Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Triết học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập Triết học

Câu 1
A)
B)
C)
D)

Đánh giá nào sau đây về chủ nghĩa Mác là đúng nhất?
Đã hoàn chỉnh. [1]
Nó chỉ là nền móng. [2]
Cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt. [3]
Cả [1]; [2]; [3] đều đúng

Câu 2 Chọn câu đúng nhất: Tại sao hiện nay việc bổ sung, phát triển lý luận của
triết học Mác – Lênin là cấp thiết?
A) Do đặc điểm thời đại: sự tương tác giữa cách mạng khoa học công nghệ và
cách mạng xã hội đã tạo nên sự biến đổi rất năng động của đời sống xã hội.
[1]
B) Do sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội làm cho yêu cầu phát triển triết
học Mác – Lênin càng trở nên cấp bách.[2]
C) Do sự phát triển lý luận triết học mácxít và đổi mới chủ nghĩa xã hội trong
thực tiễn là một quá trình thống nhất.[3]
D) Cả [1]; [2];[3] đều đúng.
Câu 3 Chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm các môn khoa học nào sau đây?
A) Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị Mác - Lênin.
B) Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học, Kinh tế chính trị Mác Lênin.
C) Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa Xã
Hội Khoa Học.
D) Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa
Xã Hội Khoa Học.
Câu 4
A)
B)
C)
D)

Chọn câu đúng nhất: Nhiệm vụ của triết học là gì?
Giải thích thế giới.
Cải tạo thế giới.
Giải thích và cải tạo thế giới.
Là khoa học của các khoa học

Câu 5 Có quan niệm cho rằng: Thế giới bao gồm trần gian, thiên đường và địa
ngục, đúng hay sai?
A) Đúng.
B) Sai.
C) Một nửa đúng, một nửa sai.
D) Quan niệm như vậy là duy tâm.
Câu 6 Chọn câu trả lời đúng về vấn đề cơ bản của triết học:
A) Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy
B) Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề giữa vật chất và ý thức cái nào có
trước cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào
D) Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề con người có khả năng nhận thức
được thế giới hay không?

C)

Câu 7 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học Mác - Lê nin. Mặt thứ
nhất của vấn đề cơ bản của triết học là :
A) Giữa vật chất và ý thức thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết
định cái nào?
B) Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
C) Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
D) Vấn đề mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy
Câu 8 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học Mác - Lê nin. Mặt thứ
hai của vấn đề cơ bản của triết học là :
A) Giữa vật chất và ý thức thì cái nào có trước, cái nào có sau, cá...
Đ c ng ôn t p Tri t h c ươ ế
Đề cương ôn tập Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Triết học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập Triết học 9 10 654