Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 11

Được đăng lên bởi sunflower_hnbu96-yahoo-com-hu-nh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔ TOAN - TIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I ( Năm học : 2012-2013)
MÔN TOÁN – KHỐI 11
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO
A. ĐẠI SỐ
I . LƯỢNG GIÁC
Dạng 1 : Phương trình lượng giác cơ bản.

π

÷− 3 = 0
5

0
0
c. sin ( 2 x + 50 ) − cos ( x+120 ) = 0
a. 2sin  x +




b. cos  2 x +

3π
4


π

÷− sin  + x ÷ = 0

2


d. cos3x − sin4x = 0

Dạng 2 : Phương trình bậc nhất, bậc hai.
a. cos2x + 3cosx + 4 = 0
c. 2cos2x + 2 cosx – 2 = 0
Dạng 3 : Phương trình bậc nhất theo sinx, cosx.
a.
3 sin x − cos x + 2 = 0

b. cos2x + sinx + 1 = 0
d. cos2x – 5sinx + 6 = 0

c. 2sin 2 x + 2 sin 4 x = 0
Dạng 4 :Một số phương trình khác
a. 2sinx.cos2x - 1 + 2cos2x - sinx = 0

d.

b. 2sin 2 x − 2 cos 2 x = 2
3 cos x + sin x = −2

e. sin 2 x − sin x − 1 + cos x + 2 cos 2 x = 0

b. 2sinx - 2sin2x - 2cosx - 1 = 0
1 − cos x
d. 1 + cot x =
sin 2 x
f. 2sin 2 x − 3 sin 2 x + 1 = 3 sin x − cos x

g.

h.

i. sin 2 x cos x + sin x cos x = cos 2 x + sin x + cos x

j.

k.

s in2x + 2 cos x − sin x − 1
=0
tan x + 3
l.

c. t anx =

cos x
1 + sin x

l.
n.

1 + sin 2 x + cos 2 x
= 2 sin x sin 2 x .
1 + cot 2 x

m.

o.

p.
q.
r.

II . TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
Năm học: 2011-2012

Trang 1

Đề cương ôn tập toán 11-HKI

Trường THPT số 2 An Nhơn

k
k
Dạng 1: Giải phương trình có liên quan đến Pn , An , C n .
Bài toán: Giải các phương trình sau với ẩn số x :

a. C x = 5C x
3

2

x
x
x
d. C14 + C14+ 2 = C14+1

(

c. Px Ax + 72 = 6 Ax + 2 Px
2

b. 3C x +1 + xP2 = 4 Ax

1

2

2

)

2
f. Ax −1 − C1 = 79
x

3
e. Ax + C xx − 2 = 14 x

Dạng 2: Nhị thức Niu tơn - Xác định hệ số, số hạng.
Bài 1: Tìm hệ số của số hạng chứa x

- 3

x
2
trong khai triển
- 2
2 x

(

1
x

(

Bài 2: Tìm số hạng chứa x 7 y 5 trong khai triển x 2 y +

)

)

12

n

biết rằng n là số nguyên dương thoả điều kiện:

72A1 - A 3 + 1 = 72
n
n
n

2

Bài 3: Tìm hệ số của x trong khai triển  x − 2  biết rằng n là số nguyên dương thoả điều kiện:
x 

3

Cn + Cn−1 + Cn−2 = 79
n
n
n

Bài 4: Tìm hệ số của x3 trong khai triển

( 2 − x − 2x2 )

(

5

Bài 5: Tìm số hạng chứa x 4 trong khai triển x 2 +

1
x

)

5

+ ( 2x - 3 ) 7

Dạng 3: Các bài toán sử dụng quy tắc đếm – hoán vị , chỉnh , hợp tổ hợp.
Bài 1: Cho tâp hợp A = { 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7} . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên trong các
trường hợp sau:
a. Có 3 chữ số khác nhau ,
b. là số chẵn có ba chữ số khác nhau ,
c. Có 5 chữ số khác nhau và không bắt đầu bằng 56 .
d. Có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số không vượt quá 15
e. Có 4 chữ số khác nhau mà hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh...
TỔ TOAN - TIN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I ( Năm học : 2012-2013)
MÔN TOÁN – KHỐI 11
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO
A. ĐẠI SỐ
I . LƯỢNG GIÁC
Dạng 1 : Phương trình lượng giác cơ bản.
a.
2sin 3 0
5
x
π
+ =
÷
b.
3
cos 2 sin 0
4 2
x x
π π
+ + =
÷ ÷
c.
( ) ( )
0 0
sin 2 50 os x+120 0x c
+ =
d. cos3x sin4x = 0
Dạng 2 : Phương trình bậc nhất, bậc hai.
a. cos2x + 3cosx + 4 = 0 b. cos
2
x + sinx + 1 = 0
c. 2cos
2
x +
2
cosx – 2 = 0 d. cos2x – 5sinx + 6 = 0
Dạng 3 : Phương trình bậc nhất theo sinx, cosx.
a.
3sin cos 2 0x x + =
b.
2sin 2 2cos2 2x x =
c.
2sin 2 2sin 4 0x x+ =
d.
3 cos sin 2x x+ = −
Dạng 4 :Một số phương trình khác
a. 2sinx.cos2x - 1 + 2cos2x - sinx = 0 b. 2sinx - 2sin2x - 2cosx - 1 = 0
c.
cos
t anx =
1 sin
x
x+
d.
e.
2
sin 2 sin 1 cos 2cos 0x x x x + + =
f.
2
2sin 3 sin 2 1 3 sin cosx x x x + =
g. h.
2
1 sin 2 cos2
2 sin sin 2
1 cot
x x
x x
x
+ +
=
+
.
i.
sin 2 cos sin cos cos 2 sin cosx x x x x x x+ = + +
j.
k. l.
sin2x 2cosx sin x 1
0
tan x 3
+
=
+
l.
m.
n. o.
p.
q.
r.
II . TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
Năm học: 2011-2012 Trang 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 11 - Người đăng: sunflower_hnbu96-yahoo-com-hu-nh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 11 9 10 358