Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập tin học 7 kì 2

Được đăng lên bởi tranha1406
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Thạch Bình

Giáo án Tin học 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 7 – HKII
Năm học 2014 – 2015
I. TRẮC NGHIỆM:
Khoang tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Để đặt hướng giấy in cho một trang trang bảng tính ta phải thực hiện:
A. File  Page Setup  Page.
B. File  Page Setup  Margins.
C. File  Margins  Page Setup.
D. File  Page  Margins.
Câu 2: Nháy nút lệnh nào để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Để lọc dữ ta sử dụng lệnh?
A. Data  Filter Auto Filter;
B. Data  Filter Show All;
C. Data  Sort;
D. Data  Filter Sort.
Câu 4: Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô?
A. Top;
B. Left;
C. Bottom;
D. Right.
Câu 5: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh nào?
A.
B.
C.
Câu 6: Trong Excel lệnh nào dùng để ngắt trang:
A. Format  Cells…
B. View  Page Break Preview
C. View  Normal
D. View  Cells…
Câu 7: Để tăng chữ số thập phân trong ô tính ta sử dụng lệnh?
A.
B.
C.
D.
Câu 8: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào?
A. (Permissiont);
B.
(Print Preview);
C.
(New);
D.
(Print).
Câu 9: Các nút lệnh
nằm trên thanh nào?
A. Thanh công cụ;
B. Thanh trạng thái;
C. Thanh tiêu đề;
D. Thanh bảng chọn.
Câu 10: Để mở một bảng tính đã được lưu trong máy tính ta thực hiện?
A. File  Save;
B. File  Open;
C. File  New;
D. File  Close.
Câu 11: Nháy nút lệnh nào để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?
A.
B.

D.

C.
D.
Câu 12: Trong Excel, để thực hiện lọc dữ liệu em dùng lệnh:
A. File  Print… .
B. Data  Filter  AutoFilter.
C. File  Page Setup… .
D. View  Page Break Preview.
Câu 13: Nút lệnh nào sau đây không có trong Excel?
A.
B.
C.
Câu 14: Kết quả của lệnh expand (2*x^3*y^5)*(9*x^3*y^2) là:
A. answer: 18.x5.y3
B. answer: 18.x5.y5
C. answer: 18.x6.y7
D. answer: 18.x3.y5

GV: Trần Thị Hà

D.

Năm học 2014 - 2015

Trường THCS Thạch Bình

Giáo án Tin học 7

Câu 15: Ô A1 của trang tính có số 1,755; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút
thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:
A. 1,753.
B. 1,75.
C. 1,76.
D. 1,7530.
Câu 16: Muốn đặt thông số cho lề dưới của bảng tính ta chọn ô:
A. Top.
B. Bottom.
C. Left.
D. Right.
Câu 17: Trong Excel, nút lệnh nào dùng để nối nhiều ô tính nhỏ thành một ô lớn?
A.
B.
C.
D.
Câu 18: Lệnh nào sau đây khi thực hiện sẽ báo lỗi:
A. simplify y = 4/5 – 5 + 9/12 + 2*3 + x
B. simplify 4/5 – 5 + 9/12 + 2*3
C. plot y = 3 – 2*x
D. plot y = 3*x - 2
Câu 19: Ghi tên cho các dạng biểu đồ sau đây?

A. ……………………
B…………………… C. …………
Câu 20: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ:
A. Minh họa dữ liệu trực quan - Dễ so sánh số liệu.
...
Trường THCS Thạch Bình Giáo án Tin học 7
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 7 – HKII
Năm học 2014 – 2015
I. TRẮC NGHIỆM:
Khoang tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Để đặt hướng giấy in cho một trang trang bảng tính ta phải thực hiện:
A. File Page Setup Page.
B. File Page Setup Margins.
C. File Margins Page Setup.
D. File Page Margins.
Câu 2: Nháy nút lệnh nào để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
A. B. C. D.
Câu 3: Để lọc dữ ta sử dụng lệnh?
A. Data Filter Auto Filter; B. Data Filter Show All;
C. Data Sort; D. Data Filter Sort.
Câu 4: Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô?
A. Top; B. Left;
C. Bottom; D. Right.
Câu 5: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh nào?
A. B. C. D.
Câu 6: Trong Excel lệnh nào dùng để ngắt trang:
A. Format Cells… B. View Page Break Preview
C. View Normal D. View Cells…
Câu 7: Để tăng chữ số thập phân trong ô tính ta sử dụng lệnh?
A. B. C. D.
Câu 8: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào?
A. (Permissiont); B. (Print Preview);
C. (New); D. (Print).
Câu 9: Các nút lệnh nằm trên thanh nào?
A. Thanh công cụ; B. Thanh trạng thái;
C. Thanh tiêu đề; D. Thanh bảng chọn.
Câu 10: Để mở một bảng tính đã được lưu trong máy tính ta thực hiện?
A. File Save; B. File Open;
C. File New; D. File Close.
Câu 11: Nháy nút lệnh nào để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?
A. B.
C. D.
Câu 12: Trong Excel, để thực hiện lọc dữ liệu em dùng lệnh:
A. File Print… . B. Data Filter AutoFilter.
C. File Page Setup… . D. View Page Break Preview.
Câu 13: Nút lệnh nào sau đây không có trong Excel?
A. B. C. D.
Câu 14: Kết quả của lệnh expand (2*x^3*y^5)*(9*x^3*y^2) là:
A. answer: 18.x
5
.y
3
B. answer: 18.x
5
.y
5
C. answer: 18.x
6
.y
7
D. answer: 18.x
3
.y
5
GV: Trần Thị Hà Năm học 2014 - 2015
đề cương ôn tập tin học 7 kì 2 - Trang 2
đề cương ôn tập tin học 7 kì 2 - Người đăng: tranha1406
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương ôn tập tin học 7 kì 2 9 10 576