Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập thi HKII toán 6

Được đăng lên bởi mitom255
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TOÁN 6
(2013-2014)
PHÂN SỐ BẰNG NHAU
Hai phân số

a
c
và gọi là bằng nhau nếu a . d = b . c
b
d

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
* Nếu ta nhân cả tử và mẫu cùa một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta
được một phân số bằng phân số đã cho.

a a.m

với mZ và m ≠ 0
b b.m

* Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì
ta được một phân số bằng phân số đã cho

a a:n

(với n  ƯC(a,b))
b b:n

RÚT GỌN PHÂN SỐ
* Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng một ước
chung ( khác 1 và -1) của chúng
* Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.
* Khi rút gọn phân số ta thường rút gọn đến tối giản
Bài 1 : Tìm 3 phân số bằng các phân số sau:
1
...
...
...



2
...
...
...
3
...
...
...



4
...
...
...

2
...
...
...



3
...
...
...
3
...
...
...



2
...
...
...

3
...
...
...



4
...
...
...
4
... ... ...



5
... ... ...

4
...
...
...



9
...
...
...
7
...
...
...



13
...
...
...

Bài 2 :Tìm nguyên x và y, biết
x
6

7
21
x
6

5
10

5
20

y
28
3
33

y
77

4
x

8
10
4
7

8
y

Bài 3 Caùc caëp phaân soá sau coù baèng nhau khoâng, vì sao?
1
3
vaø
4
12
3
9
vaø
5
15

a)

b)

2
6
vaø
3
8

c)

4
12
vaø
3
9

c)

3.5
8.24

d)

Bài 4 Ruùt goïn caùc phaân soá sau:
22
55
8.5  8.2
16
2.14
e)
7.8

a)

b)

63
81

g)

11.4  11
2  13

h)

17.5  17
3  20

d)

i)

49  7.49
49

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
*Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:
Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (BCNN) để tìm mẫu chung
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng cách chia mẫu chung cho từng
mẫu)

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
*Chú ý: Khi quy đồng mẫu nhiều phân số thì phân số đó phải có mẫu dương và
phải là phân số tối giản.
SO SÁNH PHÂN SỐ
* So sánh hai phân số cùng mẫu: Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số
nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
*So sánh hai phân số không cùng mẫu: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu
ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với
nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
* Cộng hai phân số cùng mẫu: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu, ta cộng các
tử và giữ nguyên mẫu.
* Cộng hai phân số không cùng mẫu: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu,
ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ
nguyên mẫu chung.
*Phép cộng phân số có các tính chất: Giao hoán, kết hợp, cộng với ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TOÁN 6
(2013-2014)
PHÂN SỐ BẰNG NHAU
Hai phân số
a
b
c
d
gọi là bằng nhau nếu a . d = b . c
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
* Nếu ta nhân cả tử và mẫu cùa một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta
được một phân số bằng phân số đã cho.
.
.
a a m
b b m
với mZ và m ≠ 0
* Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì
ta được một phân số bằng phân số đã cho
:
:
a a n
b b n
(với n ƯC(a,b))
RÚT GỌN PHÂN SỐ
* Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng một ước
chung ( khác 1 và -1) của chúng
* Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.
* Khi rút gọn phân số ta thường rút gọn đến tối giản
Bài 1 : Tìm 3 phân số bằng các phân số sau:
1 ... ... ...
2 ... ... ...
2 ... ... ...
3 ... ... ...
3 ... ... ...
4 ... ... ...
4 ... ... ...
9 ... ... ...
3 ... ... ...
4 ... ... ...
3 ... ... ...
2 ... ... ...
4 ... ... ...
5 ... ... ...
7 ... ... ...
13 ... ... ...
Bài 2 :Tìm nguyên x và y, biết
6
7 21
x
4
8 10
x
6
5 10
x
4 7
8 y
Bài 3 Caùc caëp phaân soá sau coù baèng nhau khoâng, vì sao?
a)
1
4
vaø
3
12
b)
2
3
vaø
6
8
c)
4
3
vaø
12
9
d)
3
5
vaø
9
15
Bài 4 Ruùt goïn caùc phaân soá sau:
a)
22
55
b)
63
81
c)
3.5
8.24
d)
8.5 8.2
16
e)
2.14
7.8
g)
11.4 11
2 13
h)
17.5 17
3 20
i)
49 7.49
49
QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
*Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:
Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (BCNN) để tìm mẫu chung
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng cách chia mẫu chung cho từng
mẫu)
đề cương ôn tập thi HKII toán 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập thi HKII toán 6 - Người đăng: mitom255
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề cương ôn tập thi HKII toán 6 9 10 879