Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Sinh học 7

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương ôn tập sinh học lớp 7
NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
Đại diện
Trùng Roi
Trùng biến hình
Đặc điểm
Cơ thể là 1 tế bào Gồm 1 tế bào : CNS
( 0,05 mm) M; NSC; N lỏng;nhân ; không
Cấu tạo
Hình thoi ; có roi ; bào tiêu hóa ; không
điểm mắt ; hạt diệp lục bào co bóp
; hạt dự trữ ; không
bào co bóp
Roi xoáy vào nước – Nhờ chân giả do chất
Di chuyển
vừa tiến vừa xoay
nguyên sinh dồn về
một phía
Tự dưỡng
và Dị Tiêu hóa nội bào
dưỡng
HH: Khuyếch tán qua
Hô hấp : Trao đổi khí màng cơ thể
Dinh dưỡng qua màng tế bào
Bài tiết : Nhờ không Bài tiết : chất thừabào co bóp
KBCB thải ra ngoài ở
mọi nơi trên cơ thể

Trùng giầy

Trùng kiết lị

Trùng sốt rét

Gồm 1 tế bào ;CNS
nhân lớn ; nhân nhỏ 2
không bào co bóp
không bào tiêu hóa ;
rãnh miệng và hầu ,
lông bơi
Lông bơi

Có chân giả ngắn ;
Không có không
bào ( kích thước to
hơn hồng cầu) cơ
quan di chuyển tiêu
giảm
Cơ quan di chuyển
tiêu giảm

Không có cơ quan
di chuyển , không
có các không bào
(Kích thước nhỏ
hơn hồng cầu
người )
Không có cơ quan
di chuyển

T/ăn – Miệng – hầu–
KBTH biến đổi nhờ En
Zim-Chất
thải
–
KBCB- lỗ thoát ra
ngoài .
HH: Khuyếch tán qua
màng cơ thể

Ăn hồng cầu:
“Nuốt”nhiều hồng
cầu cùng một lúc và
tiêu hóa chúng rồi
sinh sản nhân đôi
lên rất nhanh

Ăn hồng cầu:Chui
vào hồng cầu (kí
sinh nội bào )ăn
hết NSCcủa hồng
cầu –sinh sản
nhiều trùng kí sinh
( Liệt sinh)Phá vỡ
hồng cầu chui ra
ngoài rồi lại tiếp
tục chui vào hồng
cầu khác
Vô tính

VT bằng cách phân đôi Vô tính bằng cách VT bằng phân đôi cơ Vô tính
Sinh sản
cơ thể theo chiều dọc
phân đôi cơ thể
thể theo chiều ngang .
HT bằng tiếp hợp
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH :
- Cơ thể cấu tạo đơn giản chỉ gồm 1 tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống
- Cơ thể bước đầu đã có sự phân hóa các thành phần để thực hiện một số chức năng :
Tiêu hóa ( KBTH), bài tiết ( KBCB); Vận chuyển ( roi , lông bơi hay chân giả )
- Đa số sống tự do , một số sống kí sinh một số rất ít sống thành tập đoàn .
- Sinh sản vô tính bằng phân đôi ; một số khă năng sinh sản hưũ tính bằng tiếp hợp hoặc bằng giao tử
- Khi gặp điều kiện sống bất lợi – kết bào xác để bảo vệ .

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 7
Ngành Ruột khoang : Sống ở nước ngọt số lượng 10 ngàn loài
Đại diện
Đặc điểm
Hình dạng
Cấu tạo

Di chuyển
Khoang tiêu hóa
Dinh dưỡng
Kiểu đối xứng
Số lớp TB cơ thể
Kiểu ruột
Lối sống
Tự vệ
Thần kinh
Sinh sản

Thủy Tức

Sứa

Hải Quỳ

Hình trụ,có 2 lớp
TBào Miệng ở trên
giữa là tầng keo
mỏng , dưới là dế bám
xung quanh miệng có
nhiều tua . Ruột túi .
lộn đầu Kiểu sâu đo

Hình...
Đề cương ôn tập sinh học lớp 7
NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
Đại diện
Đặc điểm
Trùng Roi Trùng biến hình Trùng giầy Trùng kiết lị Trùng sốt rét
Cấu tạo
thể là 1 tế bào
( 0,05 mm) M; NSC; N
Hình thoi ; roi ;
điểm mắt ; hạt diệp lục
; hạt dự trữ ; không
bào co bóp
Gồm 1 tế bào : CNS
lỏng;nhân ; không
bào tiêu hóa ; không
bào co bóp
Gồm 1 tế bào ;CNS
nhân lớn ; nhân nhỏ 2
không bào co bóp
không bào tiêu hóa ;
rãnh miệng và hầu ,
lông bơi
chân gi ngắn ;
Không có không
bào ( ch thước to
hơn hồng cầu)
quan di chuyển tiêu
giảm
Không quan
di chuyển , không
có các không bào
(Kích thước nhỏ
hơn hồng cầu
người )
Di chuyển
Roi xoáy vào ớc
vừa tiến vừa xoay
Nhờ chân gi do chất
nguyên sinh dồn về
một phía
Lông bơi quan di chuyển
tiêu giảm
Không quan
di chuyển
Dinh dưỡng
Tự dưỡng Dị
dưỡng
hấp : Trao đổi khí
qua màng tế bào
Bài tiết : Nhờ không
bào co bóp
Tiêu hóa nội bào
HH: Khuyếch tán qua
màng cơ thể
Bài tiết : chất thừa-
KBCB thải ra ngoài
mọi nơi trên cơ thể
T/ăn Miệng hầu–
KBTH biến đổi nhờ En
Zim-Chất thải
KBCB- lỗ thoát ra
ngoài .
HH: Khuyếch tán qua
màng cơ thể
Ăn hồng cầu:
“Nuốt”nhiều hồng
cầu cùng một lúc và
tiêu hóa chúng rồi
sinh sản nhân đôi
lên rất nhanh
Ăn hồng cầu:Chui
vào hồng cầu (kí
sinh nội bào )ăn
hết NSCcủa hồng
cầu –sinh sản
nhiều trùng kí sinh
( Liệt sinh)Phá v
hồng cầu chui ra
ngoài rồi lại tiếp
tục chui vào hồng
cầu khác
Sinh sản
VT bằng cách phân đôi
cơ thể theo chiều dọc
tính bằng cách
phân đôi cơ thể
VT bằng phân đôi
thể theo chiều ngang .
HT bằng tiếp hợp
Vô tính Vô tính
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH :
- Cơ thể cấu tạo đơn giản chỉ gồm 1 tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống
- Cơ thể bước đầu đã có sự phân hóa các thành phần để thực hiện một số chức năng :
Tiêu hóa ( KBTH), bài tiết ( KBCB); Vận chuyển ( roi , lông bơi hay chân giả )
- Đa số sống tự do , một số sống kí sinh một số rất ít sống thành tập đoàn .
- Sinh sản vô tính bằng phân đôi ; một số khă năng sinh sản hưũ tính bằng tiếp hợp hoặc bằng giao tử
- Khi gặp điều kiện sống bất lợi – kết bào xác để bảo vệ .
Đề cương ôn tập Sinh học 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Sinh học 7 - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương ôn tập Sinh học 7 9 10 598