Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Toán tiểu học

Được đăng lên bởi lonelystar-hsk17
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ 2
Phaàn 1 : Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
Caâu 1 : Chöõ soá 3 trong soá thaäp phaân 86,342 thuoäc haøng naøo ?
A. Haøng chuïc B.Haøng phaàn möôøi C. Haøng phaàn traêm D. Haøng phaàn nghìn
Caâu 2 : Chöõ soá 0 trong soá thaäp phaân 17,209 thuoäc haøng naøo ?
A. Haøng traêm B. Haøng phaàn möôøi C. Haøng phaàn traêm D. Haøng phaàn nghìn
Caâu 3 : Chöõ soá 2 trong soá thaäp phaân 196,724 thuoäc haøng naøo ?
A.
1000
2
B.
100
2
C.
10
2
D. 2 ñôn vò
Caâu 4 : Chöõ soá 7 trong soá thaäp phaân 181,075 thuoäc haøng naøo ?
A.
7
B.
10
7
C.
100
7
D.
1000
7
Caâu 5: Phaân soá
8
5
vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø :
A. 6,25 B. 0,65 C. 2,65 D. 0,625
Caâu 6 : 0,4 laø caùch vieát döôùi daïng soá thaäp phaân cuûa phaân soá naøo ?
A.
1
4
B.
1000
4
C.
100
4
D.
10
4
Caâu 7 : 0,075 = …… ?
A.
100
75
B.
10
75
C.
1000
75
D.
Caâu 8 : Hoãn soá 4
9
8
Vieát döôùi daïng phaân soá laø :
A.
9
12
B.
9
32
C.
9
41
D.
9
44
Caâu 9 : 19,100 ñöôïc vieát döôùi daïng goïn hôn laø :
A. 19,10 B. 19,1 C. 19,0 D. 19,100
Caâu 10 : Khoaûng thôøi gian töø 7giôø 15 phuùt ñeán 8 giôø keùm 10 phuùt laø :
A. 25 phuùt B. 35 phuùt C. 45 phuùt D. 50 phuùt
Caâu 11: Khoaûng thôøi gian töø 9giôø keùm 15 phuùt ñeán 9 giôø 30 phuùt laø :
A. 20 phuùt B. 30 phuùt C. 40 phuùt D. 45 phuùt
Caâu 12 : 1% cuûa 100.000 ñoàng laø :
A. 1 ñoàng B. 10 ñoàng C. 100 ñoàng D. 1000 ñoàng
Caâu 13 : 3% cuûa 6m laø :
A. 2m B. 18 mm C. 18 cm D. 18 m
Caâu 14 : 60 % = …… ?
A. 6,0 B. 0,60 C. 0,06 D. 60,0
Caâu 15 : 25% cuûa 120 lít laø …… ?
A. 3l B. 4,8 l C. 25 l D. 30 l
1
Đề cương ôn tập môn Toán tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Toán tiểu học - Người đăng: lonelystar-hsk17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Toán tiểu học 9 10 873