Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập tin 6,7

Được đăng lên bởi phanvanyen76
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 7
Phần 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu đã có trong cột cần thực hiện thao tác
nào sau đây?
A. Nháy chuột trên vạch phân cách cột.
B. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.
C. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng.
D. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách dòng.
Câu 2: Ñeå goäp nhieàu oâ cuûa trang tính thaønh moät oâ vaø thöïc hieän canh giöõa döõ lieäu ta
choïn nuùt leänh:
A.
B.
C.
Câu 3: : Nút lệnh
(Font Color) dùng để:
a. Định dạng Font chữ
b. Định dạng màu chữ
c. Định dạng màu nền
d. Định dạng kiểu chữ

D.

Câu 4: Công dụng của nút lệnh này
là
A. Tạo chữ gạch chân
B. Tạo chữ đậm
C. Chọn phông chữ
D. Chọn màu chữ
Câu 5: thiết lập lề và hướng giấy in ta chọn lệnh nào sau đđây?
a. File
Open
b. File
Save
c. File
Page Setup…
d. File
Print Preview
Câu 6: Các nút lệnh
nằm trên thanh nào?
A. Thanh Trạng Thái
B. Thanh Công cụ
C. Thanh Thực đơn
D. Thanh Tiêu đề
Câu 7: Để in trang tính, ta nháy vào nút lệnh:
A. Print
B. Print Preview
C. Save
D. Open
Câu 8: Để kẻ đường biên của các ô ta có thể chọn nút lệnh
A.
B.
C.
D.
Câu 9: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
A.
B.
C.
Câu 10: Nút lệnh nào dùng để xem bảng tính trước khi in:

D.

A. Nút
B. Nút
C. Nút
D. Nút
Câu 11: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh:
A.
B.
C.
D.
Câu 13: Để tô màu nền, ta sử dụng nút lệnh:
A. Font Color
B. Fill Color
C. Size
D. Font
Câu 14: Để chuyển sang chế độ ngắt trang, ta thực hiện:
A. File → Page Break Preview
B. View → Page Break Preview
C. Format  Page Break Preview
D. Edit  Page Break Preview
Câu 15: Caâu naøo sau ñaây ñuùng?
A. Saép xeáp döõ lieäu laø hoaùn ñoåi vò trí cuûa caùc haøng vôùi nhau.
B. Saép xeáp döõ lieäu laø hoaùn ñoåi vò trí cuûa caùc coät vôùi nhau.
C. Saép xeáp döõ lieäu laø choïn vaø hieån thò nhöõng haøng thoaû maõn caùc tieâu chuaån nhaát ñònh naøo
ñoù.

D. Saép xeáp döõ lieäu laø chæ choïn vaø hieån thò nhöõng coät thoaû maõn caùc tieâu chuaån nhaát ñònh
naøo ñoù.
Câu 16: Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút
Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:
A. 1.76
B. Một kết quả khác C. 1.753
D. 1.75

.

Câu 17: Nút lệnh này
dùng làm
A. Căn thẳng lề trái
B. Căn thẳng lề phải
C. Căn giữa ô
D. Hợp nhất các ô
Câu 18: Để sắp xếp điểm của một môn học (vd Tin học), bước đầu tiên là.
A. Bấm vào nút
B. Click chuột vào cột Tin học
C. Tô đen hết vùng dữ liệu
D. Bấm vào nút
Câu 19: Bảng tính đang ở chế độ lọc, muốn thoát khỏi chế độ lọc ta thực hiện
A. File → Exit
B. Data → Filter →...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 7
Phần 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu đã có trong cột cần thực hiện thao tác
nào sau đây?
A. Nháy chuột trên vạch phân cách cột.
B. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.
C. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng.
D. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách dòng.
Câu 2: Ñeå goäp nhieàu cuûa trang tính thaønh moät oâ vaø thöïc hieän canh giöõa döõ lieäu ta
choïn nuùt leänh:
A. B. C. D.
Câu 3: : Nút lệnh (Font Color) dùng để:
a. Định dạng Font chữ b. Định dạng màu chữ
c. Định dạng màu nền d. Định dạng kiểu chữ
Câu 4: Công dụng của nút lệnh này
A. Tạo chữ gạch chân B. Tạo chữ đậm
C. Chọn phông chữ D. Chọn màu chữ
Câu 5: thiết lập lề và hướng giấy in ta chọn lệnh nào sau đđây?
a. File Open b. File Save
c. File Page Setup… d. File Print Preview
Câu 6: Các nút lệnh nằm trên thanh nào?
A. Thanh Trạng Thái B. Thanh Công cụ
C. Thanh Thực đơn D. Thanh Tiêu đề
Câu 7: Để in trang tính, ta nháy vào nút lệnh:
A. Print B. Print Preview C. Save D. Open
Câu 8: Để kẻ đường biên của các ô ta có thể chọn nút lệnh
A. B. C. D.
Câu 9: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
A. B. C. D.
Câu 10: Nút lệnh nào dùng để xem bảng tính trước khi in:
A. Nút B. Nút C. Nút D. Nút
Câu 11: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh:
A. B. C. D.
Câu 13: Để tô màu nền, ta sử dụng nút lệnh:
A. Font Color B. Fill Color C. Size D. Font
Câu 14: Để chuyển sang chế độ ngắt trang, ta thực hiện:
A. File → Page Break Preview B. View → Page Break Preview
C. Format Page Break Preview D. Edit Page Break Preview
Câu 15: Caâu naøo sau ñaây ñuùng?
A. Saép xeáp döõ lieäu laø hoaùn ñoåi vò trí cuûa caùc haøng vôùi nhau.
B. Saép xeáp döõ lieäu laø hoaùn ñoåi vò trí cuûa caùc coät vôùi nhau.
C. Saép xeáp döõ lieäu laø choïn vaø hieån thò nhöõng haøng thoaû maõn caùc tieâu chuaån nhaát ñònh naøo
ñoù.
Đề cương ôn tập tin 6,7 - Trang 2
Đề cương ôn tập tin 6,7 - Người đăng: phanvanyen76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập tin 6,7 9 10 581