Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi trangkooll95
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản
lý hành chính nhà nước.
- Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt
động chấp hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên và điều hành hoạt động
trong các lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các cq NN mà chủ yếu là các cq
HCNN và những người được uỷ quyền, được tiến hành trên cơ sở thi hành pháp
luật nhằm thực hiện trong đời sống hàng ngày các chức năng của NN trên các lĩnh
vực chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Như vậy, bản chất của QLHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành
nhà nước. Luật hành chính hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu : tổ chức
QLHCNN và kiểm soát đối với QLHCNN. Đối tượng điều chỉnh của LHC là
những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động QLHCNN.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định, luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức
và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Câu 3: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là
quyền uy- phục tùng.
- Trong 5 nhóm điều chỉnh quan hệ xã hội của LHC có những quan hệ hành chính
cùng cấp, thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận
giữa các bên quan hệ). Tuy nhiên đa số LHC sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp
quyết định 1 chiều (phương pháp chỉ huy, mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện
tính chất quyền lực phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý, bởi muôn quản lý thì
phải có quyền uy.
Trong quan hệ PLHC, thường thì bên tham gia quan hệ là cq HCNN hoặc người
nhân danh quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước
( chẳng hạn như ra quyết định QLHCNN, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng
chế…). Còn một bên (đối tượng quản lý như cơ quan, tổ chức xã hội, công dân,
CBCC dưới quyền…) bắt buộc phải thi hành quyết định của quyền hành pháp,
phục tùng bên được giao quyền lực nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ
QLHCNN là không bình đẳng giữa quyền lực nhà nước và phục tùng quyền lực đó.
Đó chính là quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức và những quan hệ xuất hiện khi có
sự tác động quản lý vào đối tưọng chịu sự quản lý nhưng không trực thuộc về tổ
chức.

Như vậy, có thể nói LHC sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy,
phục tùng.
Câu 4: Khái niệm và cách phân loại nguồn Luật hành chính.
- Nguồn của LHC là những hình thứ...
Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản
lý hành chính nhà nước.
- Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt
động chấp hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên và điều hành hoạt động
trong các lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các cq NN mà chủ yếu là các cq
HCNN và những người được uỷ quyền, được tiến hành trên cơ sở thi hành pháp
luật nhằm thực hiện trong đời sống hàng ngày các chức năng của NN trên các lĩnh
vực chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Như vậy, bản chất của QLHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành
nhà nước. Luật hành chính hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu : tổ chức
QLHCNN và kiểm soát đối với QLHCNN. Đối tượng điều chỉnh của LHC là
những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động QLHCNN.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định, luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức
và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Câu 3: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là
quyền uy- phục tùng.
- Trong 5 nhóm điều chỉnh quan hệ xã hội của LHC có những quan hệ hành chính
cùng cấp, thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận
giữa các bên quan hệ). Tuy nhiên đa số LHC sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp
quyết định 1 chiều (phương pháp chỉ huy, mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện
tính chất quyền lực phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý, bởi muôn quản lý thì
phải có quyền uy.
Trong quan hệ PLHC, thường thì bên tham gia quan hệ là cq HCNN hoặc người
nhân danh quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước
( chẳng hạn như ra quyết định QLHCNN, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng
chế…). Còn một bên (đối tượng quản lý như cơ quan, tổ chức xã hội, công dân,
CBCC dưới quyền…) bắt buộc phải thi hành quyết định của quyền hành pháp,
phục tùng bên được giao quyền lực nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ
QLHCNN là không bình đẳng giữa quyền lực nhà nước và phục tùng quyền lực đó.
Đó chính là quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức và những quan hệ xuất hiện khi có
sự tác động quản lý vào đối tưọng chịu sự quản lý nhưng không trực thuộc về tổ
chức.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: trangkooll95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 852