Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tâp Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Duy Tan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
a)Trình bày định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết
quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng
thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải
phóng con người”
b)Phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Bản chất cách mạng khoa học của tư tưởng HCM,
- Nội dung cơ bản nhất của tư tưởng HCM,
- Nguồn gốc cấu thành tư tưởng HCM,
- Giá trị của tư tưởng HCM…
2.Nguồn gốc (cơ sở hình thành) tư tưởng Hồ Chí Minh:
a)Nguồn gốc khách quan
- Bối cảnh lịch sử:
+ Bối cảnh thế giới: Chủ nghĩa tư bản phát triển rất cao – có thuộc địa, Cách mạng Tháng 10 Nga
thành công.
+ Bối cảnh Việt Nam: Đang là thuộc địa, Khủng hoảng đường lối cứu nước.
- Những tiền đề tư tưởng lý luận:
+ Giá trị truyền thống dân tộc: nhân ái, đoàn kết, thông minh…
+ Tinh hoa văn hóa nhân loại: Phương Đông (Nho giáo, Phật giáo, Chủ nghĩa Tam dân), Phương
Tây (Dân chủ, bình đẳng, tự do…)
+ Chủ nghĩa Mác-Lenin: Là thế giới quan và phương pháp luận của HCM
b)Nguồn gốc chủ quan:
- Phẩm chất cá nhân: Yêu nước, nhân ái, khiêm tốn…
- Trí tuệ sắc bén, độc lập, sáng tạo.
3.Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
a)Trước 1911
- Ảnh hưởng của gia đình.
- Chứng kiến nước mất nhà tan.
- Khủng hoảng đường lối cứu nước.
- 1911 ra đi tìm đường cứu nước.
b)1911-1920
-Làm nhiều nghề.
-Tiếp xúc nhiều thành phần xã hội.
-Học hỏi các cuộc cách mạng và văn hóa thế giới.
-1919, gửi bản Yêu sách…
-1920 đọc Sơ thảo của Lênin
-1920 tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp

1

c)1921-1930
-Viết nhiều bài tố cáo chủ nghĩa thực dân, chỉ ra con đường cách mạng vô sản.
-Hoạt động ở nhiều nơi: Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.
-Một số nội dung tư tưởng cách mạng căn bản: Chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung, cách mạng phải là
cách mạng vô sản, cách mạng thuộc địa có khả năng chiến thắng trước chính quốc, cách mạng thuộc địa
cần huy động tất cả mọi thành phần xã hội…
- Thành lập Hội VN Cách mạng thanh niên.
-1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
d)1930-1945
-Hội nghị tháng 10 năm 1930 thủ tiêu Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
-Nửa cuối thập kỷ 30 thực tiễn đã chứng minh tư tưởng NAQ là đúng đắn.
-1941 về nước tham gia chỉ đạo cách mạng.
-1945 Cách mạng tháng Tám thàn...
1.Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
a)Trình bày định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
“Tư tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống những quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản
của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết
quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng
thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải
phóng con người”
b)Phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Bản chất cách mạng khoa học của tư tưởng HCM,
- Nội dung cơ bản nhất của tư tưởng HCM,
- Nguồn gốc cấu thành tư tưởng HCM,
- Giá trị của tư tưởng HCM…
2.Nguồn gốc (cơ sở hình thành) tư tưởng Hồ Chí Minh:
a)Nguồn gốc khách quan
- Bối cảnh lịch sử:
+ Bối cảnh thế giới: Chủ nghĩa tư bản phát triển rất cao – có thuộc địa, Cách mạng Tháng 10 Nga
thành công.
+ Bối cảnh Việt Nam: Đang là thuộc địa, Khủng hoảng đường lối cứu nước.
- Những tiền đề tư tưởng lý luận:
+ Giá trị truyền thống dân tộc: nhân ái, đoàn kết, thông minh…
+ Tinh hoa văn hóa nhân loại: Phương Đông (Nho giáo, Phật giáo, Chủ nghĩa Tam dân), Phương
Tây (Dân chủ, bình đẳng, tự do…)
+ Chủ nghĩa Mác-Lenin: Là thế giới quan và phương pháp luận của HCM
b)Nguồn gốc chủ quan:
- Phẩm chất cá nhân: Yêu nước, nhân ái, khiêm tốn…
- Trí tuệ sắc bén, độc lập, sáng tạo.
3.Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
a)Trước 1911
- Ảnh hưởng của gia đình.
- Chứng kiến nước mất nhà tan.
- Khủng hoảng đường lối cứu nước.
- 1911 ra đi tìm đường cứu nước.
b)1911-1920
-Làm nhiều nghề.
-Tiếp xúc nhiều thành phần xã hội.
-Học hỏi các cuộc cách mạng và văn hóa thế giới.
-1919, gửi bản Yêu sách…
-1920 đọc Sơ thảo của Lênin
-1920 tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
1
Đề cương ôn tâp Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tâp Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Duy Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề cương ôn tâp Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 903