Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Toán HK2

Được đăng lên bởi Ớt Chỉ Thiên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HK2
NĂM 2010 - 2011

I – LÝ THUYẾT
1) ThÕ nµo lµ hai ph©n sè b»ng nhau? Cho vÝ dô.
2) Phát biểu tính chất cơ bản của phân số? Giải thích vì sao bất kì ps nào cũng viết được dưới
daïng phân số với mẫu dương?
3) Thế nào là phân số tối giản?Cho ví dụ.
4) Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?
5) Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta làm thế nào?Cho ví dụ.
6) Ph¸t biÓu qui t¾c céng hai ph©n sè trong trêng hîp: a) Cïng mÉu b) Kh¸c mÉu
7) Ph¸t biÓu qui t¾c trõ hai ph©n sè?
8) Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n, chia 2 ph©n sè?Phát biểu tính chất cơ bản của phép nhân phân số?
9) ThÕ nµo lµ sè thËp ph©n, ph©n sè thËp ph©n? Cho vÝ dô?
10) a) Nªu qui t¾c t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã?
b) Nªu qui t¾c t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tríc?
c) Nªu qui t¾c t×m tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè a vµ b?

II – BÀI TẬP
Bài 1: Sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự tăng dần:

2 5 1
1 1
; ; ; 1; 1 ; ; 0,5
3 6 6
3 3

3 9
;
; -1;1
4 11
3 9 1 1
Bài 3: Tìm số nghịch đảo của các số sau: -3; 78; ; ; ;
; -1; 1
4 11 3 5

Bài 2: Tìm số đối của các số sau: -3; 78;

Bài 4: Rút gọn các phân số sau:
a)

(5).27
18.15

b)

3.7.(17)
( 34).28

c)

12.7  12.9
12

d)

13.7  13
8  21

e)

8.5  8.2
16

DẠNG 1:THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Baøi 1:Thöïc hieän pheùp tính.
a/ (37 – 17).(-9) + 35.(-9 -11)
c/ (-27).(-5).12. ( -12)
e/ - (229) + (-219) – 401 + 12

b/ (-25).(75 – 45)- 75.(45 – 25)
d/ - (-23) + (-36) + | -57| - (-20) – 35
f/ (-4 – 14) . (7 – 12)

Bài 2: Thực hiện phép tính cộng, trừ:
8 36

40 45
4 5
e) 
9 6
4 3 2 5 1
i)    
7 4 7 4 7
3 7 3
n)  
14 8
2

a)

1 4

5 3
17 13

f)
24 21
4 3 7 2 1
j)    
3 5 3 5 3
3 7 11
p)  
5 16 20

b)

5 36

21 15
25 7

g)
16 14
4 1 5
k)  
3 6 2
1 5 8
q)  
7 3 21

c)

3 4

5 7
11 15

h)
30 12
2  5 2
m)    
3  7 3
3 5 4
r)  
7 13 7

d)

Bài 3: Thực hiện phép tính nhân, chia: (Chú ý: Trước khi nhân ta nên rút gọn nếu có thể)
- 3 - 5
×
10 9
-12 18
:
e)
45 25
a)

5 - 14
b) ×
7 3
21
f) (14) :
25

9
.(56)
8
36
: ( 48)
g)
37
c)

1 - 4
d) 5 ×
2 121
1 - 14
h) - 3 :
2 5

1

i)

8 3 7 12
   2
7 4 8 15

j)

3
25
56  ( 4)
8
7

k)

- 1
- 10 21
×(
)×
5
7
4

m) -

- 5 25 - 1
: ×
4 8 3

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:
3 1 8
 
4 4 3
 5 2 5 9
  
C=
7 11 7 11
5 41
4 7
E = 4 : 5 :
9 5
9 81
1 13
5  4
 2   
G= 3 :
4 4
4  5
2  4
2
K = 8  3 4 
7  9
7

7 22 1
 
15 15 33
7 8 7 3
D=   
19 11 19 11
2 1 2 3
: 
:
F=
3 6 3 4
6 5
3
H =  : 5  (
7 8
16

A=

B...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HK2
NĂM 2010 - 2011
I – LÝ THUYẾT
1) ThÕ nµo lµ hai ph©n sè b»ng nhau? Cho vÝ dô.
2) Phát biểu tính chất bản của phân số? Giải thích sao bất pso cũng viết được dưới
daïng phân số với mẫu dương?
3) Thế nào là phân số tối giản?Cho ví dụ.
4) Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?
5) Muốn so sánh hai phân số không cùng mu ta làm thế nào?Cho d.
6) Ph¸t biÓu qui t¾c céng hai ph©n sè trong trêng hîp: a) Cïng mÉu b) Kh¸c mÉu
7) Ph¸t biÓu qui t¾c trõ hai ph©n sè?
8) Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n, chia 2 ph©n sè?Phát biểu tính chất cơ bản của phép nhân phân số?
9) ThÕ nµo lµ sè thËp ph©n, ph©n sè thËp ph©n? Cho vÝ dô?
10) a) Nªu qui t¾c t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã?
b) Nªu qui t¾c t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tríc?
c) Nªu qui t¾c t×m tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè a vµ b?
II – BÀI TẬP
Bài 1: Sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự tăng dần:
2 5 1 1 1
; ; ; 1; 1 ; ; 0,5
3 6 6 3 3
Bài 2: Tìm số đối của các số sau: -3; 78;
3 9
;
4 11
; -1;1
Bài 3: Tìm số nghịch đảo của các số sau: -3; 78;
3 9
;
4 11
;
1
3
;
1
5
; -1; 1
Bài 4: Rút gọn các phân số sau:
a)
( 5).27
18.15
b)
3.7.( 17)
( 34).28
c)
12.7 12.9
12
d)
13.7 13
8 21
e)
DẠNG 1:THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Baøi 1:Thöïc hieän pheùp tính.
a/ (37 – 17).(-9) + 35.(-9 -11) b/ (-25).(75 – 45)- 75.(45 – 25)
c/ (-27).(-5).12. ( -12) d/ - (-23) + (-36) + | -57| - (-20) – 35
e/ - (229) + (-219) – 401 + 12 f/ (-4 – 14) . (7 – 12)
Bài 2: Thực hiện phép tính cộng, trừ:
a)
8 36
40 45
b)
1 4
5 3
c)
5 36
21 15
d)
3 4
5 7
e)
4 5
9 6
f)
17 13
24 21
g)
25 7
16 14
h)
11 15
30 12
i)
4 3 2 5 1
7 4 7 4 7
j)
4 3 7 2 1
3 5 3 5 3
k)
4 1 5
3 6 2
m)
2 5 2
3 7 3
n)
3 7 3
14 8 2
p)
3 7 11
5 16 20
q)
1 5 8
7 3 21
r)
3 5 4
7 13 7
Bài 3: Thực hiện phép tính nhân, chia: (Chú ý: Trước khi nhân ta nên rút gọn nếu có thể)
3 5
a)
10 9
- -
×
5 14
b)
7 3
-
×
9
c) .( 56)
8
1 4
d) 5
2 121
-
×
e)
-12 18
:
45 25
f)
21
( 14) :
25
g)
36
: ( 48)
37
1 14
) 3 :
2 5
h
-
-
1
Đề cương ôn tập môn Toán HK2 - Trang 2
Đề cương ôn tập môn Toán HK2 - Người đăng: Ớt Chỉ Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Toán HK2 9 10 603