Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 10 cơ bản

Được đăng lên bởi dminhq18-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 NĂM HỌC 2012-2013

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ

Môn Sinh học lớp 10 Cơ bản

---------------------------------------------------------I. NỘI DUNG ÔN TẬP ( Bài 18 -> 31)
1. Đặc điểm chung của vi sinh vật? Các loại môi trường nuôi cấy?
2. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?
3. Khái niệm: Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật, thời gian thế hệ.
4. Phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục.
5. Các pha sinh trưởng của vsv trong nuôi cấy không liên tục.
6. Các chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật?
7. Ảnh hưởng của các yếu tố lí học đến sinh trưởng của vsv? ứng dụng?
8. Đặc điểm chung của virut? Cấu tạo? Hình thái?
9. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ?
10. HIV/AIDS: khái niệm, con đường lây truyền? các giai đoạn phát triển? biện pháp phòng
ngừa?
11. Các hình: 25; 29.1; 29.2; 29.3; 30.
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI
-

Đề thi trắc nghiệm 100%.

-

Thời gian: 45 phút.

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO THÊM
1.Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên
phân liên tiếp được gọi là :
a. Quá trình phân bào
c. Phát triển tế bào
b. Chu kỳ tế bào
d. Phân chia tế bào
2.Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :
a.
Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
b.
Thời gian kì trung gian
c.
Thời gian của quá trình nguyên phân
d.
Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân
3. Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối
c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa
d. Kỳ trung gian
4. Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :
a. 1 pha
c. 3 pha
b. 2 pha
d. 4 pha
5.Hoạt động xảy ra trong pha Gl của kỳ trung gian là :
a. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan
b. Trung thể tự nhân đôi
c. ADN tự nhân đôi
d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi
6. Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?

a. Pha G1
c. Pha G2
b. Pha S
d. Pha G1 và pha G2
6.
Thứ tự lần lượt trước - sau của tiến trình 3 pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ
tế bào là :
a. G2,G2,S
c. S,G2,G1
b. S,G1,G2
d. G1,S,G2
7.
Nguyên nhân là hình thức phân chia tế bào không xảy ra ở loại tế bào nào sau đây
?
a. Tế bào vi khuẩn c. Tế bào thực vật
b. Tế bào động vật d. Tế bào nấm
8.
Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân ?
a.
Tế bào phân chia trước rồi đên nhân phân chia
b.
Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất
c.
Nhân và tế bào phân chia cùng lúc
d.
Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không
9.
Quá trình phân chia nhân trong một chu kù nguyên phân bao gồm
...
SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 NĂM HỌC 2012-2013
Môn Sinh học lớp 10 Cơ bản
----------------------------------------------------------
I. NỘI DUNG ÔN TẬP ( Bài 18 -> 31)
1. Đặc điểm chung của vi sinh vật? Các loại môi trường nuôi cấy?
2. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?
3. Khái niệm: Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật, thời gian thế hệ.
4. Phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục.
5. Các pha sinh trưởng của vsv trong nuôi cấy không liên tục.
6. Các chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật?
7. Ảnh hưởng của các yếu tố lí học đến sinh trưởng của vsv? ứng dụng?
8. Đặc điểm chung của virut? Cấu tạo? Hình thái?
9. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ?
10. HIV/AIDS: khái niệm, con đường lây truyền? các giai đoạn phát triển? biện pháp phòng
ngừa?
11. Các hình: 25; 29.1; 29.2; 29.3; 30.
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- Đề thi trắc nghiệm 100%.
- Thời gian: 45 phút.
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO THÊM
1.Trình t các giai đoạn tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên
phân liên tiếp được gọi là :
a. Quá trình phân bào c. Phát triển tế bào
b. Chu kỳ tế bào d. Phân chia tế bào
2.Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :
a. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
b. Thời gian kì trung gian
c. Thời gian của quá trình nguyên phân
d. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân
3. Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian
4. Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :
a. 1 pha c. 3 pha
b. 2 pha d. 4 pha
5.Hoạt động xảy ra trong pha Gl của kỳ trung gian là :
a. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan
b. Trung thể tự nhân đôi
c. ADN tự nhân đôi
d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi
6. Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?
Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 10 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 10 cơ bản - Người đăng: dminhq18-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 10 cơ bản 9 10 769