Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7

Được đăng lên bởi hab1406469
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 34 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VẬT LÝ 7
HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015
A – LÝ THUYẾT
Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? VD ?
- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.
- ( HS Tự cho )
Câu 2: Có mấy loại điện tích? Vật nhiễm điện cùng loại thì như thế nào ? khác loại
thì như thế nào?Một vật nhiễm điện âm khi nào,nhiễm điện dương khi nào ?
- Có hai loại điện tích là điện tích âm và điện tích dương. Các vật nhiễm điện
cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.
- Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectron, nhiễm điện dương nếu mất bớt
êlectron.
Câu 3: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
 Mọi vật đều được cấu tạo bởi các nguyên tử. Mỗi nguyên tử là hạt rất nhỏ gồm
hạt nhân mang điện tích dương nằm ở tâm và các êlectron mang điện tích âm
chuyển động xung quanh hạt nhân.
 Bình thường, tổng điện tích âm của electron có trị sô tuyệt đối bằng tổng điện
tích dương của hạt nhân nên nguyên tử trung hòa về điện.
Câu 4: Dòng điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?
- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
-Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.
Câu 5 :-Thế nào là chất dẫn điện ? 3 VD ?
-thế nào là chết cách điện ?3VD
-. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Ví dụ: sắt, đồng, thép…. Chất cách điện
là chất không cho dòng điện đi qua. Ví dụ: nhựa, sứ, thủy tinh…..
Câu 6 * KÍ HIỆU MỘT SỐ BỘ PHẬN MẠCH ĐIỆN:

- +

Nguồn điện 1 pin:
Bóng đèn:

Ampe kế:

+

-

Dây dẫn:

Công tắc (Khóa K đóng):

+

Nguồn điên 2 pin:

A

-

K

Công tắc (Khóa K mở):
Vôn kế:

++

V

-

K

Câu 7: quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín?
- Sơ đồ mạch điện là hình vẽ sử dụng các kí hiệu qui ước để biểu diễn một mạch điện.
Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương
ứng.
- Chiều dòng điện quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới
cực âm của nguồn điện.
Câu 8: Nêu các tác dụng của dòng điện:
Các tác dụng của dòng điện:
 Tác dụng nhiệt. Ví dụ: Dòng điện làm nóng dây dẫn.
 Tác dụng phát sáng. Ví dụ: Dòng điện làm khí trong bóng đèn bút thử điện phát
sáng.

 Tác dụng từ. Ví dụ: Dòng điện làm quay kim nam châm.
 Tác dụng hoá học. Ví dụ: Mạ điện.
 Tác dụng sinh lý. Ví dụ: Dòng điện làm tê liệt thần kinh...
Câu 9: Cường độ dòng điện là gì? Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện
ntn?kí hiệu , đơn vị đo,dụng cụ đo?cách mắc ampe kế vào mạch điện ?
- Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng m...


 !
"#$%&'()*+,-&.'/0+1/2.34.5676'.*89:9

 !"
"#$%+;<)8=/1/2.&>6'9-&.'/0+1/2.6?.5)8=/&'@.'A&'B.*89C'76)8=/
&'@.'A&'B.*89D&,-&.'/0+1/2."+C'/.*8E.'/0+1/2.FAG.5C'/.*89
#!$%%&%'()
*!$+,-#./!$+0#
12&34456!.'()378
456!
"#H$5#<I.&J6%6;#&=8.'A&'B.*89
1(:7$!;-4<1=-4<$67>?
$&#%'();&456!#%&
-2@#$&
A+(B.C%&D#556!6EFG-HC
%'()D#$&4-4<6I#
"#$:K.51/2.)*5@9:K.51/2.&L8.5C/+)8=/)*5@9
JI'I%'E-(8
JI6!/!$'I456! '!'E-(8
"#$'B.*8)*6';&FM.1/2.9H:9
&'B.*8)*6'B&676'1/2.9H:
7'K7!'I@#L%'MNFO.?.PQR7
7/G!'I@#L%'MN #.FS.D-R
"#NOPQRSTURVWQ$
T?UQNT?4VQN
AWNJ&-'KN
GOX#X"NGOX#X;"N
YQ5/3NLG/3N
"#$X#<AY66'/Z#FK.51/2.6'=<&L8.5+=6'1/2.C>.9
)?$+ZF<'M/%@(8'2$
1$(:G[F)?\F)?$OQ$()
S
'I@-(8\ '()@#'&-'K3E8
 &D#?
"#[$I#676&76F\.56]^FK.51/2.$
'MD#'IN
'ML%'MNJI'&-'K
'MQFL%'MNJI/%6!W0<Q
F
]
]
X
X
L
]]
Y
]
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7 - Người đăng: hab1406469
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7 9 10 301