Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7

Được đăng lên bởi quynhnd011083
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương oân taäp Ngữ văn 7 Học kì I năm học 2011 -2012
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP NGÖÕ VAÊN 7
HOÏC KÌ I
@ CAÂU HOÛI?
A/ Vaên baûn
Caâu 1.Kể tên các văn bản nht dụng đã học, Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản đó?
Caâu 2. Thế nào là ca dao? Kể tên những chủ đề chính về ca dao. Thể thơ chính của ca dao là gì? Nêu những nét đặc
sắc về nghệ thuật , nội dung của từng bài ca dao?
Caâu 3. Nêu giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa caùc taùc phaåm tr tình đã hc chương trình lớp 7?
Löu yù: Oân luyeän veà phaàn taùc giaû, hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa taùc phaåm.
B/ Tieáng Vieät.
Caâu 1. Töø xeùt veà maët caáu taïo.
a.Töø gheùp coù nhöõng loaïi naøo? Nghóa cuûa töø gheùp? Cho ví duï minh hoïa.
b.Töø laùy coù nhöõng loaïi naøo? Nghóa cuûa töø laùy?Cho ví duï.
Caâu 2. Töø xeùt veà maët nghóa.
Töø xeùt veà nghóa Khaùi nieäm Caùch söû duïng Ví duï minh hoïa
Töø ñoàng nghóa
Töø traùi nghóa
Töø ñoàng aâm
Löu yù: Caàn phaân bieät töø ñoàng aâm vôùi töø nhieàu nghóa.
Caâu 3. Töø loaïi:
- Theá naøo laø ñaïi töø? Keå teân caùc laoïi ñaïi töø? Cho ví duï mih hoïa?
- Quan heä töø laø gì?Caùch söû duïng quan heä töø? Neâu caùc loãi thöôøn gaëp veà quan heä töø? Cho ví duï minh hoïa.
Caâu 4 . Töø Haùn Vieät.
- Ñôn vò caáu taïo töø Haùn Vieät? Neâu caùc loaïi töø gheùp Haùn Vieät? Caùch söû duïng töø Haùn Vieät.
Caâu 5 . Thaønh ngöõ laø gì? Caùch söû duïng thaønh ngöõ? Nghóa cuûa thaønh ngöõ?Chöùc vuï ngöõ phaùp cuûa thaønh ngöõ.
Caâu 6. Caùc bieän phaùp tu töø?
- Khaùi nieäm ñieäp ngöõ? Keå caùc loaïi ñieäp ngöõ. Neâu taùc duïng cuûa ñieäp ngöõ? Cho ví duï minh hoïa.
- Chôi chöõ laø gì? Keå teân caùc loái chôi chöõ. Cho ví duï minh hoïa.
Caâu 7. Neâu caùc yeâu caàu cuûa chuaån möïc söû duïng töø? Cho ví duï minh hoïa.
C/ Taäp laøm vaên.
Caâu 1. Tìm hieåu chung veà vaên bieåu caûm.
- Theá naøo laø vaên bieåu caûm? Ñaëc ñieåm cuûa vaên bieåu caûm?
- Caùc yeáu toá töï söï vaø mieâu taû trong vaên bieåu caûm?
- Tình caûm trong vaên bieåu caûm.
Caâu 2. Caùch laøm moät baøi vaên bieåu caûm.
- Caùc caùch laäp yù cho baøi vaên bieåu caûm.
- Caùch laøm baøi vaên bieàu caûm.
- Caùch vieát baøi vaên bieåu caûm veà söï vaät, con ngöôøi.
- Caùch vieát baøi vaên bieåu caûm veà moät taùc phaåm vaên hoïc.
Löu yù: Luyeän caùc daïng ñeà ñaõ hoïc.
Giáo viên: Trần Thị Thắng– Trường THCS –Đạ M’rông - Lâm Đồng
1
Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 - Người đăng: quynhnd011083
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 9 10 645