Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8

Được đăng lên bởi Carol Kim
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1
a) Cho các chất sau: CaO, Zn, KMnO4, H2O, HCl, CO2, S, Cu và dụng cụ thí nghiệm cần thiết. Hãy
viết các phương trình phản ứng để điều chế: H2, Ca(OH)2, O2, H2CO3, H2SO3 .
b) Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột là: Na2O, P2O5, CaO, Fe2O3. Hãy trình bày phương pháp
hoá học để phân biệt các chất trên.Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
Bài 2.
Một nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt không mang điện bằng 6/11 số hạt mang
điện.Hỏi X thuộc nguyên tố hóa học nào?
Bài 3.
Cần bao nhiêu gam K2O và bao nhiêu gam H2O để thu được 200g dd KOH 2,8%?
Bài 4
Hãy cân bằng các phương trình hóa học sau. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất
trong mỗi phản ứng.
a. Al + CuCl2

→

AlCl3 +Cu

b. NaOH + Fe2(SO4)3 → Na2SO4 +Fe(OH)3
c. Na + H2O

→

d. Al +AgNO3

NaOH +H2

→ Al(NO3)3 +Ag

e. KOH +HnSO4 → KnSO4 +H2O
f. Fe(OH)3

→

Fe2O3 +H2O

Bài 5.
Cho 4 chất rắn ở dạng bột : BaCO3 , Na2CO3, NaCl, K2SO4. Làm thế nào để phân biệt được chúng
khi chỉ dung nước và dung dịch HCl ?
Bài 6.
Trộn 200ml dung dịch H2SO4( dungdịch X ) với 300ml dung dịch H2SO4 ( dung dịch Y) thì được
dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 4,59g Al .
a) Xác định CM của dung dịchZ .
b) Dung dịch X được pha từ dung dịch Y bằng cách thêm H2O vào dung dịch Y theo tỉ lệ thể tích
V H2O : VY = 3 : 5 . Xác định CM của dung dịch X và dung dịch Y.

Bài 7. Trong một bình kín chứa 3 mol khí SO2 và 2 mol khí O2 và một ít bột V2O5 làm xúc
tác.Nung nóng bình trong một thời gian thì thu được hỗn hợp khí A .
a)

Nếu hiệu suất phản ứng đạt 75% thì có bao nhiêu lít khí SO3 tạo thành( đktc) .

b) Nếu tổng số mol các khí trong hỗn hợp A là 4,25mol thì có bao nhiêu % số mol SO2 bị oxi
hóa thành SO3.
Bài 8.
Hoà tan m gam hỗnhợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư
thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.
Bài 9.
Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại
Chì.Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.
Bài 10.
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B
.Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ
chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất
có trong dung dịch D.
t0
Biết : 3Fe + 2O
Fe3O4
2
Fe +
2HCl  FeCl2 + H2
Fe3O4 + 8 HCl  FeCl2 + 2FeCl3 ...
Bài 1
a) Cho các chất sau: CaO, Zn, KMnO
4
, H
2
O, HCl, CO
2
, S, Cu và dụng cụ thí nghiệm cần thiết. Hãy
viết các phương trình phản ứng để điều chế: H
2
, Ca(OH)
2
, O
2
, H
2
CO
3
, H
2
SO
3 .
b) Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột là: Na
2
O, P
2
O
5
, CaO, Fe
2
O
3
. Hãy trình bày phương pháp
hoá học để phân biệt các chất trên.Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
Bài 2.
Một nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt không mang điện bằng 6/11 số hạt mang
điện.Hỏi X thuộc nguyên tố hóa học nào?
Bài 3.
Cần bao nhiêu gam K
2
O và bao nhiêu gam H
2
O để thu được 200g dd KOH 2,8%?
Bài 4
Hãy cân bằng các phương trình hóa học sau. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất
trong mỗi phản ứng.
a. Al + CuCl
2
→ AlCl
3
+Cu
b. NaOH + Fe
2
(SO
4
)
3
→ Na
2
SO
4
+Fe(OH)
3
c. Na + H
2
O → NaOH +H
2
d. Al +AgNO
3
→ Al(NO
3
)
3
+Ag
e. KOH +H
n
SO
4
→ K
n
SO
4
+H
2
O
f. Fe(OH)
3
→ Fe
2
O
3
+H
2
O
Bài 5.
Cho 4 chất rắn ở dạng bột : BaCO
3
, Na
2
CO
3
, NaCl, K
2
SO
4
. Làm thế nào để phân biệt được chúng
khi chỉ dung nước và dung dịch HCl ?
Bài 6.
Trộn 200ml dung dịch H
2
SO
4
( dungdịch X ) với 300ml dung dịch H
2
SO
4
( dung dịch Y) thì được
dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 4,59g Al .
a) Xác định C
M
của dung dịchZ .
b) Dung dịch X được pha từ dung dịch Y bằng cách thêm H
2
O vào dung dịch Y theo tỉ lệ thể tích
V H
2
O : V
Y
= 3 : 5 . Xác định C
M
của dung dịch X và dung dịch Y.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8 - Người đăng: Carol Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8 9 10 219