Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập triết học

Được đăng lên bởi Huỳnh Hiếu Trung
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn đàn Sinh viên Hành chính 

Câu 1: Phân tích những điều kiện ra đời của triết học Mác và nêu những
giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác – Lenin
1.1. Những điều kiện ra đời của triết học Mác
Triết học Mác, cũng như các hệ thống triết học trước đó, đều ra đời dựa trên
những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định:
1. Điều kiện về kinh tế-xã hội
- Chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai đoạn mới
- Triết học Mác ra đời trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai
đoạn mới nhờ tác động của cách mạng công nghiệp, đã tạo ra một lực lượng sản xuất
vô cùng to lớn so với các thời kỳ trước đó.
- Mâu thuẩn xã hội vốn có của nó bộc lộ ngày càng gay gắt
- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã làm cho những mâu thuẩn xã hội
vốn có của nó bộc lộ ngày càng gay gắt, nhiều cuộc đấu tranh giai cấp đã nổ ra, đi từ
thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác, từ dân sinh đến dân chủ; giai cấp tư sản không
còn là giai cấp cách mạng, giai cấp vô sản trở thành một lực lượng chính trị lớn
mạnh, là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất.
- Triết học Mác ra đời là tất yếu khách quan
- Từ thực tiển xã hội, nhất là từ thực tiển cách mạng của giai cấp vô sản đã
nảy sinh một yêu cầu mang tính khách quan là phải được soi sáng bằng một lý luận
khoa học. Sự ra đời của Triết học Mác, là một tất yếu khách quan, là sự giải đáp về
mặt lý luận những vấn đề thời đại đang đặt ra trên lập trường của giai cấp vô sản.
2. Điều kiện về mặt lý luận và những tiền đề khoa học tự nhiên
- Sự kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy triết
học
- Sự ra đời của Triết học Mác phù hợp với quy luật của lịch sử tư tưởng
nhân loại; là sự kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy
triết học nhân loại, nó được Mác và Anghen sáng tạo ra và được Lênin phát triển
một cách xuất sắc.
- Xây dựng học thuyết triết học mới, trong đó chủ nghĩa duy vật và phép
biện chứng thống nhất với nhau một cách hữu cơ.
- Các ông vừa phê phán chủ nghĩa duy tâm, vừa đánh giá cao tư tưởng biện
chứng của triết học Heghen, của Phơbach, cải tạo chúng và xây dựng nên học thuyết
triết học mới, trong đó chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thống nhất với nhau
một cách hữu cơ; đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét giới tự
nhiên, xã hội và tư duy con người.
- Triết học Mác ra đời trong sự tác động qua lại với quá trình các ông kế
thừa và cải tạo học thuyết kinh tế chính trị Anh và lý luận về Chủ nghĩa xã hội.
- Vai trò quan trọng của những thành...
Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.hanhchinhVN.Com
Câu 1: Phân tích những điều kiện ra đời của triết học Mác và nêu những
giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác – Lenin
1.1. Những điều kiện ra đời của triết học Mác
Triết học Mác, cũng như các hệ thống triết học trước đó, đều ra đời dựa trên
những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định:
1. Điều kiện về kinh tế-xã hội
- Chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai đoạn mới
- Triết học Mác ra đời trong giai đoạn chủ nghĩa bản đã bước sang giai
đoạn mới nhờ tác động của cách mạng công nghiệp, đã tạo ra một lực lượng sản xuất
vô cùng to lớn so với các thời kỳ trước đó.
- Mâu thuẩn xã hội vốn có của nó bộc lộ ngày càng gay gắt
- Sự phát triển của chủ nghĩa bản đã làm cho những mâu thuẩn hội
vốn có của nó bộc lộ ngày càng gay gắt, nhiều cuộc đấu tranh giai cấp đã nổ ra, đi từ
thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác, từ dân sinh đến dân chủ; giai cấp sản không
còn giai cấp cách mạng, giai cấp sản trở thành một lực lượng chính trị lớn
mạnh, là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất.
- Triết học Mác ra đời là tất yếu khách quan
- Từ thực tiển hội, nhất từ thực tiển cách mạng của giai cấp sản đã
nảy sinh một yêu cầu mang tính khách quan phải được soi sáng bằng một luận
khoa học. Sự ra đời của Triết học Mác, một tất yếu khách quan, sự giải đáp v
mặt lý luận những vấn đề thời đại đang đặt ra trên lập trường của giai cấp vô sản.
2. Điều kiện về mặt lý luận và những tiền đề khoa học tự nhiên
- Sự kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy triết
học
- Sự ra đời của Triết học Mác phù hợp với quy luật của lịch sử tưởng
nhân loại; sự kế thừa phát triển những thành tựu quan trọng nhất của duy
triết học nhân loại, được Mác Anghen sáng tạo ra được Lênin phát triển
một cách xuất sắc.
- Xây dựng học thuyết triết học mới, trong đó chủ nghĩa duy vật phép
biện chứng thống nhất với nhau một cách hữu cơ.
- Các ông vừa phê phán chủ nghĩa duy tâm, vừa đánh giá cao tư tưởng biện
chứng của triết học Heghen, của Phơbach, cải tạo chúng và xây dựng nên học thuyết
triết học mới, trong đó chủ nghĩa duy vật phép biện chứng thống nhất với nhau
một cách hữu cơ; đó chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét giới tự
nhiên, xã hội và tư duy con người.
- Triết học Mác ra đời trong sự tác động qua lại với quá trình các ông kế
thừa và cải tạo học thuyết kinh tế chính trị Anh và lý luận về Chủ nghĩa xã hội.
- Vai trò quan trọng của những thành tựu khoa học tự nhiên
1
Đề cương ôn tập triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập triết học - Người đăng: Huỳnh Hiếu Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề cương ôn tập triết học 9 10 111