Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1

Được đăng lên bởi p3kun10
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4663 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trêng THCS trung hoµ
N¨m häc 2008 - 2009

§Ò c¬ng «n tËp häc k× i
m«n: to¸n 6

A. Lý thuyÕt :
I.
PhÇn sè häc: Lµm c¸c c©u hái ë sau phÇn «n tËp ch¬ng I , II.
II.
PhÇn h×nh häc: Lµm c¸c c©u hái ë sau phÇn «n tËp ch¬ng I.
B. Bµi tËp : C¸c d¹ng bµi tËp t¬ng øng víi lý thuyÕt trong SGK + SBT.
Mét sè bµi tËp bæ sung:
I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm
Bµi 1. §iÒn dÊu x vµo « thÝch hîp :
STT
C©u
§óng
1. Mäi sè nguyªn tè ®Òu lµ sè lÎ.
2. 128 : 124 = 122
3. 173 . 23 = 343
4. Mäi sè nguyªn tè cã ch÷ sè tËn cïng lµ mét trong c¸c ch÷ sè: 1, 3, 7, 9.
5. NÕu mçi sè h¹ng cña tæng kh«ng chia hÕt cho 3 th× tæng kh«ng chia hÕt cho 3.
NÕu tæng cña hai sè chia hÕt cho 4 vµ mét trong hai sè chia hÕt cho 4 th× sè
6.
h¹ng cßn l¹i chia hÕt cho 4.
7. Sè chia hÕt cho 2 vµ chia hÕt cho 5 cã ch÷ sè tËn cïng b»ng 0.
8. NÕu mét thõa sè cña tÝch chia hÕt cho 5 th× tÝch chia hÕt cho 5.
9. NÕu mçi sè h¹ng cña tæng chia hÕt cho 7 th× tæng chia hÕt cho 7.
10. Mét sè chia hÕt cho 2 th× ch÷ sè tËn cïng lµ 4.
Bµi 2. Khoanh trßn vµo nh÷ng kh¼ng ®Þnh ®óng :
1. ¦CLN cña a vµ b b»ng :
a) Sè lín nhÊt trong hai sè a vµ b
b) Lµ íc cña c¶ a vµ b
c) B»ng b nÕu a chia hÕt cho b
d) B»ng a nÕu a chia hÕt cho b
2. BCNN cña a vµ b b»ng:
a) a.b víi mäi a, b
b) a.b víi a vµ b nguyªn tè cïng nhau
c) B»ng b nÕu a > b
d) Lµ mét sè chia hÕt cho c¶ a vµ b.
Bµi 3. Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai ?
a. Mäi sè tù nhiªn ®Òu lµ sè nguyªn
b. Mäi sè nguyªn ®Òu lµ sè tù nhiªn
c. Sè nguyªn ©m nhá h¬n sè tù nhiªn
d. NÕu a lµ sè nguyªn vµ a kh«ng ph¶i sè tù nhiªn th× a lµ sè nguyªn ©m.
e. §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B.
f. NÕu M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB th× M c¸ch ®Òu hai ®iÓm A vµ B.
g. Hai tia ph©n biÖt lµ hai tia kh«ng cã ®iÓm chung.
h. Hai tia cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng th× ®èi nhau.
i. Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt th× hoÆc c¾t nhau hoÆc song song.
j. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm c¸ch ®Òu A vµ B.
k. Hai tia ®èi nhau cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng.
Bµi 4. H·y nèi mçi dßng ë cét tr¸i víi mét dßng ë cét ph¶i ®Ó t¹o thµnh mét kh¼ng ®Þnh ®óng.

Sai

A. Hai ®êng th¼ng chØ cã mét ®iÓm chung lµ
B. Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung lµ
C. Hai ®êng th¼ng cã mét ®iÓm chung hoÆc kh«ng cã
®iÓm chung nµo lµ

1. Hai ®êng th¼ng song song.
2. Hai ®êng th¼ng trïng nhau.

D. Hai ®êng th¼ng cã hai ®iÓm chung lµ

4. §êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B.

3. Hai ®êng th¼ng c¾t nhau.

5. Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt.
Bµi 5. §iÒn vµo « trèng nh÷ng ph¸t biÓu sau ®Ó ®îc c©u ®óng.

