Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương Ôn Tập Toán

Được đăng lên bởi Trần Linh
Số trang: 264 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
hoctoancapba.com

UBND T NH B C NINH
GIÁO D C VÀ ÀO T O

C

NG

ÔN THI THPT QU C GIA MÔN TOÁN
m h c 2014 - 2015

c Ninh, tháng 11 n m 2014

GD&

hoctoancapba.com

Ninh

CHUYÊN

ng ôn thi THPT qu

gia

2014-2015

1. KH O SÁT HÀM S VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Biên so n và s u t m: Ngô V n Khánh – GV tr ng THPT Nguy n V n C
1. Ch
1: Bài toán v ti p tuy n
1.1. D ng 1: Ti p tuy n c a
th hàm s t i m t
m M(x 0 , y 0 ) Î (C ) : y = f (x )
tính k = f ' (x 0 ) (h s góc c a ti p tuy n)

* Tính y ' = f ' (x )

;

* Ti p tuy n c a

th hàm s y = f (x ) t i

m M (x 0 ; y 0 ) có ph

ng trình

y - y 0 = f ' (x 0 ) (x - x 0 ) v i y 0 = f (x 0 )

Ví d 1: Cho hàm s y = x 3 - 3x + 5 (C). Vi t ph ng trình ti p tuy n c a
a)
i
m A (-1; 7).
b)
i
m có hoành
x = 2.
c)
i
m có tung
y =5.
Gi i:
a) Ph ng trình ti p tuy n c a (C) t i
m M 0 (x 0 ; y0 ) có d ng:

th (C):

y - y0 = f '(x 0 )(x - x 0 )

Ta có y ' = 3x 2 - 3 Þ y '(-1) = 0 .
Do ó ph

ng trình ti p tuy n c a (C) t i

m A(-1; 7) là: y - 7 = 0 hay y = 7.

b) T x = 2 Þ y = 7 .
y’(2) = 9. Do ó ph ng trình ti p tuy n c a (C) t i
y - 7 = 9(x - 2) Û y - 7 = 9x - 18 Û y = 9x - 11

m có hoành

x = 2 là:

éx = 0
ê
ê
3
3
c) Ta có: y = 5 Û x - 3x + 5 = 5 Û x - 3x = 0 Û êx = - 3
ê
êx = 3
êë
+) Ph ng trình ti p tuy n t i c a (C) t i
m (0; 5).
Ta có y’(0) = -3.
Do ó ph ng trình ti p tuy n là: y - 5 = -3(x - 0) hay y = -3x +5.
+) Ph

ng trình ti p tuy n t i c a (C) t i

m (- 3; 5) .

y '(- 3) = 3(- 3)2 - 3 = 6
Do ó ph
+) T

ng trình ti p tuy n là: y - 5 = 6(x + 3) hay y = 6x + 6 3 + 5 .

ng t ph

ng trình ti p tuy n c a (C) t i (- 3; 5) là: y = 6x - 6 3 + 5 .

Ví d 2: Cho
th (C) c a hàm s y = x 3 - 2x 2 + 2x - 4 .
a) Vi t ph ng trình ti p tuy n v i (C) t i giao
m c a (C) v i tr c hoành.

GD&

hoctoancapba.com

Ninh

ng ôn thi THPT qu

gia

2014-2015

b) Vi t ph ng trình ti p tuy n v i (C) t i giao
m c a (C) v i tr c tung.
c) Vi t ph ng trình ti p tuy n v i (C) t i
m x0 th a mãn y”(x0) = 0.
Gi i:
Ta có y ' = 3x 2 - 4x + 2 . G i M (x 0 ; y 0 ) là ti p

m thì ti p tuy n có ph

y - y 0 = y '(x 0 )(x - x 0 ) Û y = y '(x 0 )(x - x 0 ) + y 0

a) Khi M = (C ) Ox thì y0 = 0 và x0 là nghi m ph

x 3 - 2x 2 + 2x - 4 = 0 Û x = 2 ; y’(2) = 6, thay các giá tr
trình ti p tuy n: y = 6(x - 2)

ng trình:

(1)

ng trình:
ã bi t vào (1) ta

c ph

ng

b) Khi M = (C ) Oy thì x0 = 0 Þ y0 = y(0) = -4 và y '(x 0 ) = y '(0) = 2 , thay các

giá tr ã
bi t vào (1) ta

c ph

ng trình ti p tuy n: y = 2x - 4 .

c) Khi x0 là nghi m ph

ng trình y”= 0. Ta có: y” = 6x – 4.
æ2 ö...
UBND TNH BC NINH
 GIÁO DC VÀ ÀO TO
 CNG
ÔN THI THPT QUC GIA MÔN TOÁN
m hc 2014 - 2015
c Ninh, tháng 11 nm 2014
hoctoancapba.com
Đề Cương Ôn Tập Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương Ôn Tập Toán - Người đăng: Trần Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
264 Vietnamese
Đề Cương Ôn Tập Toán 9 10 184