Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập quản lý taì chính công và công sản

Được đăng lên bởi thoannapa-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2643 lần   |   Lượt tải: 38 lần
MỤC LỤC
Chương I
1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của Tài chính công……………………………….3
2. Chức năng, vai trò của Tài chính công………………………………………….4
3 .Khái niệm, phương pháp, công cụ quản lý Tài chính công……………………..5
4 Nguyên tắc tổ chức Bộ máy quản lý Tài chính công……….…………………...6
Chương II:
5. Khái niệm, đặc điểm, cơ cấu thu chi của NSNN………………………………..7
6. Các nguyên tắc quản lý NSNN…………………………………………….……9
7. Phân cấp quản lý NSNN………………………………………………………..10
8. Chu trình NSNN………………………………………………………………..12
9. Thuế, phí, lệ phí: khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò. Các tiêu
thức của một hệ thống thuế tốt………………………………………………....14
9.1.thuế: khái niệm, đặc điểm và vai trò…………………………………………..14
9.2. phí: khái niệm, đặc điểm và vai trò……………………………………...…...15
9.3. lệ phí: khái niệm, đặc điểm và vai trò……………………………………..…16
9.4. so sánh thuế, phí và lệ phí…………………….……………………………...16
9.5. Các tiêu thức của một hệ thống thuế tốt……………………………………...17
10 .Chi NSNN: ……………………………………………………...……………17
10.1. Chi đầu tư phát triển: đặc điểm, nội dung , Nguyên tắc quản lý
và cấp phát vốn, điều kiện cấp phát thanh toán vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước……………………………...…………..17
10.2. Chi thường xuyên: đặc điểm, nội dung, Các nguyên tắc quản lý
chi thường xuyên, định mức chi ngân sách…………………………………20
11 .Cân đối NSNN: ………………………………………………………………23
11.1. các học thuyết cân đối NSNN………………………………………………23
11.2. Bội chi NSNN……………………………………………………………...25
11.3 nguyên tắc và biện pháp cân đối NSNN……………………………………26
Chương III:
12. Tính tất yếu khách quan và đặc điểm của tín dụng NN………………………27
12.1. tính tất yếu khách quan của tín dụng NN…………………………………...27
12.2. Đặc điểm tín dụng Nhà nước………………………………………………..28
13. Các chỉ tiêu an toàn và giám sát nợ công……………………………………29
14. hình thức huy động vốn trong và ngoài nước của Chính phủ……………….30
15. Các nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước…………..31
Chương IV
16. So sánh Quỹ Tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước và Ngân
sách Nhà nước…………………………………………………………...……34
17. Quỹ Bảo hiểm xã hội…………………………………………………………35
18. Quỹ Dự trữ quốc gia………………………………………………………….37
1

BỔ SUNG
19. trái phiếu chính phủ?các loại trái phiếu chính phủ………………………….39
20. “mọi người sẽ ưa thích lựa chọn phương thức quản lý
ngân sách dựa trên kết quả đầu ra hơn là quản lý ngân sách theo
truyền thống”. Đúng hay Sai. Giải thích…………………………………….39
21. cơ chế khoán chi trong cơ quan NN và cơ chế tự chủ trong
đơn vị sự nghiệp……………………………………………………………..40
21.1. cơ chế khoán chi………………...
MỤC LỤC
Chương I
1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của Tài chính công……………………………….3
2. Chức năng, vai trò của Tài chính công………………………………………….4
3 .Khái niệm, phương pháp, công cụ quản lý Tài chính công……………………..5
4 Nguyên tắc tổ chức Bộ máy quản lý Tài chính công……….…………………...6
Chương II:
5. Khái niệm, đặc điểm, cơ cấu thu chi của NSNN………………………………..7
6. Các nguyên tắc quản lý NSNN…………………………………………….……9
7. Phân cấp quản lý NSNN………………………………………………………..10
8. Chu trình NSNN………………………………………………………………..12
9. Thuế, phí, lệ phí: khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò. Các tiêu
thức của một hệ thống thuế tốt………………………………………………....14
9.1.thuế: khái niệm, đặc điểm và vai trò…………………………………………..14
9.2. phí: khái niệm, đặc điểm và vai trò……………………………………...…...15
9.3. lệ phí: khái niệm, đặc điểm và vai trò……………………………………..…16
9.4. so sánh thuế, phí và lệ phí…………………….……………………………...16
9.5. Các tiêu thức của một hệ thống thuế tốt……………………………………...17
10 .Chi NSNN: ……………………………………………………...……………17
10.1. Chi đầu tư phát triển: đặc điểm, nội dung , Nguyên tắc quản lý
và cấp phát vốn, điều kiện cấp phát thanh toán vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước……………………………...…………..17
10.2. Chi thường xuyên: đặc điểm, nội dung, Các nguyên tắc quản lý
chi thường xuyên, định mức chi ngân sách…………………………………20
11 .Cân đối NSNN: ………………………………………………………………23
11.1. các học thuyết cân đối NSNN………………………………………………23
11.2. Bội chi NSNN……………………………………………………………...25
11.3 nguyên tắc và biện pháp cân đối NSNN……………………………………26
Chương III:
12. Tính tất yếu khách quan và đặc điểm của tín dụng NN………………………27
12.1. tính tất yếu khách quan của tín dụng NN…………………………………...27
12.2. Đặc điểm tín dụng Nhà nước………………………………………………..28
13. Các chỉ tiêu an toàn và giám sát nợ công……………………………………29
14. hình thức huy động vốn trong và ngoài nước của Chính phủ……………….30
15. Các nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước…………..31
Chương IV
16. So sánh Quỹ Tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước và Ngân
sách Nhà nước…………………………………………………………...……34
17. Quỹ Bảo hiểm xã hội…………………………………………………………35
18. Quỹ Dự trữ quốc gia………………………………………………………….37
1
đề cương ôn tập quản lý taì chính công và công sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập quản lý taì chính công và công sản - Người đăng: thoannapa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
đề cương ôn tập quản lý taì chính công và công sản 9 10 172