Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ:
- Tư duy và ngôn ngữ là hai phạm trù thuộc 2 lĩnh vực khác nhau: tư duy là phạm trù thuộc về logic học
còn ngôn ngữ là phạm trù thuộc ngôn ngữ học
- Tư duy: Là sự phản ánh gián tiếp trừu tượng và khái quát những đặc tính bản chất
của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan vào bộ não của con người trong quá trình hoạt động thực
tiễn cải biến thế giới xung quanh.
- Ngôn ngữ là hệ thông tín hiệu toàn diện để thể hiện các tư tưởng – đầu tiên dưới dạng tổ hợp các âm
thanh, sau đó dưới dạng các ký hiệu. Ngôn ngữ được hình thành và phát triển trong xã hội loài người.
- Hình thức biểu đạt của tư duy là ngôn ngữ. Tư duy là nội dung có vai trò quyết định đối với ngôn ngữ
( nội dung của tư duy như thế nào thì ngôn ngữ được thể hiện ra như thế ấy). Ngôn ngữ là hình thức, là cái
vỏ vật chất của tư duy.
- Ngôn ngữ có tác động trở lại đối với tư duy, không có ngôn ngữ thì không thể mang nội dung của suy
nghĩ trong đầu óc con người ra để trao đổi giữa người này với người khác, nếu ngôn ngữ càng phong phú
bao nhiêu thì thể hiện nội dung của tư duy càng đầy đủ, ngược lại ngôn ngữ càng nghèo nàn bao nhiêu thì
thể hiện nội dung của tư duy càng không đầy đủ, thiếu chính xác, khô khan và kém sinh động bấy nhiêu.
Nội dung- Quyết định
TƯ DUY

NGÔN NGỮ

Hình thức – vỏ vật chất
3. Đối tượng nghiên cứu của logic:
- Đối tượng của logic chính là nghiên cứu các hình thức và các quy luật, quy tắc của tư duy
+ Logic biện chứng: Nghiên cứu nội dung và các quy luật, quy tắc chi phối nội dung
của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
+ Logic hình thức : Nghiên cứu những hình thức, những quy luật, quy tắc chi phối sự liên kết của các
hình thức của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
VD: - Tất cả con cá đều sống ở nước
- Tất cả học sinh đều chăm học
 Khác nhau về nội dung nhưng giống nhau về hình thức “ Tất cả S là P”
4. Ý nghĩa của logic học:
+ Trong đời sống: Giúp chúng ta tồn tại trong XH loài người, giúp con người hiểu nhau hơn và giúp
con người hiểu được các quy luật tự nhiên
+ Trong khoa học: Logic học là nên tảng, là cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học; hình thành các khái
niệm, phán đoán, suy luận, lập giả thuyết, bác bỏ giả thuyết, chứng minh..
+ Áp dụng trong một số ngành: ngành luật, điều khiển học, toán học, ngôn ngữ học, tin học, ngành sư
phạm ( trong sư phạm logic g...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LOGIC HỌC
CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
1. Logic hoc là gì ?
+ Logic học là bộ môn khoa học nghiên cứu những quy luật của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
2. Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ:
- Tư duy và ngôn ngữ là hai phạm trù thuộc 2 lĩnh vực khác nhau: tư duy là phạm trù thuộc về logic học
còn ngôn ngữ là phạm trù thuộc ngôn ngữ học
- Tư duy: Là sự phản ánh gián tiếp trừu tượng và khái quát những đặc tính bản chất
của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan vào bộ não của con người trong quá trình hoạt động thực
tiễn cải biến thế giới xung quanh.
- Ngôn ngữ hệ thông tín hiệu toàn diện để thhiện các tưởng đầu tiên dưới dạng tổ hợp các âm
thanh, sau đó dưới dạng các ký hiệu. Ngôn ngữ được hình thành và phát triển trong xã hội loài người.
- Hình thức biểu đạt của tư duy là ngôn ngữ. Tư duy là nội dung có vai trò quyết định đối với ngôn ngữ
( nội dung của tư duy như thế nào thì ngôn ngữ được thể hiện ra như thế ấy). Ngôn ngữ là hình thức, là cái
vỏ vật chất của tư duy.
- Ngôn ngữ có tác động trở lại đối với tư duy, không có ngôn ngữ thì không thể mang nội dung của suy
nghĩ trong đầu óc con người ra để trao đổi giữa người này với người khác, nếu ngôn ngữ càng phong phú
bao nhiêu thì thể hiện nội dung của tư duy càng đầy đủ, ngược lại ngôn ngữ càng nghèo nàn bao nhiêu thì
thể hiện nội dung của tư duy càng không đầy đủ, thiếu chính xác, khô khan và kém sinh động bấy nhiêu.
Nội dung- Quyết định
Hình thức – vỏ vật chất
3. Đối tượng nghiên cứu của logic:
- Đối tượng của logic chính là nghiên cứu các hình thức và các quy luật, quy tắc của tư duy
+ Logic biện chứng: Nghiên cứu nội dung và các quy luật, quy tắc chi phối nội dung
của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
+ Logic hình thức : Nghiên cứu những hình thức, những quy luật, quy tắc chi phối sự liên kết của các
hình thức của tư duy nhằm đạt tới chân lý.
VD: - Tất cả con cá đều sống ở nước
- Tất cả học sinh đều chăm học
Khác nhau về nội dung nhưng giống nhau về hình thức “ Tất cả S là P”
4. Ý nghĩa của logic học:
+ Trong đời sống: Giúp chúng ta tồn tại trong XH loài người, giúp con người hiểu nhau hơn giúp
con người hiểu được các quy luật tự nhiên
+ Trong khoa học: Logic học nên tảng, sở cho việc nghiên cứu khoa học; hình thành các khái
niệm, phán đoán, suy luận, lập giả thuyết, bác bỏ giả thuyết, chứng minh..
+ Áp dụng trong một số ngành: ngành luật, điều khiển học, toán học, ngôn ngữ học, tin học, ngành
phạm ( trong sư phạm logic giúp GV truyền đạt những khái niệm, định nghĩa một cách dễ hiểu phù hợp với
nhận thức của HS).
CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM
1. Định nghĩa và đặc điểm chung của khái niệm:
1.1 Định nghĩa: Khái niệm là một hình thức logic cơ bản đầu tiên của tư duy phản ánh những dấu hiệu
bản chất, khác biệt của các sự vật hiện tượng trong TGKQ để gọi tên sự vật hiện tượng đó.
1.2 Đặc điểm chung của khái niệm:
1
NGÔN NGỮ
TƯ DUY
Đề cương ôn tập môn logic học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn logic học đại cương - Người đăng: Trang Jessy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn logic học đại cương 9 10 652