Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập toán 5 hk1

Được đăng lên bởi khiem4b
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c¬ng ¤n tËp - To¸n 5
PhÇn I: Ph©n sè:
1) PhÐp céng vµ trõ ph©n sè:
a) TÝnh:
7
9

9
10

x

1
4

b) T×m x :

5
8

3

2
5

x

3
5

3
5

3
8

1
10

4

5
7

7
8

x

3
5

1
2

3
10

1 – (2

5

1
3

)

1
4

2. PhÐp nh©n vµ chia ph©n sè:
a) TÝnh:
7

5

1

9

6

5 10

b) T×m x :
x:

3
2

1
4

x

7

:

2
7

6
7

2
3

1 3
:
4 8

3
5
4
:x
5

6
11

PhÇn II: Gi¶i to¸n:
1) Tæng – TØ:
Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng

3
5

6
5

2
3

chiÒu dµi. Nöa chu vi b»ng 256m. TÝnh

diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
2) HiÖu tØ:
Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng 3 chiÒu dµi. ChiÒu réng kÐm chiÒu dµi 20m.
5

TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
3. Gi¶i to¸n tØ sè:

Bµi 1: Mua 12 quyÓn vë hÕt 30 000 ®ång. Hái mua 60 quyÓn vë nh thÕ hÕt bao
nhiªu tiÒn?
Bµi 2: Theo dù ®Þnh, mét xëng méc ph¶i lµm trong 30 ngµy, mçi ngµy ®ãng ®îc
12 bé bµn ghÕ th× míi hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Do c¶i tiÕn kÜ thuËt nªn mçi ngµy x
ëng ®ã
®ãng ®îc 18 bé bµn ghÕ. Hái xëng ®ã lµm trong bao nhiªu ngµy th× hoµn thµnh kÕ
ho¹ch?
PhÇn III: B¶ng ®¬n vÞ ®o:
1) B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi:
Lín h¬n mÐt
km

hm

MÐt
dam

m
1m
= 10dm
=

1
10

BÐ h¬n mÐt
dm

dam

2) B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi
lîng:
*Häc k× I n¨mhäc 2007 - 20
08 *

cm

mm

§Ò c¬ng ¤n tËp - To¸n 5

Lín h¬n ki-l«-gam
tÊn

t¹

yÕn

ki-l«-gam
gam
kg

hg

*Häc k× I n¨mhäc 2007 - 20
08 *

BÐ h¬n ki-l«dag

g

1kg
= 10hg
= 1 yÕn
10

3) B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn
tÝch:
Lín h¬n mÐt vu«ng
km2

hm2

mÐt vu«ng
vu«ng

dam2

BÐ h¬n mÐt

m2
1m2
= 100dm2
= 1 da

dm2

cm2

mm2

100

m2
4) LuyÖn tËp:
1. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
a) 135m = ... dm

375cm = ... m

...m...dm b) 19 yÕn = ...kg

4km37m = m

203kg = ... tÊn

354dm =

2006g = ... kg ... g

3tÊn7yÕn = ... kg
c) 5cm2 = ... mm2 6m235dm2 = m2

2006m2 = ... dam2... m2

PhÇn IV: Sè thËp ph©n:
1. §äc – viÕt sè thËp ph©n:
Sè thËp ph©n

1

2

3

,

Hµng

Tr¨m

chôc

®¬n vÞ

4
phÇn
mêi

5
phÇn
tr¨m

6
phÇn
ngh×n

Mçi ®¬n vÞ cña mét hµng b»ng 10 ®¬n vÞ cña hµng thÊp h¬n
liÒn sau.
Quan hÖ gi÷a c¸c
®¬n vÞ cña hai
hµng liÒn nhau
1
Mçi ®¬n vÞ cña mét hµng b»ng
(hay 0,1) ®¬n vÞ cña hµng
10

cao h¬n liÒn tríc.
* §äc viÕt sè thËp ph©n sau:
20,06;

7,5;

201,55;

* ViÕt c¸c sè thËp ph©n sau:
- N¨m ®¬n vÞ, b¶y phÇn mêi.
- Ba tr¨m mêi l¨m ®¬n vÞ, s¸u phÇn ngh×n.
- Kh«ng ®¬n vÞ, b¶y phÇn tr¨m.
* ViÕt theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ.