1

a)
b)
c)
d)

Trong ba ®i...
Trêng THCS trung hoµ
N¨m häc 2008 - 2009
§Ò c¬ng «n tËp häc k× i
m«n: to¸n 6
A. Lý thuyÕt :
I. PhÇn sè häc: Lµm c¸c c©u hái ë sau phÇn «n tËp ch¬ng I , II.
II. PhÇn h×nh häc: Lµm c¸c c©u hái ë sau phÇn «n tËp ch¬ng I.
B. Bµi tËp : C¸c d¹ng bµi tËp t¬ng øng víi lý thuyÕt trong SGK + SBT.
Mét sè bµi tËp bæ sung:
I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm
Bµi 1.
§iÒn dÊu x vµo « thÝch hîp :
STT C©u §óng Sai
1. Mäi sè nguyªn tè ®Òu lµ sè lÎ.
2. 12
8
: 12
4
= 12
2
3. 17
3
. 2
3
= 34
3
4. Mäi sè nguyªn tè cã ch÷ sè tËn cïng lµ mét trong c¸c ch÷ sè: 1, 3, 7, 9.
5. NÕu mçi sè h¹ng cña tæng kh«ng chia hÕt cho 3 th× tæng kh«ng chia hÕt cho 3.
6.
NÕu tæng cña hai sè chia hÕt cho 4 vµ mét trong hai sè chia hÕt cho 4 th× sè
h¹ng cßn l¹i chia hÕt cho 4.
7. Sè chia hÕt cho 2 vµ chia hÕt cho 5 cã ch÷ sè tËn cïng b»ng 0.
8. NÕu mét thõa sè cña tÝch chia hÕt cho 5 th× tÝch chia hÕt cho 5.
9. NÕu mçi sè h¹ng cña tæng chia hÕt cho 7 th× tæng chia hÕt cho 7.
10. Mét sè chia hÕt cho 2 th× ch÷ sè tËn cïng lµ 4.
Bµi 2.
Khoanh trßn vµo nh÷ng kh¼ng ®Þnh ®óng :
1. ¦CLN cña a vµ b b»ng :
a) Sè lín nhÊt trong hai sè a vµ b b) Lµ íc cña c¶ a vµ b
c) B»ng b nÕu a chia hÕt cho b d) B»ng a nÕu a chia hÕt cho b
2. BCNN cña a vµ b b»ng:
a) a.b víi mäi a, b b) a.b víi a vµ b nguyªn tè cïng nhau
c) B»ng b nÕu a > b d) Lµ mét sè chia hÕt cho c¶ a vµ b.
Bµi 3.
Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai ?
a. Mäi sè tù nhiªn ®Òu lµ sè nguyªn
b. Mäi sè nguyªn ®Òu lµ sè tù nhiªn
c. Sè nguyªn ©m nhá h¬n sè tù nhiªn
d. NÕu a lµ sè nguyªn vµ a kh«ng ph¶i sè tù nhiªn th× a lµ sè nguyªn ©m.
e. §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B.
f. NÕu M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB th× M c¸ch ®Òu hai ®iÓm A vµ B.
g. Hai tia ph©n biÖt lµ hai tia kh«ng cã ®iÓm chung.
h. Hai tia cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng th× ®èi nhau.
i. Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt th× hoÆc c¾t nhau hoÆc song song.
j. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm c¸ch ®Òu A vµ B.
k. Hai tia ®èi nhau cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng.
Bµi 4
.
H·y nèi mçi dßng ë cét tr¸i víi mét dßng ë cét ph¶i ®Ó t¹o thµnh mét kh¼ng ®Þnh ®óng.
Bµi 5.
§iÒn vµo « trèng nh÷ng ph¸t biÓu sau ®Ó ®îc c©u ®óng.
A. Hai ®êng th¼ng chØ cã mét ®iÓm chung lµ 1. Hai ®êng th¼ng song song.
B. Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung lµ 2. Hai ®êng th¼ng trïng nhau.
C. Hai ®êng th¼ng cã mét ®iÓm chung hoÆc kh«ng cã
®iÓm chung nµo lµ
3. Hai ®êng th¼ng c¾t nhau.
D. Hai ®êng th¼ng cã hai ®iÓm chung lµ 4. §êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B.
5. Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt.
1
Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1 - Trang 2
Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1 - Người đăng: p3kun10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1 9 10 557