0,187

42,538;

41,835;

42,358;

41,538

2. PhÐp céng vµ trõ sè thËp ph©n:
* §Æt tÝnh råi tÝnh:
3,85 + 2,67

5,7 + 6,24

7,18 – 6,25

12 – 3,45

234 + 45,6

12,3 + 45,6 + 78,9

67,8 – 56

3,21 – 2,1

* TÝnh b»ng c¸ch thuËn lîi nhÊt...
P
h
Ç
n
I:
P
h
©
n s
è
:
1)
P
h
Ð
p
céng
trõ
ph
©
n
s
è
:
a)
T
Ý
nh:
7
9
b)
T
×
m
x
:
9
10
3
2
3 3
4
5
5
5 8 7
3 1
3
5 2
10
2
1
1
(
5 3
)
x
1
5
4
8
x
3
1
5
10
7
x
1
8
4
2.
P
h
Ð
p
nh
©
n
vµ chia
ph
©
n
s
è
:
a)
T
Ý
nh:
7
5
1
:
7
6 2
3
1
:
3
6
b)
T
×
m
9 6
x
:
x :
3
1
2
4
5
10
x
2
6
7
11
7 3
5
4
: x
2
5
3
4 8
5
P
h
Ç
n
II: Gi¶i t
o
¸
n:
1)
T
æ
n
g
T
Ø
:
3
Mét h
×
nh ch÷ nh
Ë
t chi
Ò
u réng ng
5
di
Ö
n t
Ý
ch h
×
nh ch÷ nh
Ë
t
®
ã
.
2)
H
i
Ö
u
t
Ø
:
chi
Ò
u
dµi.
Nöa chu vi b»ng 256m.
T
Ý
nh
3
Mét h
×
nh ch÷ nh
Ë
t cã chi
Ò
u réng b»ng
5
T
Ý
nh di
Ö
n t
Ý
ch h
×
nh ch÷ nh
Ë
t
®
ã
.
3. Gi¶i to
¸
n
t
Ø
s
è
:
chi
Ò
u
dµi.
C
hi
Ò
u réng k
Ð
m chi
Ò
u
dµi
20m.
B
µ
i
1 : Mua 12 quy
Ó
n vë h
Õ
t 30 000
®
å
ng. Hái mua 60 quy
Ó
n vë nh th
Õ
h
Õ
t bao
nhi
ª
u ti
Ò
n?
B
µ
i
2 : Theo dù
®
Þ
nh, mét xëng méc ph¶i
lµm
trong 30 ng
µ
y, mçi ng
µ
y
®
ã
ng
®
î
c
12 bé
bµn gh
Õ
th
×
m
í
i h
o
µ
n th
µ
nh k
Õ
h
o
¹
ch. Do c¶i ti
Õ
n k
Ü
thu
Ë
t n
ª
n mçi ng
µ
y
x
ëng
®
ã
®
ã
ng
®
î
c 18
bµn gh
Õ
. Hái xëng
®
ã
lµm
trong bao nhi
ª
u ng
µ
y th
×
h
o
µ
n th
µ
nh k
Õ
h
o
¹
ch?
P
h
Ç
n
III: ng
®
¬
n
v
Þ
®
o
:
1) B¶ng
®
¬
n
v
Þ
®
o
®
é
dµi:
L
í
n h¬n m
Ð
t M
Ð
t
B
Ð
h¬n m
Ð
t
km hm dam m dm cm mm
1m
= 10dm
2) B¶ng
®
¬
n
v
Þ
®
o khèi
l
î
n
g:
1
=
10
dam
§
Ò
c¬ng
¤n
tËp
-
T
o
¸
n
5
*
H
ä
c
k
×
I
n
¨
m h
ä
c
2
0
0
7
-
2
0
0
8 *
đề cương ôn tập toán 5 hk1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập toán 5 hk1 - Người đăng: khiem4b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương ôn tập toán 5 hk1 9 10 833